Teksti suurus:

Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.03.2019, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord

Vastu võetud 19.04.2018 nr 18
RT I, 20.04.2018, 21
jõustumine 23.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.03.2019RT I, 20.03.2019, 123.03.2019

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Välisvärbamise toetuse eesmärk ja oodatav tulemus

  (1) Välisvärbamise toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on ergutada välisriigist tippspetsialistide värbamist.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (2) Toetuse oodatav tulemus on välisriigist Eestisse tööle asunud tippspetsialistide arvu kasv.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (3) Toetus panustab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 18. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1.1-1/17-262 kinnitatud „IKT valdkonna arenguprogrammi” ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 19. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1.1-1/17-266 kinnitatud „Välisspetsialistide kaasamise tegevuskava 2017+ põhisuunad” eesmärkide elluviimisesse.

§ 2.   Mõisted

  Tippspetsialist käesoleva määruse tähenduses on välisriigist värvatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või loodus- ja tehnikateaduste alal Eestis töötav tippspetsialist vastavalt Statistikaameti hallatavale ametite klassifikaatorile.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

§ 3.   Toetuse sihtrühm

  Toetuse sihtrühmaks on hiljemalt taotluse esitamise hetkeks Eestis äriregistrisse kantud äriühing või välismaa äriühingu filiaal.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

§ 4.   Toetuse rakendamine

  (1) Toetust viib ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 5.   Toetuse suurus

  Toetuse summa ühe värvatud tippspetsialisti kohta on 3000 eurot.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

§ 6.   Vähese tähtsusega abi

  (1) Antav toetus on vähese tähtsusega abi, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi vähese tähtsusega abi määrus (EL) nr 1407/2013), ning konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Üheks ettevõtjaks loetakse määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtjat. Abi kumuleerimisel võetakse arvesse määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatut.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata vähese tähtsusega abi määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (3) Kui toetust taotletakse suuremas summas, kui taotleja on vähese tähtsusega abina õigustatud saama, vähendatakse taotleja nõusolekul toetuse summat vähese tähtsusega abi ülemmäärani. Kui taotleja vähendamisega ei nõustu, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teavitab taotlejat taotluse rahuldamise otsuses vähese tähtsusega abi andmisest.

§ 7.   Toetatavad tegevused

  Toetatavad tegevused on kõik taotleja poolt tippspetsialisti välisriigist värbamisega seotud tegevused.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluste menetlemine 

§ 8.   Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlejaks saab olla taotluse esitamise hetkeks äriregistrisse kantud äriühing või välismaa äriühingu filiaal.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (2) Taotlejaks ei saa olla isikud, kes pakuvad tööjõurendi teenust.

  (3) Taotleja maksu- ja maksete võlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab nõuetekohaselt täitma maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustust.

  (4) Juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tehtud.

  (5) Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust ning taotleja omakapital peab vastama äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

  (6) Taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot ühe ettevõtja kohta.

  (7) Taotleja ja värvatud tippspetsialisti, kelle kohta toetust taotletakse, vaheline tööleping peab olema:
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]
  1) kehtiv;
  2) sõlmitud tähtajatult või kehtima tähtajaliselt vähemalt 12 kuud alates lepingu sõlmimise hetkest;
  3) sõlmitud viimase 12 kuu jooksul enne taotluse esitamist, aga mitte varem kui 1. oktoobril 2017. a.

  (8) Värvatud tippspetsialisti töölepingu järgne brutokuutasu viimase viie kuu vältel enne taotluse esitamist peab olema vähemalt 2000 eurot.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (9) Taotleja peab olema tasunud värvatud tippspetsialistile tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu vähemalt viie kuu jooksul vahetult enne taotluse esitamist.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (10) Taotleja poolt välisriigist värvatud tippspetsialist ei tohi vähemalt kolme aasta jooksul enne taotleja juurde tööle asumist olla Eestis õppinud ega töötanud.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (11) Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotluse nimetus;
  3) värvatud tippspetsialisti nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev;
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]
  4) taotletav toetus vastavalt värvatud tippspetsialistide arvule.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (12) Koos taotlusega on vajalik esitada järgmine informatsioon taotleja vastavuse kohta lõigetes 7–10 sätestatud nõuetele:
  1) tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tõend, mis tõendab, et taotleja on tasunud värvatud tippspetsialistile tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu vähemalt viie kuu jooksul vahetult enne taotluse esitamist;
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]
  2) toetuse saaja tehtud väljavõte Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist, millelt on näha tippspetsialisti tööle asumise aeg ning töölepingu kehtivus.
[RT I, 20.03.2019, 1 - jõust. 23.03.2019]

