Teksti suurus:

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2011, 14

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 27.05.2010 nr 65
RT I 2010, 27, 141
jõustumine 11.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2010RT I 2010, 67, 50825.09.2010
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
18.05.2011RT I, 20.05.2011, 1123.05.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise kord ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED 

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) põllumajandusega tegelev ettevõtja, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul maatulundusmaa sihtotstarbega maad (edaspidi maatulundusmaa) ja lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alust maad ja kelle omandis on lisa 1 punktides 2.1 ja 2.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alune maa. Muul õiguslikul alusel võib kasutada ainult põllumajandusmaad. Ettevõtjal, kes kasutab põllumajandusmaad muul õiguslikul alusel, peab olema tegevuse elluviimiseks kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek;
  2) erametsaomanikust ettevõtja (edaspidi erametsaomanik), kelle omandis on lisa 1 punktides 1.1 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa «Metsaseaduse» § 3 lõike 2 punkti 1 tähenduses (edaspidi metsamaa) ja lisa 1 punktides 1.5–1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle alune maa;
  3) metsaühistu «Metsaseaduse» § 10 lõike 5 tähenduses (edaspidi metsaühistu) lisa 1 punktides 1.1, 1.5–1.9, 2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul kinnisasja omaniku antud õiguse alusel, kui tema investeeringuobjektiga seotud tegevus, mille kohta ta toetust taotleb, vastab põhikirjalisele tegevusele. Kinnisasja omanik metsaühistu liikmena kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;
  4) mittetulundusühing oma tegevuspiirkonnas § 3 lõike 1 punkides 1 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kinnisasja omaniku antud õiguse alusel, kui ta vastab «Maaparandusseaduse» peatükis 8 maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele (edaspidi maaparandusühistu) ning kui tema tegevus, mille kohta ta toetust taotleb, vastab põhikirjalisele eesmärgile. Kinnisasja omanik maaparandusühistu liikmena või tema kirjalikul nõusolekul kinnisasja valdaja kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;
  5) mittetulundusühing § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste puhul investeeringuobjekti aluse maa või juurdepääsutee omaniku antud õiguse alusel, kui tema tegevus, mille kohta ta toetust taotleb, vastab põhikirjalisele eesmärgile. Investeeringuobjekti aluse maa või juurdepääsutee omanik mittetulundusühingu liikmena kinnitab lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta.

  (2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust arengukava, «Eesti riikliku arengukava 2004–2006», perioodi 2007–2013 struktuurivahendite valdkondlike rakenduskavade, Sihtasutuse Erametsakeskus ega Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus vahenditest;
  2) kui taotleja on mittetulundusühing, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  3) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
[RT I, 20.05.2011, 11 - jõust. 23.05.2011]
  4) [Kehtetu - RT I, 20.05.2011, 11 - jõust. 23.05.2011]
  5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
  6) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  7) taotleja tagab «Asjaõigusseaduse» § 167 lõigete 2 ja 3 kohaselt tasuta juurdepääsu metsamaale, sellel asuvale teenindusteele ja juurdepääsuteele ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja metsloomade joomiskohale ning teenindusplatsile (edaspidi tuletõrjetiik) ja selle juurdepääsuteele, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjektide kohta;
  8) ettevõtjast taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab tema poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil asuvate lisas 1 nimetatud investeeringuobjektide kohta järgmiste tegevuste puhul:
  1) maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine (edaspidi ehitamine), selle rekonstrueerimine ja uuendamine «Maaparandusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras. Nimetatud tegevuste hulka võib kuuluda ka põllumajandusmaal maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal mulla lupjamiseks vajaliku meliorandi ostmine, vedu ja laotamine (edaspidi mulla lupjamine);
  2) põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamine ja rekonstrueerimine põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 18 «Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid» (edaspidi maaparandussüsteemi projekteerimisnormid) ning põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruses nr 82 «Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded» (edaspidi maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded) sätestatud nõuete kohaselt;
  3) tuletõrjetiigi ehitamine ja rekonstrueerimine maaparandussüsteemi projekteerimisnormide ning maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuete kohaselt.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
  1) kavandatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, mulla lubjatarbe määramiseks analüüsi tegemine ning maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine ja selle alusel lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostamine, taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö);
  2) kavandatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle «Maaparandusseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine.

