Teksti suurus:

Kaitseväelase individuaalvarustust puudutavate kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2019, 2

Kaitseväelase individuaalvarustust puudutavate kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 14.03.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõigete 3 ja 5 alusel.

§ 1. Kaitseministri 26. augusti 2016. a määruse nr 19 „Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu“ muutmine

Kaitseministri 26. augusti 2016. a määruse nr 19 „Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu“ lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2. Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruse nr 51 „Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ muutmine

Kaitseministri 23. oktoobri 2013. a määruses nr 51 „Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 31 pealkiri muudetakse järgmiselt:

§ 31. Müts“;

3) paragrahvi 31 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 31 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „ja müts-kübaral“;

5) paragrahvi 59 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Enne 1. aprilli 2019. a soetatud müts-kübarat ja riigitunnust võib väljastada kuni nende varu lõppemiseni ning kasutada kuni nende kasutusaja lõpuni. Kasutusest eemaldatud müts-kübar ja riigitunnus hävitatakse koos vormiriietusega Kaitseväe poolt Kaitseväe kulul.“;

6) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3. Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruse nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord“ muutmine

Kaitseministri 20. juuni 2016. a määruses nr 8 „Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) reservis olevale isikule;
12) reservtervishoiutöötajalt nõutavat väljaõpet läbivale isikule;“;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Reservis olevale isikule võib väljastada tavavälivormi tema sõjaaja ametikoha üksuse ülema kirjaliku taotluse alusel.

(7) Reservtervishoiutöötajalt nõutavat väljaõpet läbivale isikule võib väljastada tavavälivormi väljaõpet läbi viiva asutuse esindaja kirjaliku taotluse alusel väljaõppes osalemise ajaks.“;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2019. a.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa 1 Riide- ja lahinguvarustuse loetelu

Lisa 2 Riigitunnus

Lisa 3 Väljastatava vormiriietuse loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json