Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2011, 1

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord” muutmine

Vastu võetud 16.05.2011 nr 31

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 12 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord” (RTL 2006, 93, 1724; 2010, 18, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise kord”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 12 lõike 3 alusel.”;

3) paragrahvi 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Metsakorraldaja katsetööde ja eksami korraldamise kord”;

4) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Metsakorraldaja katsetööd ja eksami korraldab Keskkonnateabe Keskus (edaspidi keskus), kelle peadirektor moodustab selleks komisjoni ja määrab komisjoni esimehe.”;

5) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
1) kinnitab õppematerjali loetelu;
2) kinnitab eksamil esitatavad küsimused;
3) eksamineerib metsakorraldajakandidaate;
4) valib maa-ala katsetöö teostamiseks;
5) määrab eksperdid eksperdihinnangu andmiseks;
6) korraldab katsetöö teostamise.”;

6) paragrahvi 2 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Metsakorraldaja eksami ja katsetöö sooritamise taotlemiseks peab taotleja:
1) omama metsandusalast kõrg- või kutsekeskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
2) esitama keskusele avalduse.”;

8) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Avaldusele lisatakse:
1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) metsandusalast haridust tõendava dokumendi koopia.”;

9) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjon teatab hiljemalt kahe nädala jooksul avalduse laekumisest arvates taotlejale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eksamile lubamisest ning eksami toimumise ajast ja kohast.”;

10) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korduseksami sooritamist võib taotleda mitte varem kui kahe nädala möödumisel eelmise eksami tulemuse teadasaamisest, esitades selleks kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse komisjoni esimehe nimele.”;

11) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) eraldise takseerandmete nummerdatud lehed, millele on märgitud määratavad takseertunnused ning eraldisel määratavad rinded.”;

12) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kasvukohatüüp;”;

13) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” nõuete kohaselt iga eraldamist vajava puistuelemendi kohta koosseisukordaja, koosseisu puuliik, keskmine kõrgus meetrites, keskmine rinnasdiameeter sentimeetrites, keskmine vanus aastates.”;

14) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Katsetöö eraldise takseerandmete lehe allkirjastavad katsetöö sooritaja ja komisjoni esindaja. Katsetöö sooritaja peab allkirjastama ka katsetöös tehtud parandused.”;

15) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kõrguse, rinnasdiameetri või rinnaspindala määramise süstemaatiline viga ei ole suurem kui 10% või vanuse määramise süstemaatiline viga ei ole suurem kui 10 aastat.”;

16) paragrahvi 11 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Selleks tuleb esitada komisjoni esimehe nimele kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus.”;

17) paragrahvi 12 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskus annab eksami ja katsetöö edukalt sooritanud isikule tema vajalikke tööoskusi ja teadmisi kinnitava tunnistuse.

(3) Keskus saadab taotlejale vormistatud tunnistuse posti teel väljastusteatega tähtkirjaga käesoleva määruse § 10 lõikes 9 märgitud aja jooksul.”;

19) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tunnistuse taotlejal on õigus esitada eksami või katsetöö tulemuse vaidlustamiseks keskusele vaie „Haldusmenetluse seadusega” kehtestatud tingimustel ja korras.”;

20) määruse lisad 1, 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) määruse lisa 3 tekst asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json