  (3) Metsandusliku tegevuse elluviimiseks antav toetus on riigiabi «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 3 tähenduses. Toetust võib taotleda, kui nimetatud tegevus vastab Euroopa Komisjoni teatise «Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013» (ELT C 319, 27.12.2006, lk 1–33) punktides 174 ja 175 sätestatud riigiabi nõuetele.

  (4) Lõikes 1 nimetatud tegevust ei toetata, kui kavandatav tegevus on:
  1) lisa 1 punktides 1.7 ja 1.8 nimetatud sellise investeeringuobjekti uuendamine, mis on nimetatud «Maaparandusseaduse» § 46 lõike 4 alusel kehtestatud ühiseesvoolude loetelus või mis on nimetatud eesvoolu rajatis;
  2) üksnes riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle osa eesvoolu (edaspidi eesvool) ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine;
  3) riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine;
  4) maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine ning kui nimetatud tee teenindab üksnes riigimetsamaal paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

§ 4.   Nõuded toetatavate tegevuste kohta

  (1) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui kavandatava või olemasoleva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa on maatulundusmaa. Juhul kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal kavandatava tegevuse hulka kuulub ka mulla lupjamine, võib toetust taotleda, kui taotleja:
  1) teatab vähemalt kolm päeva enne meliorandi laotamise tööde algust laotamistööde tegemise aja ja lubjatava maa-ala asukoha Põllumajandusametile (edaspidi PMA);
  2) teeb lupjamistöid, järgides lisas 9 toodud vormi kohases põllumajandusmaal mulla lubjatarbe tõendis kehtestatud lubjatarbe normi, kasutab projektis või lisas 3 toodud vormi kohases maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes nimetatud melioranti, järgib nimetatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes esitatud meliorandi annust ja meliorandi laotamise aega ning põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruses nr 75 «Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded» sätestatud nõudeid;
  3) kajastab lupjamist põlluraamatus, märkides sinna meliorandi nimetuse ja annuse ning meliorandi laotamise aja.

  (2) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, kui maatulundusmaale kavandatava maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal või selle osal:
  1) asuva põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hindepunkti;
  2) asuval põllumajandusmaal ei ületa üle 1 m sügavusega soomuldade pindala 30% kavandatava reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa pindalast;
  3) asuv metsamaa ei ole hoiu- või kaitsealal või püsielupaigas.

  (3) Toetust võib taotleda § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud maaparandussüsteemi uuendamiseks, kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa paikneb maatulundusmaal ning kui:
  1) taotleja tagab uuendustööde päeviku täitmise, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud töö maht ja töö tegemise aeg;
  2) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne uuendustööde tegemise algust töö tegemise aja ja koha PMA-le;
  3) uuendustöid teeb ettevõtja, kellel on «Maaparandusseaduse» § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparandusehituse alal, välja arvatud «Maaparandusseaduse» § 6 lõike 5 tähenduses maaparanduse väikesüsteemi uuendustööde puhul.

  (4) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 1.4–1.9 nimetatud hoone või rajatise ehitamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub maaparandussüsteemi või selle osa koosseisu, mille reguleeriv võrk vastab lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele, ning rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub maaparandussüsteemi või selle osa koosseisu, mille reguleeriv võrk vastab lõikes 1 sätestatud nõudele.

