Teksti suurus:

Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2012, 4

Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruse nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” muutmine

Vastu võetud 17.04.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkti 4 alusel.

Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruses nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” (RTL 2008, 7, 81; RT I 2010, 69, 526) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 6 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Söögiaeg koolieelses lasteasutuses peab kestma vähemalt 30 minutit. Söögikordade vahe ei tohi ületada 4 tundi.

(2) Lapsele peab olema tagatud eakohane toit kolm korda päevas. Kui koolieelse lasteasutuse töökorraldus võimaldab ja laps viibib koolieelses lasteasutuses lühendatud päeva, siis võib lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) ja koolieelse lasteasutuse direktori kokkuleppel lapse söögikordi vähendada.

(3) Laps, kes on koolieelses lasteasutuses ööpäevaringsel ülalpidamisel, peab saama süüa vähemalt neli korda (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode ja õhtusöök). Söögikordadel pakutav toit peab rahuldama käesoleva määruse lisade 1 ja 2 kohaselt lapse ööpäevase toiduenergia- ja toitainetevajaduse.

(4) Koolieelses lasteasutuses pakutav toit, sealhulgas koolipiim ning muu programmi raames pakutav toit, peab iga päev katma 85–90% määruse lisa 2 kohase vastava vanuserühma ööpäevasest toiduenergiavajadusest, sellest omakorda hommikusöök soovitatavalt 30–35%, lõunasöök 40–45% ja õhtuoode 20–25% või hommikusöök 20–25%, lõunasöök 40–45% ja õhtuoode 30–35%.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Koolieelses lasteasutuses kuumana serveeritud valmistoidu portsjonis ei tohi temperatuur olla kõrgem kui 50 °C.”;

4) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolilõunaks pakutav toit, sealhulgas koolipiim, -leib, -puuvili ning muu programmi raames pakutav toit, peab katma määruse lisade 3 ja 4 kohaselt 30–35% vastava vanuserühma ööpäevasest toiduenergia- ja toitainetevajadusest.”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „lasteasutuses” sõnaga „lasteasutustes”;

6) paragrahvi 5 lõike 7 punktides 5 ja 15 ning § 7 lõikes 4 asendatakse lühend „sh” sõnaga „sealhulgas” ja lühend „v.a” sõnadega „välja arvatud”;

7) määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse lisad 2–5 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4 (lisatud);

9) pärast määruse allkirjamärget esitatud sõna „Lisad” asendatakse järgmise tekstiga:

„Lisa 1 Laste toiduenergia- ja toiteainetevajadus ööpäevas

Lisa 2 Koolieast nooremate laste toiduenergia- ja toiteainetevajadused vanuserühmade kaupa ööpäevas ning koolieelse lasteasutuse sõime- ja lasteaiarühmas

Lisa 3 Laste ööpäevane toiduenergia- ja toiteainetevajadus kooliastmete kaupa

Lisa 4 Koolilõuna toiduenergia- ja toiteainetesisaldus

Lisa 5 Koolieine toiduenergia- ja toiteainetesisaldus”.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 Koolieast nooremate laste toiduenergia- ja toiteainetevajadused vanuserühmade kaupa ööpäevas ning koolieelse lasteasutuse sõime- ja lasteaiarühmas

Lisa 2 Laste ööpäevane toiduenergia- ja toiteainetevajadus kooliastmete kaupa

Lisa 3 Koolilõuna toiduenergia- ja toiteainetesisaldus

Lisa 4 Koolieine toiduenergia- ja toiteainetesisaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json