Teksti suurus:

Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2019, 5

Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.06.2016 nr 8
RT I, 21.06.2016, 40
jõustumine 24.06.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2019RT I, 20.03.2019, 201.04.2019

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loetelu kaitseväeteenistusvälistest isikutest, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi (edaspidi eraldusmärk) ja kaitseväelase vormiriietuse, sealhulgas vormiriietuse elemendi, peakatte ja riikliku tunnuse (edaspidi koos vormiriietus), ning nimetatud isikutele eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Isikud, kellele võib väljastada eraldusmärgi ja vormiriietuse

  Eraldusmärgi ja vormiriietuse võib väljastada:
  1) tegevteenistusest vabastatud isikule;
  11) reservis olevale isikule;
[RT I, 20.03.2019, 2 - jõust. 01.04.2019]
  12) reservtervishoiutöötajalt nõutavat väljaõpet läbivale isikule;
[RT I, 20.03.2019, 2 - jõust. 01.04.2019]
  2) Kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevale isikule;
  3) Kaitseressursside Ametiga teenistus- või töösuhtes olevale isikule;
  4) muu valitsusasutuse ametnikule;
  5) Kaitseliidu tegevliikmele;
  6) Kaitseliidu valvurile;
  7) Kaitseliiduga töösuhtes olevale isikule;
  8) riigikaitseõpetuse õpetajale;
  9) riigikaitseõpetust saavale õpilasele;
  10) Eesti Reservohvitseride Kogu liikmele;
  11) filmivõtete, teatrietenduse või muu kultuuriüritusega seotud isikule.

§ 3.   Eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise õigus

  Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud kaitseväeteenistusvälisele isikule eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise otsustab Kaitseväe juhataja või tema volitatud isik.

§ 4.   Vormiriietuse väljastamine tegevteenistusest vabastatud isikule

  Tegevteenistusest vabastatavale isikule võib väljastada kirjaliku taotluse alusel tegevteenistuse viimasel tööpäeval isiku kasutuses olnud vormiriietuse kandmiseks riigipühade ja riiklike tähtpäevade puhul, avalikel ja ametkondlikel üritustel, kuhu on kaasatud Kaitsevägi või Kaitseliit ja perekondlikel tähtsündmustel.

§ 5.   Teenistus- või tööülesande täitmise ajaks vormiriietuse väljastamise tingimused

  (1) Kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevale isikule võib väljastada vormiriietuse kindla töö- või teenistusülesande täitmise ajaks.

  (2) Kaitseressursside Ametiga teenistus- või töösuhtes olevale isikule, kelle ülesanne on värbamistoimingute tegemine, võib väljastada vormiriietuse Kaitseressursside Ameti peadirektori kirjaliku taotluse alusel värbamistoimingute ajaks.

  (3) Muu valitsusasutuse ametnikule võib vajaduse korral väljastada vormiriietuse valitsusasutuse juhi kirjaliku taotluse alusel.

  (4) Kaitseressursside Ametiga teenistus- või töösuhtes olevale isikule ja muu valitsusasutuse ametnikule väljastatav vormiriietuse väljastatakse Kaitseressursside Ametile või valitsusasutusele.

§ 6.   Vormiriietuse väljastamise tingimused teenistuskohustuse või tööülesande täitmisel Kaitseliidus

  (1) Kaitseliidu tegevliikmele võib väljastada vormiriietuse Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 2‒4 sätestatud ülesandega seotud teenistuskohustuse täitmiseks.

  (2) Kaitseliidu valvurile võib väljastada vormiriietuse Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 7 sätestatud ülesandega seotud tööülesande täitmiseks.

  (3) Kaitseliiduga töösuhtes olevale isikule, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik, võib väljastada vormiriietuse sõjaväelise väljaõppega seotud tööülesande täitmise ajaks.

  (4) Kaitseliidu tegevliige võib talle väljastatud vormiriietust kanda muu Kaitseliidu ülesandega seotud teenistuskohustuse kui Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 2‒4 sätestatud teenistuskohustuse täitmisel, kui see on ette nähtud kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 6 alusel Kaitseväe juhataja kehtestatud kaitseväeteenistusväliste isikute Kaitseväe eraldusmärkide ja vormiriietuse kandmise korras.

  (5) Kaitseliidu tegevliikmele, valvurile või Kaitseliiduga töösuhtes olevale isikule väljastatav vormiriietus väljastatakse Kaitseliidule.

§ 7.   Muudel juhtudel vormiriietuse väljastamise tingimused

  (1) Riigikaitseõpetuse õpetajale, kes on läbinud vähemalt esmase sõjaväelise väljaõppe, võib väljastada vormiriietuse õppeasutuse esindaja kirjaliku taotluse alusel õppetöö ajaks.