  (5) Toetust võib taotleda lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kui eratee on «Teeseaduse» § 52 tähenduses juurdepääsuks põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale ning nimetatud maa, hoone või veevõtukoht on taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liikme omandis või taotleja või mittetulundusühingu liige kasutab põllumajandusmaad muul õiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning kui:
  1) rekonstrueeritav eratee ei ole määratud «Teeseaduse» § 4 lõike 3 alusel avalikuks kasutamiseks;
  2) lisa 1 punktis 2.1 nimetatud põllumajandusmaa, punktis 2.2 nimetatud erametsamaa ja punktis 2.4 nimetatud eramets, mille tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitatakse või rekonstrueeritakse, kuulub maatulundusmaa koosseisu;
  3) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne eratee ehitamis- ja rekonstrueerimistööde tegemise algust töö tegemise aja ja koha PMA-le;
  4) eratee ehitamis- ja rekonstrueerimistööd teeb ettevõtja, kellel on «Maaparandusseaduse» § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparandusehituse alal, või ettevõtja, kellel on teede ehitamiseks nõutav «Teeseaduse» § 251 lõikes 1 nimetatud tegevusluba.

  (6) Toetust võib taotleda tuletõrjetiigi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks, kui:
  1) see mahutab minimaalselt 500 m3 ja maksimaalselt 1100 m3 vett;
  2) see on kavandatud ehitada taotleja omandis või maaparandusühistu või metsaühistu liikme omandis olevale metsamaale või paikneb nimetatud maal, mis on maatulundusmaa koosseisus;
  3) see on kavandatud ehitada eesvoolule, alaliselt veega täituvale kuivenduskraavile või kõrge põhjaveega alale või paikneb nimetatud kohas või alal;
  4) erametsaomanik kooskõlastab tuletõrjetiigi asukoha Päästeameti kohaliku päästeasutusega ning tagab tuletõrjetehnikale tuletõrjevee võtmiseks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee tasuta kasutamise võimaluse;
  5) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne tuletõrjetiigi ehitamis- ja rekonstrueerimistööde tegemise algust töö tegemise aja ja koha PMA-le.

  (7) Kavandatavat tegevust ei või alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

§ 5.   Toetatava tegevuse maksumus

  (1) Paragrahvis 3 nimetatud tegevuse abikõlbliku kulu maksumuse moodustavad:
  1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumusest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest ning ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumusest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest ning ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

  (2) Ettevalmistava töö maksumus hüvitatakse kuni 10% lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti tegevuse maksumusest.

  (3) Kui ettevalmistavaks tööks on taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus, siis nimetatud töö ja teenuse kulud hüvitatakse kuni 320 euro ulatuses ühe taotluse kohta.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Omanikujärelevalve tegemise maksumus hüvitatakse kuni 3% lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise ja rekonstrueerimise maksumusest.

  (5) Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
  2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
  4) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kuludega;
  5) kulutused reklaamile;
  6) koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud, töötasu ning muud üldkulud;
[RT I 2010, 67, 508 - jõust. 25.09.2010]
  7) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle toetuse saajale;
  8) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muud kulud;
  9) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, patendi ja litsentsi ostmise ning teostatavusuuringu kulud, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö kulud;
[RT I 2010, 67, 508 - jõust. 25.09.2010]
  10) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  11) kasutatud seadme või masina ostmiseks tehtud kulutused;
  12) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja ebaotstarbekad kulud;
  13) muud kulud, mis ei ole investeeringuobjekti tegemisega otseselt seotud;
  14) tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;
  15) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui lisas 1 nimetatud ühe investeeringuobjekti kavandatava ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema asjakohase tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui lisas 1 nimetatud ühe investeeringuobjekti kavandatava ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema asjakohase tegevuse kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta saanud vähemalt kolm hinnapakkumust, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Kui lisas 1 nimetatud investeeringuobjektil omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema omanikujärelevalve tegemise kohta saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt kolm hinnapakkumust, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal vähemalt ühe hinnapakkumuse.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Investeeringuobjekti hinnapakkumus peab olema iga tegevuse ja lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti kohta eraldi. Kui kavandatava tegevuse hulka kuulub ka mulla lupjamine, tuuakse investeeringuobjekti hinnapakkumuses eraldi välja meliorandi ning selle veo ja laotamise maksumus.

