Teksti suurus:

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi filmivaldkonnale

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.04.2021, 8

COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi filmivaldkonnale

Vastu võetud 19.04.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse COVID-19 puhangust tingitud kriisi leevendamiseks erakorralise abi tingimused filmivaldkonna organisatsioonidele.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ning toetuse andmisel riigiabina või vähese tähtsusega abina Euroopa Liidu vastavaid õigusakte.

  (3) Määrust ei kohaldata taotlejale, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega sama liikmesriigi antud abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasi maksta.

  (4) Kui toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 lõike 2 mõistes, ei kohaldata määrust VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (5) Määrust ei kohaldata riigiabi taotlejale Euroopa Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 04.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 02.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10; ELT C 34, 1.02.2021, lk 6–15, edaspidi riigiabi ajutine raamistik) mõistes, kes on 31. detsembri 2019 seisuga raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 punkti 18 tähenduses, välja arvatud mikro- või väikeettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et tema suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel maksejõuetusmenetlust ja ta ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

  (6) Määrust ei kohaldata taotlejatele, kellele on riigi 2021. a lisaeelarve vahendite arvelt toetust makstud käesoleva määruse § 4 lõikes 3, 6 või 7 nimetatud sihtotstarbel teiste COVID-19 toetusmeetmete raames, välja arvatud Eesti Töötukassa toetusmeede.

  (7) Määruse rakendamise eest vastutab SA Eesti Filmi Instituut (edaspidi toetuse andja).

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” tulenevate piirangute (edaspidi piirangud) tõttu oluliselt mõjutatud filmivaldkonna organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamine.

  (2) Toetuse andmise tulemusena on tagatud filmivaldkonna organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus.

§ 3.  Riigiabi

  (1) Käesoleva määruse alusel antav toetus on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 mõistes või vähese tähtsusega abi konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes.

  (2) Riigiabi andmisel lähtutakse konkurentsiseaduse §-st 341 ja riigiabi ajutisest raamistikust ning vähese tähtsusega abi andmisel VTA määrusest ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatust.

  (3) Riigiabi andmisel kontrollib toetuse andja, et meetme raames antav toetus ei ületaks koos muude riigiabi ajutise raamistiku jaotise 3.1 alusel antud toetustega riigiabi ajutise raamistiku punktis 22 nimetatud summat taotleja kohta.

  (4) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

  (5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt. Lisaks võetakse vähese tähtsusega abi andmisel arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (6) Riigiabi antakse Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest, kuid mitte kauem kui riigiabi ajutises raamistikus sätestatud tähtajani.

2. peatükk Nõuded taotlejale, taotlusele ja toetuse taotlemine 

§ 4.  Nõuded taotlejale

  (1) Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslikust juriidilisest isikust filmitootja, filmilevitaja või kino.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
  2) tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud;
  3) tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga;
  4) juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

  (3) Filmitootja äriregistris märgitud põhitegevusala on filmide tootmine ning ta taotleb toetust
  1) tootmises oleva mängu-, dokumentaal- või animafilmi ülekulu ja kaasrahastuse tühistamise kompenseerimiseks või
  2) mängu-, dokumentaal- või animafilmi, mille kinolevi oli planeeritud toimuma alates 13. märtsist 2020, tootmiseelarve omafinantseeringu selle osa kompenseerimiseks, mis ei ole kaetud kinolevist või VOD levist saadud tuluga või
  3) ajavahemikul 11. märts 2021 kuni 31. mai 2021 tema põhitegevusega seotud vältimatute püsikulude kompenseerimiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud toetuse taotleja on filmi peatootja.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud toetuse taotleja on saanud ajavahemikul 1. jaanuar 2018 kuni 11. märts 2021 toetuse andjalt või Eesti Kultuurkapitalilt vähemalt ühele filmile arendus-, tootmis- või tootjale antud levitoetust või tema 2019. aasta müügitulu on vähemalt 1 miljon eurot ja tema 2020. aasta müügitulu võrreldes 2019. aastaga on langenud vähemalt 30%.