  (2) Riigikaitseõpetust saavale õpilasele võib väljastada vormiriietuse õppeasutuse esindaja kirjaliku taotluse alusel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud riigikaitse valikkursuse „Praktiline õpe välilaagris” osalemise ajaks.

  (3) Riigikaitseõpetust saavale õpilasele ettenähtud vormiriietus väljastatakse riigikaitseõpetust korraldavale õppeasutusele.

  (4) Eesti Reservohvitseride Kogu liikmele, kes on reservis olev isik, võib väljastada vormiriietuse Eesti Reservohvitseride Kogu juhatuse kirjaliku taotluse alusel kandmiseks riigipühade ja riiklike tähtpäevade puhul, avalikel ja ametkondlikel üritustel, kuhu on kaasatud Kaitsevägi või Kaitseliit, Eesti Reservohvitseride Kogu üritustel ja perekondlikel tähtsündmustel.

  (5) Filmivõtete, teatrietenduse või muu olulise kultuuriürituse, kus kujutatakse vähemalt ühe tegelasena kaitseväelast või kaitseliitlast, võib vastutavale isikule väljastada vormiriietuse kirjaliku taotluse alusel.

  (6) Reservis olevale isikule võib väljastada tavavälivormi tema sõjaaja ametikoha üksuse ülema kirjaliku taotluse alusel.
[RT I, 20.03.2019, 2 - jõust. 01.04.2019]

  (7) Reservtervishoiutöötajalt nõutavat väljaõpet läbivale isikule võib väljastada tavavälivormi väljaõpet läbi viiva asutuse esindaja kirjaliku taotluse alusel väljaõppes osalemise ajaks.
[RT I, 20.03.2019, 2 - jõust. 01.04.2019]

§ 8.   Väljastatav vormiriietus

  Käesoleva määruse §-des 4‒7 nimetatud tingimustel kaitseväeteenistusvälisele isikule väljastada lubatud vormiriietuse loetelu on sätestatud määruse lisas.

§ 9.   Eraldusmärgi väljastamise tingimused

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktides 1‒3, 5‒8 ja 10 nimetatud kaitseväeteenistusvälisele isikule võib koos vormiriietusega väljastada talle antud kõrgeima sõjaväelise auastme eraldusmärgi.

  (2) Käesoleva määruse § 2 punktides 4 ja 11 nimetatud kaitseväeteenistusvälisele isikule võib koos vormiriietusega väljastada asjakohase sõjaväelise auastme eraldusmärgi.

  (3) Kaitseväeteenistusvälisele isikule võib väljastada muid tunnuseid ja eraldusmärke, kui nende kandmine on lubatud kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 6 alusel Kaitseväe juhataja kehtestatud kaitseväeteenistusväliste isikute Kaitseväe eraldusmärkide ja vormiriietuse kandmise korras.

§ 10.   Eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise kord

  (1) Eraldusmärgi ja vormiriietuse võib väljastada määratud või määramata ajaks.

  (2) Kaitseväe juhatajale vormiriietuse ja eraldusmärgi väljastamiseks esitatav kirjalik taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) eraldusmärki ja vormiriietust iseloomustavad andmed, nagu kaitseväelase vormiriietuse nimetus, kogus ja vormiriietuse suurusnumber;
  2) eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise vajalikkuse põhjendus;
  3) eraldusmärgi ja vormiriietuse kättesaamise ja tagastamise aeg.

  (3) Kirjalik taotlus vaadatakse läbi ja tehakse otsus eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise kohta või keeldutakse eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamisest 60 päeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

  (4) Eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamisel sõlmitakse kirjalik kasutusleping, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) eraldusmärgi ja vormiriietuse nimetus ja kogus;
  2) eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutamise tingimused;
  3) eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutamise aeg;
  4) eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumisega seotud kahju hüvitamise tingimused;
  5) lepingust taganemise või selle ülesütlemise alused.

  (5) Käesoleva määruse § 5 lõikes 4 sätestatud juhul Kaitseressursside Ametiga või muu valitsusasutusega sõlmitavas kasutuslepingus lepitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule kokku eraldusmärgi ja vormiriietuse käitlemise ja Kaitseressursside Ametiga teenistus- või töösuhtes olevale isikule või muu valitsusasutuse ametnikule väljastatava eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused.

  (6) Käesoleva määruse § 6 lõikes 5 sätestatud juhul Kaitseliiduga sõlmitavas kasutuslepingus lepitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule kokku ka eraldusmärgi ja vormiriietuse käitlemise ning Kaitseliidu tegevliikmele, valvurile ja Kaitseliiduga töösuhtes olevale isikule eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused.