  (6) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

  (7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku. Mittetulundusühingu liige ei tohi kuuluda hinnapakkuja juhatusse ega nõukokku ega olla hinnapakkuja osanik, aktsionär või liige.

  (8) Hinnapakkuja peab vastama ettevalmistava töö, ehitus-, rekonstrueerimis- ja uuendustöö ning omanikujärelevalve tegijale «Maaparandusseaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta:
  1) kuni 90% lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjekti rekonstrueerimise ja uuendamise abikõlbliku kulu maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjekt kuulub kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu ning taotleja on maaparandusühistu;
  2) kuni 90% lisa 1 punktis 1.8 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise abikõlbliku kulu maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjekt kuulub kuivendussüsteemi, mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi või niisutussüsteemi koosseisu;
  3) kuni 75% lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjekti rekonstrueerimise ja uuendamise abikõlbliku kulu maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjekt kuulub kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu ning taotleja on ettevõtja või metsaühistu;
  4) kuni 40% lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud uue investeeringuobjekti ehitamise abikõlbliku kulu maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjekt kuulub kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu;
  5) kuni 40% lisa 1 punktides 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise abikõlbliku kulu maksumusest, kui nimetatud investeeringuobjekt kuulub niisutussüsteemi koosseisu.

  (2) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta:
  1) kuni 75% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee paikneb mitme omaniku kinnisasjadel ja taotleja on ühistu;
  2) kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee paikneb ühel kinnisasjal või sama omaniku mitmel kinnisasjal.

  (3) Toetust antakse § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse kohta kuni 90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (4) Kui toetust taotletakse investeeringuobjektide kohta, mille kohta on lõigetes 1 ja 2 sätestatud erinevad toetuse määrad, arvestatakse toetuse määr ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise puhul vastavalt sellele investeeringuobjektile, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr.

  (5) Toetuse suurus on:
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  1) lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 255 647 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 958 675 eurot kummagi tegevuse puhul arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise hulka kuulub ka mulla lupjamine, siis kummagi tegevuse puhul kuni 268 429 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 1 054 542 eurot kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku;
  2) lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjektide uuendamiseks kokku kuni 127 823 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 319 558 eurot programmiperioodil kokku ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide uuendamise hulka kuulub ka mulla lupjamine, siis kuni 140 606 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 415 426 eurot programmiperioodil kokku;
  3) lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 127 823 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 383 470 eurot kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku;
  4) lisa 1 punktis 3.1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul kuni 19 174 eurot kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 63 912 eurot kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.

  (6) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku on 447 382 eurot kalendriaastas ja 1 022 586 eurot programmiperioodil ning kui lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise hulka kuulub ka mulla lupjamine, siis 460 164 eurot kalendriaastas ja 1 086 498 eurot programmiperioodil.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu lisas 4 toodud vormi kohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste kohta toetuse taotlemiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 20. septembriks PMA-le kooskõlastamiseks lisas 5 toodud vormi kohase maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnituslehe (edaspidi kinnitusleht), ja lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte.

  (4) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise kohta toetuse taotlemiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 1. septembriks PMA-le taotluse maaparandussüsteemi ehitusloa saamiseks.

  (5) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste kohta toetuse taotlemiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 20. septembriks PMA-le kooskõlastamiseks maaparandussüsteemi projekteerimisnormides sätestatud nõuete kohase tee ehitusprojekti, mille on koostanud ettevõtja, kellel on teede projekteerimiseks nõutav «Teeseaduse» § 251 lõikes 1 nimetatud tegevusluba, või ettevõtja, kellel on «Maaparandusseaduse» § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreering maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal.

