Teksti suurus:

Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2018, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2018 otsus nr 244

Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.04.2018

§ 1.  Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid täites on tervishoiutöötajal õigus vajaduse korral osutada esmaabi oma pädevuse piires.”;

2) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Kaitseliidu liikmete andmekogu

(1) Kaitseliidul on õigus Kaitseliidu liikmesuse arvestamiseks, Kaitseliidu liikmele esitatavate nõuete hindamiseks ja Kaitseliidu ülesannete täitmiseks töödelda Kaitseliidu liikmete isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Isikuandmete töötlemiseks võib luua andmekogu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Andmekogu vastutav töötleja on Kaitseliit.

(4) Kaitseliidu andmekogus olevad eriliiki isikuandmed kustutatakse ühe aasta möödumisel ja Kaitseliidu liikmesust puudutavad andmed mitte hiljem kui 50 aasta möödumisel Kaitseliidu liikmesuse lõppemisest või liikmeks võtmisest keeldumisest. Andmete täpsemad säilitamise tähtajad kehtestatakse põhimäärusega.”;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „peastaap” sõnaga „, maakaitseringkonnad”;

4) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Struktuuriüksuste alluvus sätestatakse kodukorras.”;

5) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „peastaabi ülema” sõnadega „, maakaitseringkonna pealiku”;

6) paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) varustab koostöös Kaitseministeeriumiga Kaitseliitu käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks ravimite ja meditsiiniseadmetega;”;

7) paragrahvi 15 lõikeid 6 ja 8 täiendatakse pärast sõna „ülem” sõnadega „või tema volitatud struktuuriüksuse juht”;

8) paragrahvi 18 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „keskjuhatuse” sõnadega „ja keskrevisjonikomisjoni”;

9) paragrahvi 19 lõiked 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 22 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna „peastaabil” sõnaga „, maakaitseringkonnal”;

11) paragrahvi 25 lõike 3 punkt 1 ja lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Struktuuriüksuse juht võib vabastada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervisekontrollist:
1) isiku, kellel on relvaseaduse §-s 351 sätestatud kehtiv tervisetõend;
2) tegevväelase, kelle terviseseisund vastab tegevväelase tervisenõuetele ja kellel on sõjaväerelva kandmise õigus;
3) politseiametniku, vanglateenistuse ametniku ja abipolitseiniku, kelle terviseseisund vastab politseiametniku, vanglateenistuse ametniku või abipolitseiniku tervisenõuetele ja kellel on tulirelva kandmise õigus.”;

13) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kaitseliidu liige on kohustatud viivitamata teavitama Kaitseliitu oma terviseseisundi muutumisest, mille tõttu ta ei vasta Kaitseliidu liikmele ettenähtud tervisenõuetele.”;

14) paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) käesoleva seaduse § 28 lõikes 3 sätestatud alusel tervisekontrolli suunamisel.”;

15) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kaitseliidu relvaluba antakse kuni viieks aastaks.”;

16) paragrahvi 52 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad „Kaitseliidu ülema, malevapealiku või malevkonna pealiku” sõnadega „Kaitseliidu ülema või malevapealiku”;

17) paragrahvi 57 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „ja lõike 2 punktis 2” tekstiosaga „ning lõike 2 punktides 1, 2 ja 7”;

18) paragrahvi 57 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast tekstiosa „lõike 1” tekstiosaga „või 2”;

19) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Noortejuhil, kes saab vigastada või hukkub õppetegevuse korraldamise ajal, on õigus käesoleva seaduse §-des 61, 64 ja 65 sätestatud tagatistele.”;

20) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Noortejuhile, kellel on õppetegevuse korraldamise ajal saadud vigastus, mille tõttu on Eesti Töötukassa töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastanud tal osalise või puuduva töövõime, maksab Kaitseliit riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest ühekordset hüvitist Kaitseministeeriumi otsuse alusel käesoleva paragrahvi lõike 41 punktis 1 või 2 sätestatu kohaselt.”;

21) paragrahv 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 64. Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamine

(1) Vajaduse korral hüvitatakse Kaitseliidu liikme ravikulu, kui ta on saanud teenistuskohustuse täitmisel vigastada:
1) käesoleva seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud ülesande täitmisel;
2) Kaitseliidu koosseisus, kaasatuna käesoleva seaduse § 4 lõike 2 punktis 1, 2, 4, 6 või 7 nimetatud tegevusse;
3) noortejuhina õppetegevuse korraldamise ajal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel hüvitatakse Kaitseliidu liikme ravikulu piirmäära ulatuses Kaitseliidu eelarvest, kui Kaitseväe arstlik komisjon on tuvastanud, et Kaitseliidu liige vajab teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastuse tõttu tervishoiuteenust, ravimit või meditsiiniseadet.

(3) Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäära ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

22) paragrahvi 79 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid.”;

23) paragrahvi 81 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) muu lähetusega seotud kulu.”;

24) paragrahvi 85 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ravimiseaduses ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle Kaitseliidus teostab haldusjärelevalvet Kaitsevägi.”.

§ 2.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest Kaitseliidu seaduse § 67 lõike 2 alusel makstavat hüvitist.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–5 ja 10 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json