Teksti suurus:

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.04.2017 otsus nr 84

Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht)

Vastu võetud 05.04.2017

§ 1.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadustikus asendatakse läbivalt sõnad „asukoha äriregister” sõnaga „registrikaart” vastavas käändes;

2) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui äriühing ei ole määranud käesoleva seadustiku § 631 2. või 4. lõikes nimetatud kontaktisikut, määrab registripidaja kontaktisiku määramiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu, kuid mitte pikem kui kolm kuud. Kui äriühing määratud tähtaja jooksul kontaktisikut ei määra, võib registripidaja otsustada äriühingu sundlõpetamise või välismaa äriühingu filiaali kustutamise.”;

3) paragrahvi 63 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ettevõtja, välismaa äriühingu filiaal ja käesoleva seadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisik peavad esitama registripidajale oma elektronposti aadressi ja muud sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid jms) ning võivad esitada oma Interneti kodulehe aadressi. Telefoni ja faksi numbri ette tuleb märkida riigisisene sihtnumber. Elektronposti aadress ja muud sidevahendite andmed tuleb ära näidata ka registripidajale esitatavas majandusaasta aruandes.”;

4) paragrahv 631 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 631. Kontaktisik

(1) Ettevõtja, muu hulgas välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (edaspidi kontaktisik). Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale.

(2) Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kontaktisiku. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 7 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

(3) Kui äriühingu juhatuse või seda asendava organi liikmel, osanikul, aktsionäril või prokuristil on elukoht Eestis, võib käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud kontaktisikuks määrata ühe samas lõikes nimetatud isikutest.

(4) Kui vähemalt poolte välismaa äriühingu filiaali juhatajate elukoht ei ole Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis, peab välismaa äriühing nimetama käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isiku.

(5) Äriregistrile tuleb esitada kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, aadress ning ettevõtja menetlusdokumentide ja ettevõtjale suunatud tahteavalduste kättetoimetamise Eesti aadress. Registripidajale esitatakse ka kontaktisiku digitaalallkirjastatud või notari kinnitatud nõusolek tema kontaktisikuna äriregistrisse kandmiseks.”;

5) paragrahvi 64 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „aadress” sõnadega „ning elektronposti aadress”;

6) paragrahvi 64 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) juhatuse või seda asendava organi asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

7) paragrahvi 64 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning ettevõtjale suunatud tahteavalduste ja ettevõtja menetlusdokumentide kättetoimetamise Eesti aadress, samuti kontaktisiku elektronposti aadress;”;

8) paragrahv 81 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 83 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Avaldusele lisatakse täisühingu juhtimise asukoha aadress, kui see asub välisriigis.”;

10) paragrahvi 83 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avaldusele lisatakse täisühingu elektronposti aadress ning muud sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, Interneti kodulehe aadress jms) ja teave kavandatud põhitegevusala kohta.”;

11) paragrahvi 84 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) täisühingu juhtimise asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

12) paragrahvi 84 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning täisühingule suunatud tahteavalduste ja täisühingu menetlusdokumentide kättetoimetamise Eesti aadress, samuti kontaktisiku elektronposti aadress;”;

13) paragrahvi 122 lõiget 3, § 219 lõiget 1 ja § 382 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Dokumente hoitakse Eestis.”;

14) paragrahvi 144 lõiget 1 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

„42) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

15) paragrahvi 144 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) osaühingu elektronposti aadress ja muud sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, Interneti kodulehe aadress jms);”;

16) paragrahvi 145 lõiget 1 ja § 251 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

17) paragrahvi 145 lõiget 1 ja § 251 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning osaühingule suunatud tahteavalduste ja osaühingu menetlusdokumentide kättetoimetamise Eesti aadress, samuti kontaktisiku elektronposti aadress;”;

18) paragrahvi 250 lõiget 1 täiendatakse punktiga 52 järgmises sõnastuses:

„52) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

19) paragrahvi 250 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) aktsiaseltsi elektronposti aadress ja muud sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, Interneti kodulehe aadress jms);”;

20) paragrahvi 386 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „selle asukoha”;

21) paragrahvi 386 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) äriühingu ja filiaali elektronposti aadress ning muud sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, Interneti kodulehe aadress jms);”;

22) paragrahvi 387 täiendatakse punktiga 112 järgmises sõnastuses:

„112) kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning filiaalile suunatud tahteavalduste ja filiaali menetlusdokumentide kättetoimetamise Eesti aadress, samuti kontaktisiku elektronposti aadress;”;

23) paragrahvi 388 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „filiaali asukoha”;

24) paragrahvi 485 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 487 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 506 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Registripidajale enne 2018. aasta 15. jaanuari esitatud ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali elektronposti aadress kantakse registrikaardile automaatselt.”.

§ 2.  Advokatuuriseaduse muutmine

Advokatuuriseaduse § 41 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) osutama äriseadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisiku teenust;”.