  (6) Kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti kohta ning kavandatava tegevuse hulka kuulub ka mulla lupjamine, esitab taotleja põllumajandusmaa kohta mulla lubjatarbe tõendi saamiseks PMA-le mulla analüüsilehe protokolli, millel on määratud lubjataval alal huumuse (Hu) või orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus, happesus ja liikuva kaltsiumi sisaldus, ning põllu kaardi. Kui nimetatud analüüsi ei ole tehtud, tellib taotleja analüüsi akrediteeritud laboratooriumilt.

  (7) Lõikes 6 nimetatud analüüsi tegemiseks võib mullaproove võtta isik, kes on läbinud Põllumajandusuuringute Keskuse korraldatud mullaproovi võtmise koolituse. Mullaproovi analüüsi tulemused kajastatakse põlluraamatus.

  (8) Maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostab maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal registreeringut omav ettevõtja või spetsialist, kellel on erialane kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt viieaastane töökogemus maaparanduse alal (edaspidi projekteerija).

  (9) PMA kooskõlastab kinnituslehe kümne tööpäeva jooksul arvates kinnituslehe ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide saamisest, kui:
  1) kavandatav tegevus vastab § 4 lõigetes 1–4 ja 6 sätestatud nõuetele;
  2) kavandatav maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatis on vajalik ja vastab nõuetele;
  3) kavandatav tegevus ei ole § 3 lõike 4 punktides 2–4 nimetatud tegevus;
  4) maaparandusühistu vastab «Maaparandusseaduse» peatükis 8 maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele ning tema põhikirjaline eesmärk vastab § 3 lõikes 1 nimetatud tegevustele, mille kohta ta toetust taotleb;
  5) kinnitusleht on esitatud lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks.

  (10) PMA kooskõlastab maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte kümne tööpäeva jooksul arvates nende saamisest, kui:
  1) kavandatav tegevus ei ole § 3 lõike 4 punktis 1 nimetatud tegevus;
  2) kavandatav tegevus on uuendamine ning see on vajalik ja tehniliselt teostatav;
  3) selle on koostanud lõikes 8 nimetatud projekteerija;
  4) maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte on esitatud lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks.

  (11) PMA väljastab põllumajandusmaa kohta mulla lubjatarbe tõendi kolme tööpäeva jooksul arvates taotleja poolt mulla analüüsilehe protokolli esitamisest.

§ 10.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIA-le taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3.

  (2) Taotleja esitab järgmised taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
  1) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  2) [Kehtetu – RT I 2010, 67, 508 - jõust. 25.09.2010]
  3) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri, mis kajastab taotleja tegevust vähemalt 12 kuu jooksu;
  4) ärakiri mittetulundusühingu või metsaühistu üldkoosoleku protokollist, millest muuhulgas nähtub tema liikmete vastuvõetud otsus taotleda arengukava raames toetust ja üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga;
  5) mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega mitte varasema kui punktis 4 nimetatud üldkoosoleku toimumise seisuga;
  6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et mittetulundusühingu liikme volitatud isik või ettevõtja kasutab § 2 lõikes 1 nimetatud maad õiguslikul alusel, kui ta ei ole selle maa omanik.