  (6) Filmilevitaja taotleb toetust vältimatute püsikulude kompenseerimiseks ja on ajavahemikul 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2020 levitanud käesoleva paragrahvi lõikes 7 kirjeldatud kinos vähemalt kaheksa täispikka filmi, iga filmi kinolevi on kestnud vähemalt seitse päeva või filmi kinolevi katkes piirangute tõttu.

  (7) Kino taotleb toetust vältimatute püsikulude kompenseerimiseks, korraldab regulaarselt avalikke filmiseansse, millest teavitab avalikkust ning millele müüb pileteid, ning haldab rentniku või omanikuna filmide näitamiseks sobilikke siseruume, mis on varustatud DCP esitamist võimaldava digitaalse kino tehnoloogiaga.

§ 5.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) üldandmed taotleja kohta;
  2) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõuetele;
  3) teave, kui taotleja on taotlenud ja/või saanud toetust mitmest COVID-19 toetusmeetmest;
  4) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule esitab
  1) käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud toetuse taotleja filmi piirangute eelse eelarve, rahastuse plaani ja piirangutest tingitud ülekulude eelarve, rahastuse plaani ning filmi kaasrahastajate kinnituskirjad rahastuse tühistamise kohta;
  2) käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud toetuse taotleja filmi tootmiskulude ja rahastuse aruande ning kinolevi ja VOD levi netotulu raporti;
  3) käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 3 nimetatud toetuse taotleja oma põhitegevusega seotud püsikulude eelarve kuude lõikes ajavahemiku 11. märts 2021 kuni 31. mai 2021 kohta, kasumiaruande ja bilansi 31. detsembri 2020 seisuga, kui taotleja majandusaasta aruande esitamiseks sätestatud tähtaeg ei ole saabunud, ja 2021. aasta I kvartali kasumiaruande ja bilansi;
  4) käesoleva määruse § 4 lõikes 6 nimetatud toetuse taotleja nimekirja ajavahemikul 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2020 levitatud filmide kohta koos filmi esilinastuse kuupäeva ja informatsiooniga filmi leviperioodi kohta;
  5) käesoleva määruse § 4 lõikes 7 nimetatud toetuse taotleja informatsiooni taotluse esitamise seisuga kinotegevuseks kasutatavate statsionaarsete saalide arvu kohta.

§ 6.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru üldeelarve ja eelarve täpsema liigenduse valdkonna sees kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (2) Taotluste esitamise tähtajast ja eelarvest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt kolm kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotlus tuleb esitada käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt teatatud tähtaja jooksul.

  (4) Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik e-keskkonna kaudu. Toetuse andja kinnitab taotluse kättesaamist.

  (5) Kui taotluse esitamisel esineb e-keskkonnas tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

  (6) Käesoleva määruse § 4 lõike 3 punkides 1 ja 2 nimetatud toetuse taotleja ei saa taotleda sama paragrahvi punktis 3 nimetatud toetust ja vastupidi.

3. peatükk Kulude abikõlblikkus ja toetuse suurus 

§ 7.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik kulu on COVID-19 puhangust tingitud piirangute tõttu tekkinud vältimatu kulu, mis on põhjendatud, on kooskõlas käesoleva määruse § 4 lõikes 3, 6 või 7 nimetatud sihtotstarbega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ning on selgelt eristatavalt kirjendatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

  (2) Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuse saavutamiseks.

  (3) Mitteabikõlblik kulu on
  1) kulu, mis ei ole seotud põhitegevusega;
  2) kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega;
  3) mitterahaline kulu;
  4) kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest või kindlustuslepingu alusel;
  5) käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
  6) rahatrahv ja rahaline karistus;
  7) kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.

§ 8.  Toetuse suurus

  (1) Käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud toetuse maksimaalne summa filmi kohta on 200 000 eurot. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühe filmi kulude katmiseks on toetuse maksimaalne summa taotleja kohta 300 000 eurot.

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud toetuse maksimaalne summa filmi kohta on 60 000 eurot. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühe filmi kulude katmiseks on toetuse maksimaalne summa taotleja kohta 100 000 eurot.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 3 nimetatud toetuse maksimaalne summa on 100 000 eurot taotleja kohta.

