Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2020, 2

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine

Vastu võetud 20.03.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruses nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse arv „48,1” arvuga „298,1”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) töötasu hüvitis.”;

3) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „ja 7” tekstiosaga „, 7 ja 11”;

4) määruse 2. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Töötasu hüvitis

(1) Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse märkimisväärseks häireks loetakse olukorda, kus on täidetud järgmistest tingimustest samal ajal vähemalt kaks:
1) tööandja käive või selle puudumisel tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kalendrikuu käibe või tuluga;
2) tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37;
3) töölepingu seaduse § 37 alusel on tööandja vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani.

(3) Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kellele tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses tööd anda ja kelle tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37.

(4) Töötukassa maksab töötajale hüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kalendrikuu kohta, võttes arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatut. Töötaja keskmist töötasu arvestatakse töötuskindlustuse seaduse § 142 lõike 2 alusel.

(5) Hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna, mille töötukassa maksab töötajale tööandja nimel ja töötukassa arvel.

(6) Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot.

(7) Töötukassa makstav hüvitis tagab töötajale koos käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud töötasuga vähemalt töötaja töölepingus kokkulepitud tööajale vastava Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

(8) Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest, mil tööandja täitis käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimusi.

(9) Tööandja tagastab hüvitise täies ulatuses, kui töösuhe lõpetatakse kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, või sellele järgneval kalendrikuul koondamise tõttu töölepingu seaduse § 89 või § 90 alusel.

(10) Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale iga kalendrikuu kohta avalduse pärast töötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul.

(11) Tööandja peab avalduses märkima:
1) töötaja, kellele ei olnud kokkulepitud ulatuses tööd anda või kelle töötasu on vähendatud, nime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja, aadressi või e-posti aadressi ning pangakonto numbri;
2) tööandja nime, isiku- või registrikoodi ja aadressi või e-posti aadressi;
3) põhjendused ja tõendid käibe või tulu muutuse, töö kokkulepitud ulatuses andmata jätmise või töötasu vähendamise kohta;
4) kinnituse käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud osaluse väljamaksmise kohta.

(12) Töötukassa nõudel esitab tööandja hüvitise määramiseks vajalikud lisaandmed ja neid tõendavad dokumendid.

(13) Töötukassa maksab hüvitist tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali vahenditest, kui tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali vahendites on olemas rahalised vahendid hüvitise maksmiseks.”;

5) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse §-s 191 nimetatud hüvitist makstakse perioodi 1. märts 2020. a kuni 31. mai 2020. a eest, kuid mitte rohkem kui kahe kalendrikuu eest.”;

6) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Määruse § 191 kehtib kuni 30. juunini 2020. a.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json