  (3) Taotleja esitab järgmised kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
  1) PMA-ga kooskõlastatud kinnitusleht, kui toetust taotletakse § 3 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuse kohta;
  2) projekteerija koostatud ja PMA-ga kooskõlastatud lisas 3 toodud vormi kohane maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte investeeringuobjektide kaupa, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks;
  3) PMA väljastatud lisas 9 toodud vormi kohane põllumajandusmaal mulla lubjatarbe tõend, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti kohta ning kavandatava tegevuse hulka kuulub ka mulla lupjamine;
  4) PMA väljastatud maaparandussüsteemi plaan, mis on väljavõte maaparandussüsteemi teostusjoonistest, või muu plaan mõõtkavas M 1:2000 kuni M 1:10 000, millelt selgub maaparandussüsteemi paiknemine ja millele on märgitud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes ettenähtud uuendustööd ja tööde mahud, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks, ning kui toetust taotletakse põllumajandusmaal reguleeriva võrgu maa-alal mulla lupjamiseks, siis peab nimetatud plaanilt selguma lubjatava maa-ala paiknemine;
  5) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri, kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot; kui tegevuse käibemaksuta maksumus on alla 5000 eurot, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  6) lisas 6 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel § 7 lõikes 1 sätestatud juhul, kusjuures väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud;
  7) ärakiri omanikujärelevalve tegemiseks väljavalitud hinnapakkumusest;
  8) ärakiri ehitusloast, kui ehitusluba on nõutav «Ehitusseaduse» ja «Maaparandusseaduse» kohaselt;
  9) investeeringuobjekti asukoha skeem, kuhu on märgitud kavandatava investeeringuobjekti asukoht ning sellega seotud katastriüksuste piirid ja katastritunnus;
  10) kohaliku omavalitsusüksuse õiend selle kohta, et lisa 1 punktis 1.9 nimetatud rekonstrueeritav või uuendatav maaparandussüsteemi teenindav tee või lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud rekonstrueeritav juurdepääsutee on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses ning et investeeringuobjektiks olev eratee ei ole määratud avalikuks kasutamiseks;
  11) ärakiri arvest või arve-saatelehest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse;
  12) maaparandusehitise projektkaart, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.1–1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks või keskkonnakaitserajatise plaan, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 1.8 nimetatud investeeringuobjekti ning maaparandussüsteemil asuva lisa 1 punktis 3.1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Keskkonnakaitserajatise plaani andmed võib PMA nõusolekul esitada ka maaparandusehitise projektkaardil;
  13) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud juurdepääsutee on juurdepääs maatulundusmaa sihtotstarbega põllumajandusmaale või erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või maatulundusmaal asuva erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale, mis kuulub taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liikme omandisse või põllumajandusmaale, mis on antud taotlejale või mittetulundusühingu liikmele õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  14) ärakiri katastriüksuse plaanist, mis tõendab, et lisa 1 punktis 3.1 nimetatud tuletõrjetiik paikneb taotleja, metsaühistu või maaparandusühistu liikme omandis oleval metsamaal, mis kuulub maatulundusmaa koosseisu;
  15) PMA-ga ja Päästeameti kohaliku päästeasutusega kooskõlastatud ehitusprojekt, kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 3.1 nimetatud tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning see ei asu maaparandussüsteemil;
  16) PMA-ga kooskõlastatud ehitusprojekt, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 2.1–2.4 nimetatud juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
  17) lisas 2 toodud vormi kohane kinnituskiri, kui taotleja on mittetulundusühing või metsaühistu;
  18) selle maa, millel investeeringuobjekt asub, omaniku kirjalik nõusolek tegevuse elluviimiseks, kui toetust taotleb ettevõtja, kes ei ole nimetatud maa omanik;
  19) kaasomaniku kirjalik nõusolek tegevuse elluviimiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal.

  (4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Paragrahvi 13 lõikes 1 nimetatud juhul kontrollib PRIA vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

  (3) [Kehtetu – RT I 2010, 67, 508 - jõust. 25.09.2010]

  (4) Toetuse taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad;
  2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (5) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata otsuse.

§ 13.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hindab PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 7 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 7 kohaselt.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hindamise korral hindab PRIA maaparandusühistu, mittetulundusliku metsaühistu ja mittetulundusühingu (edaspidi mittetulundusühingu sihtgrupp) poolt esitatud taotlusi lisa 7 punktis 1 toodud hindamiskriteeriumite põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 7 punkti 1 kohaselt, ning põllumajandusega tegeleva ettevõtja, erametsaomaniku ning tulundusühistu (edaspidi ettevõtja sihtgrupp) poolt esitatud taotlusi lisa 7 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumite põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 7 punkti 2 kohaselt.