  (13) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on õigus küsida täiendavaid dokumente lõigetes 7–10 sätestatud nõuete tõendamiseks.

§ 9.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlusi esitatakse jooksvalt. Taotluste vastuvõtu alustamisest teavitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus oma veebilehel.

  (2) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus lõpetab taotluste vastuvõtmise, kui taotluste rahastamiseks ettenähtud eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate taotluste mahuga, millele ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust. Taotluste vastuvõtmise lõpetamise kooskõlastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus eelnevalt ministeeriumiga ja annab sellest teada oma veebilehel ja pressiteate vahendusel.

  (3) Taotlus esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga.

§ 10.   Taotluste menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 10 tööpäeva taotluse esitamisest. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus viib läbi taotluse nõuetele vastavuse kontrolli. Kui taotlus ei vasta kehtestatud nõuetele või on vajalik täiendav teave projekti kohta, on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel õigus nõuda taotluse vastavusse viimist kehtestatud nõuetega, täiendava dokumentatsiooni esitamist või muudatuste tegemist taotluse andmetes kuni 10 tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

  (2) Taotluse osas, mis ei vasta nõuetele ning mida ei viida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul nõuetega vastavusse, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldamata jätmise otsuse ja teavitab otsusest taotlejat.

  (3) Taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras.

  (4) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avaldab hiljemalt taotluste vastuvõtu avamisest teavitamise ajaks taotlemist puudutavad dokumendid oma veebilehel.

§ 11.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamise otsuse või osalise rahuldamise otsuse.

  (2) Osalise rahuldamise otsus tehakse vastavaks tunnistatud taotluste puhul, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik taotluste rahastamiseks ette nähtud eelarvevahendite lõppemise tõttu või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat ja projekti tegevusi. Osalise rahuldamise otsuse puhul on vajalik taotleja nõusolek, mille puudumise korral teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Rahuldamata jätmise otsus tehakse projektide puhul, mille puhul taotleja või taotlus ei vasta määruse tingimustele või mille rahaline maht ületab taotluste rahastamiseks ettenähtud eelarve vaba jäägi.

4. peatükk Toetuse väljamaksmine, toetuse saaja ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigused ja kohustused 

§ 12.   Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse välja toetuse saajale 10 tööpäeva jooksul pärast rahuldamise otsuse tegemist vastavalt rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

§ 13.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud käesoleva määruse alusel toetuse taotlemisega ja seonduvate protseduuridega.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) tagastama toetuse, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus nõuab toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi;
  2) esitama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõutud informatsiooni ettenähtud vormil, viisil ja tähtajal;
  3) teavitama avalikkust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse etteantud viisil, et ta on käesoleva määruse alusel toetust saanud;
  4) kajastama saadud toetust oma raamatupidamisarvestuses;
  5) säilitama vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 12 taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat;
  6) viivitamatult kirjalikult informeerima Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saamist.

§ 14.   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on õigus:
  1) kontrollida esitatud informatsiooni ja dokumentide paikapidavust;
  2) nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja on toetuse saamiseks esitanud ebaõigeid andmeid.

  (2) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kohustub:
  1) nõustama taotlejaid projektiga seotud küsimustes;
  2) tegema taotlusvormi ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) hoidma konfidentsiaalsena informatsiooni, mis on teatavaks saanud taotluse menetlemise käigus, välja arvatud punktis 5 nimetatud informatsioon ja õigusaktides sätestatud juhud;
  4) säilitama toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat viimase abi andmise otsusest arvates;
  5) pärast rahuldamise otsust tegema oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nime, taotluse nimetuse ning toetuse summa.

/otsingu_soovitused.json