  (7) Käesoleva määruse § 7 lõikes 3 sätestatud juhul õppeasutusega sõlmitavas kasutuslepingus lepitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule kokku ka vormiriietuse käitlemise ning riigikaitseõpetust saavale õpilasele väljastatava vormiriietuse väljastamise tingimused.

  (8) Käesoleva määruse § 2 punktis 2 sätestatud isikule tööülesande või teenistuskohustuse täitmiseks vajaliku eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamiseks kirjalikku taotlust ei esitata. Sel juhul antakse eraldusmärk ja vormiriietus üle kirjaliku üleandmis-vastuvõtmisaktiga, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) eraldusmärgi ja vormiriietuse nimetus ja kogus;
  2) eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutamise tingimused;
  3) eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutamise aeg;
  4) eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumisega seotud kahju hüvitamise tingimused.

§ 11.   Eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamisel võetav tasu

  (1) Kaitsevägi võib käesoleva määruse § 2 punktides 10 ja 11 nimetatud isikutelt võtta eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutamise eest tasu.

  (2) Reservohvitseride Kogu liikmelt tavavormi ja õhtuvormi eest võetav tasu peab katma vähemalt tavavormi ja õhtuvormi soetamise maksumuse.

  (3) Kui eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutamise eest võetakse tasu, tuleb eraldusmärgi ja vormiriietuse kasutamise tasu ja maksmise kord sätestada sõlmitavas kasutuslepingus.

§ 12.   Eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamisest keeldumine

  (1) Eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) isik ei vasta nõuetele;
  2) eraldusmärki ja vormiriietust läheb vaja Kaitseväe ülesannete täitmiseks;
  3) Kaitseväel ei ole taotletavat eraldusmärki või vormiriietust;
  4) käesoleva määruse § 10 lõike 2 punktis 2 sätestatud eraldusmärgi ja vormiriietuse vajadus on vastuolus Kaitseväe väärtuste ja põhimõtetega ning on põhjust eeldada, et Kaitseväe maine võib saada kahjustada;
  5) isikule on juba väljastatud eraldusmärk või vormiriietus käesoleva määrusega sätestatud korras, kuid ta ei ole seda tagastanud;
  6) isik on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15. peatükis või 17. peatüki 2. jaos sätestatud süüteo eest;
  7) isikul on kehtiv karistus tahtlikult või raske hooletuse tõttu toimepandud muu kuriteo eest kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 sätestatud süütegu;
  8) isik on varem tahtliku või hooletu käitumisega rikkunud kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 6 alusel Kaitseväe juhataja kehtestatud kaitseväeteenistusväliste isikute Kaitseväe eraldusmärkide ja vormiriietuse kandmise korda;
  9) isik või õppeasutus on varem tahtliku või hooletu käitumisega rikkunud Kaitseväega sõlmitud kasutuslepingu tingimusi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata käesoleva määruse § 2 punktis 9 nimetatud riigikaitseõpetust saava õpilase suhtes.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 5 ei kohaldata Kaitseliidu tegevliikme suhtes, kellele on väljastatud vormiriietus ka käesoleva määruse § 6 lõike 2 alusel.

§ 13.   Eraldusmärgi ja vormiriietuse soetamine kaitseväeteenistusvälise isiku poolt

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktides 5 ja 10 nimetatud kaitseväeteenistusväline isik võib Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku kirjalikul nõusolekul soetada käesoleva määruse § 9 lõikes 1 sätestatu kohase eraldusmärgi ja tavavormi või õhtuvormi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud viisil soetatud eraldusmärki ja vormiriietust tohib kanda kooskõlas käesoleva määruse §-ga 6 või § 7 lõikega 4.

  (3) Kaitseväe juhatajale eraldusmärgi ja tavavormi või õhtuvormi soetamiseks esitatav kirjalik taotlus peab sisaldama vähemalt eraldusmärki ja vormiriietust iseloomustavaid andmeid ning eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise vajalikkuse põhjendust.

  (4) Kirjalik taotlus vaadatakse läbi ning antakse eraldusmärgi ja vormiriietuse soetamiseks nõusolek või keeldutakse nõusoleku andmisest 60 päeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

  (5) Eraldusmärgi või vormiriietuse soetamiseks nõusoleku andmisest keeldutakse, kui esineb vähemalt üks käesoleva määruse § 12 lõike 1 punktides 1, 4‒8 või § 14 lõike 4 punktis 2 nimetatud asjaolu.

§ 14.   Eraldusmärgi ja vormiriietuse tagastamine

  (1) Väljastatud eraldusmärk või vormiriietus tuleb tagastada kasutuslepingus või üleandmis-vastuvõtmisaktis kokkulepitud tingimustel ja tähtajaks.