  (3) Mittetulundusühingu sihtgrupi ja ettevõtja sihtgrupi kohta koostatakse hindamistulemuste alusel eraldi taotluste paremusjärjestused.

  (4) Toetuse liigi rahastamise eelarve jaotatakse järgmiselt:
  1) 80% mittetulundusühingu sihtgrupile;
  2) 20% ettevõtja sihtgrupile.

  (5) Kui ühes sihtgrupis paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks ettenähtud eelarvevahenditest jääb osa kasutamata, kasutatakse neid teises sihtgrupis taotluste paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks.

  (6) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

  (7) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui § 13 lõike 1 alusel on mittetulundusühingu ja ettevõtja sihtgrupi taotluste hindamise tulemustel koostatud taotluste paremusjärjestused, rahuldatakse parimad nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

  (5) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 3 lõike 2 punktis 1, § 5 lõigetes 2 ja 3 ning § 7 lõikes 3 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

§ 15.   Muudatustest teavitamine

  (1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
  3) mittetulundusühingu või tulundusliku metsaühistu ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest.

  (3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMINE 

§ 16.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) tegema investeeringuobjektil hooldustöid põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruse nr 75 «Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded» kohaselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, välja arvatud tegevuse elluviimise aastal. Hooldustööd tehakse jooksva aasta 10. novembriks;
  3) korraldama mullaproovi võtmise ja mullaproovi tulemuste kajastamise põlluraamatus neljandal aastal arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui toetatava tegevuse hulka kuulus ka mulla lupjamine;
  4) säilitama lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarbe ning lisa 1 punktides 2.1 ja 2.2. nimetatud investeeringuobjekti puhul selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee ehitati või rekonstrueeriti, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  5) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  6) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on maaparandusühistu või metsaühistu, kelle liige on lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti maa-ala sihtotstarvet muutnud enne viie aasta möödumist PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt maaparandusühistu või metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse maksumusest;
  7) saadud toetusraha PRIA nõudmisel tagasi maksma, kui ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  8) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  9) hooldama lisa 1 punktis 1.8 nimetatud investeeringuobjektina rajatud tuuletõkkeribale istutatud metsapuutaimi vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning metsapuutaimede hävimise korral asendama need uutega;
  10) tagama tasuta juurdepääsu «Asjaõigusseaduse» § 167 lõigete 2 ja 3 kohaselt metsamaale ja sellel asuvale teenindusteele ja juurdepääsuteele ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale ja selle juurdepääsuteele, kui toetust on taotletud lisa 1 punktides 1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjektide kohta;
  11) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
[RT I, 20.05.2011, 11 - jõust. 23.05.2011]

§ 17.   Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kulude deklareerimiseks lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  2) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba lisas 10 toodud vormi kohane üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument (edaspidi üleandmise-vastuvõtmise akt), kui investeeringuobjektiks on ehitis;
[RT I, 20.05.2011, 11 - jõust. 23.05.2011]
  3) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri.

  (11) Lõike 1 punktis 2 nimetatud üleandmise-vastuvõtmise akti on kooskõlastanud omanikujärelevalve tegija ja PMA. Üleandmise-vastuvõtmise akt esitatakse PMA-le kooskõlastamiseks, kui ilmastikuolud võimaldavad maastikul kontrollida nimetatud dokumendis osutatud teenust, tehtud tööd või müüdud kaupa. Mittesobilikuks ilmastikuoluks loetakse olukorda, kui investeeringuobjektil on lumekate või üleujutus või kui külmunud pinnas ei võimalda osutatud teenust, tehtud tööd või müüdud kaupa kontrollida.
[RT I, 20.05.2011, 11 - jõust. 23.05.2011]

  (2) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks PRIA-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest kapitalirendi lepingus ettenähtud korras tasumist kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri;
  3) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri.

