Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2018, 1

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 15.03.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 34 lõike 2 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja” lisas 4 tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7.3 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

„III kategooria ülesõidukoha valgustus peab vastama majandus- ja taristuministri 5. augusti 2015. a määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid” lisa punktis 8.3 sätestatud nõuetele.”;

2) punkt 10.1 sõnastatakse järgmiselt:

„10.1 Uue ülesõidukoha projekteerimisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 5. augusti 2015. a määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid” nõuetest.”;

3) punkt 10.3 sõnastatakse järgmiselt:

„10.3 Keelatud on rajada uut avalikult kasutatavat ülesõidukohta olemasolevale avalikult kasutatavale ülesõidukohale või eritasandilisele ülesõidukohale lähemale kui 2 kilomeetrit, välja arvatud sellise uue raudteeliini rajamisel, mis lõikub olemasoleva avalikult kasutatava sõiduteega ning kui sellise ülesõidukoha rajamine on põhjendatud suure avaliku huviga väljakujunenud ühenduste tagamiseks ja selle lahendus tagab tingimused ohutuks liiklemiseks, arvestades võimalikke täiendavaid riske.”;

4) punktid 10.4.1 ja 10.4.2 sõnastatakse järgmiselt:

„10.4.1 sirgele raudteelõigule, kus on võimalik tagada käesoleva juhendi punktis 7.3 nõutud nähtavuskolmnurk, välja arvatud käesoleva juhendi punktis 10.3 nimetatud erandi puhul, kus nõuetekohase nähtavuskolmnurga puudumine kompenseeritakse punktis 10.4.2 nimetatud seadmetega;
10.4.2 kui uus ülesõidukoht seadmestatakse automaatse foorisignalisatsiooni ning tõkkepuudega;”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json