Teksti suurus:

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutus Innove vahel 1. augustil 2012. a sõlmitud halduslepingu nr 10.1-8.2/12/624 muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2018, 2

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutus Innove vahel 1. augustil 2012. a sõlmitud halduslepingu nr 10.1-8.2/12/624 muutmine

Vastu võetud 06.03.2018

Lisa 11


Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) minister Mailis Reps’i isikus, kes tegutseb seaduse alusel, ühelt poolt ning

Sihtasutus Innove (edaspidi sihtasutus) juhatuse liikme Katri Targama isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, teiselt poolt (edaspidi koos pooled ja eraldi pool) lepivad kokku alljärgnevas:


1. Poolte vahel 1. augustil 2012. a sõlmitud halduslepingus (edaspidi leping) nr 10.1-8.2/12/624 tehakse järgmised muudatused:

1) lepingu punkt 2.1. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2.1 Lepingu esemeks on lepingu lisades 1–6 ja 12 nimetatud haldusülesande (edaspidi haldusülesanne) täitmine sihtasutuse poolt.”;

2) lepingut täiendatakse lisaga 12 „Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmine õppe ja kasvatuse korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks” vastavalt juurde lisatule.

2. Muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2018. a.

3. Käesolev lisa jõustub kolmandal (3) kalendripäeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

   

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

   
   

Mailis Reps

Katri Targama

 

 

Lisa 12 Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmine õppe ja kasvatuse korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks

/otsingu_soovitused.json