  (2) Eraldusmärk ja vormiriietus tagastatakse Kaitseväele, kui kasutuslepingus või üleandmis-vastuvõtmisaktis ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3) Eraldusmärgi ja vormiriietuse tagastamisel peavad eraldusmärk ja vormiriietus olema puhtad, hooldatud ja terved.

  (4) Kaitsevägi võib kasutuslepingust taganeda või selle üles öelda ning nõuda väljastatud eraldusmärgi ja vormiriietuse tagastamist, kui eraldusmärgi või vormiriietuse kasutaja on:
  1) süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises;
  2) saanud distsiplinaarkaristuse;
  3) oma vääritu käitumisega kahjustanud Kaitseväe või Kaitseliidu mainet;
  4) tahtliku või hooletu käitumisega rikkunud kaitseväeteenistuse seaduse § 13 lõike 6 alusel Kaitseväe juhataja kehtestatud kaitseväeteenistusväliste isikute Kaitseväe eraldusmärkide ja vormiriietuse kandmise korda;
  5) tahtliku või hooletu käitumisega rikkunud Kaitseväega sõlmitud kasutuslepingu tingimusi.

  (5) Eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastanud asutus nõuab väljastatud eraldusmärgi ja vormiriietuse tagasi, kui eraldusmärgi või vormiriietuse kasutaja on:
  1) peatanud või lõpetanud Kaitseliidu tegevliikme liikmesuse või see on peatatud või lõpetatud Kaitseliidu algatusel;
  2) lahkunud Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti või muu valitsusasutuse teenistusest teenistus- või töösuhte lõppemise tõttu, välja arvatud käesoleva määruse §-s 4 nimetatud juhul.

  (6) Kaitsevägi võib õppeasutusega sõlmitud kasutuslepingust taganeda või selle üles öelda ja nõuda väljastatud vormiriietuse tagastamist, kui:
  1) õppeasutus on tahtliku või hooletu käitumisega rikkunud Kaitseväega sõlmitud kasutuslepingu tingimusi;
  2) õppeasutus on lõpetanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud riigikaitse valikkursuse andmise, kuid ei ole vormiriietust tagastanud.

  (7) Kasutuslepingust taganemise või selle ülesütlemise korral või käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhtudel tuleb väljastatud eraldusmärk ja vormiriietus tagastada kümne päeva jooksul vastava nõude saamisest arvates eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastanud asutusele, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimusi.

  (8) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata käesoleva määruse § 13 kohaselt soetatud eraldusmärgi ja vormiriietuse suhtes.

§ 15.   Leitud eraldusmärgi ja vormiriietuse tagastamine

  Eraldusmärgi või vormiriietuse leidmise korral, kui ei ole võimalik tuvastada eraldusmärgi või vormiriietuse kasutajat, tuleb leiust esimesel võimalusel teavitada Kaitseväge ning leitud eraldusmärk ja vormiriietus Kaitseväele üle anda.

§ 16.   Kahju hüvitamine

  (1) Eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumise korral eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel peab eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutaja hüvitama tekitatud kahju kasutuslepingus või üleandmis-vastuvõtmisaktis kokkulepitu kohaselt.

  (2) Hüvitise suuruse määramisel võetakse arvesse eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi tavapärast kulumist, teenistusülesande või -kohustuse või tööülesande iseloomu ja muid asjaolusid, mis võivad mõjutada eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutuskõlbmatuks muutumist.

  (3) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata käesoleva määruse § 13 kohaselt soetatud eraldusmärgi ja vormiriietuse suhtes.

§ 17.   Eraldusmärgi ja vormiriietuse asendamine

  (1) Kaitsevägi võib kasutaja tegevuse või tegevusetuse tõttu kasutuskõlbmatuks muutunud, hävinud või kadunud eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi asendada, kui eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutaja on tasunud kasutuslepingus või üleandmis-vastuvõtmisaktis kokku lepitud hüvitise.

  (2) Kaitsevägi võib eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi hüvitist nõudmata asendada, kui eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumise puhul puudub eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutaja süü.

  (3) Käesoleva määruse § 2 punktides 1 ja 10 nimetatud isiku kasutuses oleva vormiriietuse või selle elemendi võib asendada, kui isik tasub asendatava vormiriietuse või selle elemendi maksumuse.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud eraldusmärgi või vormiriietuse asendamise taotlemisel ja menetluses järgitakse käesoleva määruse §-s 10 sätestatud nõudeid ja tähtaegu.

  (5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata käesoleva määruse § 13 kohaselt soetatud eraldusmärgi ja vormiriietuse suhtes.

Lisa Väljastatava vormiriietuse loetelu
[RT I, 20.03.2019, 2 - jõust. 01.04.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json