  (4) Käesoleva määruse § 4 lõikes 6 nimetatud toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot taotleja kohta.

  (5) Käesoleva määruse § 4 lõikes 7 nimetatud toetuse maksimaalne summa on 700 000 eurot taotleja kohta.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 toodud toetuse summa leitakse proportsionaalsuse põhimõttel. Selleks arvutatakse põhjendatud maksimaalsete vajaduste kogusumma ja valdkonnasisese jaotuse eelarve vahe. Taotleja põhjendatud maksimaalset vajadust vähendatakse protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud vajaduste kogusumma eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne valdkonnasisese jaotuse eelarvega.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 toodud toetuse summa leitakse jagades valdkonnasisese jaotuse eelarve taotlejate kinosaalide või levitatud filmide arvuga ning korrutatakse saadud arv taotleja kinosaalide või levitatud filmide arvuga. Maksimaalset lubatud summat ületav valdkonna sisese jaotuse eelarve osa jaotatakse uuesti nende taotlejate vahel, kelle toetus jäi esimesel arvutusel alla käesoleva paragrahvi lõikes 4 või 5 nimetatud piirmäära.

  (8) Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 500 eurot.

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 9.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 40 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

  (2) Taotluse tähtaja jooksul esitamata jätmisel või kui taotleja ei vasta käesoleva määruse § 1 lõikes 3, 5 või 6 ning § 3 lõikes 3 või 4 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotleja on taotluse esitamise tähtaja ületanud mõjuval põhjusel, võib toetuse andja oma algatusel või taotleja taotluse alusel tähtaja ennistada haldusmenetluse seaduse §-s 34 sätestatud korras.

  (4) Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks võib toetuse andja anda taotlejale kuni viis tööpäeva, mil peatub taotluse menetlemise aeg. Toetuse andja jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat e-keskkonna kaudu kümne tööpäeva jooksul alates käesolevas lõikes toodud tähtaja saabumisest. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

  (6) Toetuse andja tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik käesoleva määruse §-des 4 ja 5 sätestatud nõuded.

§ 10.  Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb toetuse andja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses nimetatud nõuetele.

  (3) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud toetuse puhul põhjendatud või ei ole kooskõlas käesoleva määruse § 3 lõikega 3 või 4. Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on sellega nõus. Taotleja nõusolekut ei küsita, kui taotluse osaline rahuldamine on tingitud käesoleva määruse § 8 lõikes 6 toodud toetuse jaotamise metoodikast.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui
  1) taotleja ja/või taotlus ei vasta kasvõi ühele käesoleva määruse §-des 4 ja 5 sätestatud tingimustele;
  2) taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
  3) toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 500 eurot;
  4) taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamisega;
  5) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.

  (5) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-keskkonna kaudu.

§ 11.  Toetuse maksmine

  Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

§ 12.  Vaide esitamine

  (1) Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja või toetuse saaja vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Taotleja või toetuse saaja, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

5. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse tagasinõudmine 

§ 13.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtajal.

  (2) Aruanne tuleb esitada e-keskkonna kaudu.

  (3) Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates.

  (4) Aruanne peab sisaldama
  1) tegevusaruannet toetuse mõjust toetuse saaja jätkusuutlikkusele;
  2) käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktides 1 ja 2 toodud taotleja puhul kasumiaruannet, mis võrrelduna eelarve ja rahastuse plaaniga kajastab kogu filmi tulusid, kulusid, kasumit või kahjumit aruande esitamise seisuga;
  3) käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 3 toodud taotleja puhul saldoandmikku ajavahemiku 11. märts 2021 kuni 31. mai 2021 kohta.

§ 14.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb toetuse andja kaalutlusõiguse kohaselt järgmistel juhtudel:
  1) aruandest selgub, et toetuse saaja tegevus oli ilma toetuseta jätkusuutlik;
  2) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  3) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  4) aruanne ei ole esitatud tähtajaks;
  5) toetuse saaja kohta on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
  6) toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

Anneli Ott
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json