§ 3.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud kindlustusandja registrijärgne asukoht ja peakontor peavad olema Eestis.”;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kindlustusandja ühinguleping või põhikiri peab kindlaks määrama, et kindlustusandja registrijärgne asukoht ja peakontor on Eestis.”.

§ 4.  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmine

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 1 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 26 lõigetes 2–3” tekstiosaga „§ 26 lõikes 2”.

§ 5.  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse muutmine

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Krediidiandja ja -vahendaja asukoht ning peakontor

(1) Eestis äriregistrisse kantud ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud krediidiandja või -vahendaja registrijärgne asukoht ja peakontor peavad olema Eestis.

(2) Krediidiandja või -vahendaja ühinguleping või põhikiri peab kindlaks määrama, et krediidiandja või -vahendaja registrijärgne asukoht ja peakontor on Eestis.”.

§ 6.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eestis äriregistrisse kantud äriühingule annab tegevusloa välja Finantsinspektsioon. Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud krediidiasutuse registrijärgne asukoht ja peakontor peavad olema Eestis.”;

2) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Krediidiasutuse ühinguleping või põhikiri peab kindlaks määrama, et krediidiasutuse registrijärgne asukoht ja peakontor on Eestis.”.

§ 7.  Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmine

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 2 ja § 12 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud äriühingu registrijärgne asukoht ja peakontor peavad olema Eestis.”;

2) paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 46. Makseasutuse ja e-raha asutuse asukoht ning peakontor

(1) Eestis äriregistrisse kantud ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud makseasutuse ja e-raha asutuse registrijärgne asukoht ja peakontor peavad olema Eestis.

(2) Makseasutuse ja e-raha asutuse ühinguleping või põhikiri peab kindlaks määrama, et makseasutuse ja e-raha asutuse registrijärgne asukoht ja peakontor on Eestis.”.

§ 8.  Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

3) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

4) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) äriseadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning mittetulundusühingule suunatud tahteavalduste ja mittetulundusühingu menetlusdokumentide kättetoimetamise Eesti aadress;”;

5) paragrahvi 26 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 54 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Dokumente hoitakse Eestis.”;

7) paragrahvis 76 asendatakse tekstiosa „§ 59 lõikeid 5 ja 6” tekstiosaga „§ 59 lõikeid 5–7”;

8) paragrahvi 89 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) äriseadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning mittetulundusühingule suunatud tahteavalduste ja mittetulundusühingu menetlusdokumentide kättetoimetamise aadress;”.

§ 9.  Notariaadiseaduse muutmine

Notariaadiseaduse § 32 lõiget 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) äriseadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisiku teenuse osutamine;”.

§ 10.  Sihtasutuste seaduse muutmine

Sihtasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

3) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

4) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) äriseadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning sihtasutusele suunatud tahteavalduste ja sihtasutuse menetlusdokumentide kättetoimetamise Eesti aadress;”;

5) paragrahvi 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 46 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) kui sihtasutus ei ole nimetanud äriseadustiku § 631 lõikes 2 nimetatud kontaktisikut;”;

7) paragrahvi 59 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Dokumente hoitakse Eestis.”;

8) paragrahvi 80 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§-des 4 ja 17” tekstiosaga „§-s 17”.

§ 11.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 317 lõike 11 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 631 lõikes 1” tekstiosaga „§-s 631”.

§ 12.  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine

Tsiviilseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse sõnad „Juriidilise isiku” sõnadega „Avalik-õigusliku juriidilise isiku”;

2) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Eraõigusliku juriidilise isiku asukoht on ühingulepinguga või põhikirjaga määratud koht Eestis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.”.

§ 13.  Tulundusühistuseaduse muutmine

Tulundusühistuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) tulundusühistu elektronposti aadress ja muud sidevahendite andmed (telefoni ja faksi numbrid, Interneti kodulehe aadress jms);”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) äriseadustiku §-s 631 nimetatud kontaktisiku nimi või ärinimi, isiku- või registrikood ning tulundusühistule suunatud tahteavalduste ja tulundusühistu menetlusdokumentide kättetoimetamise Eesti aadress, samuti kontaktisiku elektronposti aadress;”;

5) paragrahvi 55 lõike 2 viies lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 76 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kui tulundusühistu ei ole nimetanud äriseadustiku § 631 lõikes 2 nimetatud kontaktisikut;”;

7) paragrahvi 94 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Dokumente hoitakse Eestis.”.

§ 14.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduse § 781 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 781. Investeerimisühingu asukoht ja peakontor

(1) Eestis äriregistrisse kantud ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud investeerimisühingu registrijärgne asukoht ja peakontor peavad olema Eestis.

(2) Investeerimisühingu ühinguleping või põhikiri peab kindlaks määrama, et investeerimisühingu registrijärgne asukoht ja peakontor on Eestis.”.

§ 15.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 15. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json