Teksti suurus:

Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2022, 71

Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord

Vastu võetud 16.04.2018 nr 14
RT I, 20.04.2018, 2
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2022RT I, 27.05.2022, 6930.05.2022

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 25 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse õpilase kutseõppe tasemeõppesse vastuvõtu kord.

§ 2.   Vastuvõtu korraldamise üldised põhimõtted

  (1) Kutseõppeasutus (edaspidi kool) võib korraldada uute õpilaste vastuvõttu aastaringselt.

  (2) Vastuvõtu väljakuulutamisest kuni õppetöö alguseni ei või kool muuta vastuvõtu tingimusi ja korda vastaval õppekaval.

  (3) Ühisõppekavale õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord sätestatakse ühisõppekava koostöölepingus.

  (4) Käesolevas määruses reguleerimata küsimustes kehtestab kool õppekorralduseeskirjas kooli vastuvõtu korra.

§ 3.   Õpilase kooli vastuvõtt

  (1) Õpilase vastuvõtmiseks kool:
  1) teavitab üldsust kooli vastuvõtu tingimustest, korrast ja ajakavast;
  2) teavitab õpilaskandidaati õppekava eesmärkidest, õpiväljunditest ja kooli õppetöö korraldusest ning vajadusel nõustab õpilaskandidaati õppekava ja õppevormi valikul;
  3) teavitab ja vajadusel nõustab õpilaskandidaati varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise võimalustest vastuvõtu tingimuste ja õppekava täitmisel;
  4) hindab asjakohaseid hindamismeetodeid kasutades õpilaskandidaadi valmisolekut õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks;
  5) korraldab vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilitamise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat avalduse elektrooniliselt või paberkandjal. Elektroonilise avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt. Paberkandjal esitatud avaldusele lisatakse õpilaskandidaadi isikut tõendava dokumendi koopia. Õpilaskandidaat lisab avaldusele:
  1) õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise teenuse kaudu registritest kättesaadavad;
  2) vajadusel muud kooli nõutud dokumendid.

  (3) Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

  (4) Kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid võib esitada õpilaskandidaadi esindaja, kui õpilaskandidaadil ei ole võimalik seda isiklikult teha. Kui dokumendid esitab õpilaskandidaadi esindaja, esitab ta lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumentidele vajadusel esindusõigust tõendava dokumendi. Kool tuvastab vajadusel õpilaskandidaadi esindaja isiku elektroonilise avalduse esitamisel digitaalselt ning paberkandjal avalduse esitamisel isikut tõendava dokumendi alusel.

  (5) Kool koostab vastuvõtu tingimused täitnud õpilaskandidaatide pingerea ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast ja avalikustab pingerea kodeeritult elektroonilises vastuvõtu infokeskkonnas või kooli veebilehel.

  (6) Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks elektroonilises vastuvõtu infokeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise. Kui vastu võetud õpilaskandidaat on piiratud teovõimega, kinnitab vanem või eestkostja elektroonilises vastuvõtu infokeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õpilaskandidaadi kooli õppima asumise.

  (7) Kool võib korraldada vabadele koolituskohtadele täiendava vastuvõtu arvestades käesolevas määruses sätestatut.

§ 4.   Õpilaskandidaadi kandmine kooli õpilaste nimekirja

  (1) Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse vastu võetud õpilased direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ning õpilased registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi hariduse infosüsteem).

  (2) Ühisõppekavale õppima asuvad õpilaskandidaadid kannab kooli õpilaste nimekirja ja registreerib hariduse infosüsteemis ühisõppekava koostöölepingu raames tegutsev ühisõppekava hoidja.

  (3) Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda õpilaskandidaatide pingereas järgmine isik.

§ 5.   Õpilase vastuvõtt alanud õppetööga õppekavale

  Kool võib õpilase vastu võtta alanud õppetööga õppekavale arvestades käesolevas määruses sätestatut.

§ 51.   Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmise erisus 2022. aastal

  Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud piirangut kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmiseks ei kohaldata 2021/2022. õppeaastal.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json