  (3) Kapitalirendile andjaks võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le § 3 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuse puhul pärast tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest täielikult tasumist lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise ja rekonstrueerimise puhul PMA kinnitatud maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti ärakirja ning lisa 1 punktis 3 nimetatud investeeringuobjekti ehitamise ja rekonstrueerimise puhul PMA kinnitatud maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti või kasutusloa ärakirja.

  (5) Ettevalmistava töö puhul esitab toetuse saaja PRIA-le ainult kuludeklaratsiooni, kui arve tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri esitati koos § 10 lõike 3 punktis 11 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjaga.

  (6) Lõike 1 punktis 1, lõike 2 punktis 1 ja lõikes 5 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 18.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et oleks võimalik kanda toetusraha toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.
[RT I, 20.05.2011, 11 - jõust. 23.05.2011]

  (2) PRIA jätab toetuse maksmata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) Ettevalmistava töö eest tehtud kulutusi ei hüvitata, kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid dokumente.

  (4) Kui PRIA jätab lõikes 2 sätestatud juhul toetuse maksmata, siis ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistava töö eest tehtud kulutusi.

  (5) Omanikujärelevalve tegemise eest tehtud kulutusi hüvitatakse toetuse saajale võrdeliselt investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise eest makstava toetusega.

  (6) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 181.   Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetatavate tegevuste elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist PRIA-le lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos §-s 17 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

  (4) Toetuse saaja võib tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutada üksnes § 17 lõike 1 punktis 1 väljastatud arve või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest tasumiseks.

  (5) Lõikes 4 nimetatud kulude eest on tasutud ning lisas 8 toodud vormi kohane kuludeklaratsioon koos § 17 lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendiga on esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Toetuse maksmise korral arvestatakse otsuse kohaselt väljaamakstavast toetusrahast tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstud raha. Toetuse maksmisest keeldumise korral maksab toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha asjaomases ulatuses tagasi.

  (7) Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:
  1) tal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
  2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  4) ta on varem tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt.
[RT I, 20.05.2011, 11 - jõust. 23.05.2011]

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja tegevuse elluviimisega seotud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Rakendussätted
[RT I 2010, 67, 508 - jõust. 25.09.2010]

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
[RT I 2010, 67, 508 - jõust. 25.09.2010]

  (2) 2010. aastal taotluse esitamise tähtajal ettevalmistava töö kohta toetuse taotlemise korral ei kohaldata § 7 lõikes 3 sätestatud hinnapakkumuse nõuet.Nimetatud juhul, kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta saanud vähemalt kolm hinnapakkumust, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 10 000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (3) 2009. aastal taotluse esitamise tähtajal põllumajandusministri 11. oktoobri 2009. a määruse nr 123 «Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2007, 78, 1360; 2009, 96, 1421) lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirja esitanud toetuse taotleja võib selle esitada 2010. aastal toetust taotledes, kui kinnituskirjal olevad andmed ei ole muutunud ja kui toetust ei taotleta metsamaa, metsamaal asuva teenindustee ja juurdepääsutee ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee puhul lisa 1 punktides 1.9., 2.2. ja 2.4. nimetatud investeeringuobjektide kohta.
[RT I 2010, 67, 508 - jõust. 25.09.2010]

Lisa 1 Nende investeeringuobjektide loetelu, mille kohta võib põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetust taotleda

Lisa 2 Mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete kinnituskiri

Lisa 3 Maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte

Lisa 4 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse taotlus

Lisa 5 Maaparandustegevuste nõuetekohasuse kinnitusleht

Lisa 6 Hinnapakkumuste võrdlustabel

Lisa 7 Hindamiskriteeriumid

Lisa 8 Kuludeklaratsioon

Lisa 9 Põllumajandusmaa mulla lubjatarbe tõend

Lisa 10 Osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmise-vastuvõtmise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json