Teksti suurus:

Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2014, 2

Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord1

Vastu võetud 16.02.2006 nr 21
RTL 2006, 21, 346
jõustumine 05.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.10.2008RTL 2008, 86, 119826.10.2008
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
12.05.2014RT I, 20.05.2014, 101.06.2014

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 37 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse taimetervise saatekirja vorm ning selle kasutamise kord.

§ 2.   Taimetervise saatekiri

  Taimetervise saatekiri on dokument, mille alusel lubatakse taimed, taimsed saadused ning muud objektid pärast piiripunktis tehtud kaubasaadetise dokumentide kontrolli toimetada identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks Eestis või teises Euroopa Ühenduse liikmesriigis asuvasse tunnustatud sihtkohta.

§ 3.   Taimetervise saatekirja vormi nõuded

  (1) Taimetervise saatekirja vorm on toodud lisas.

  (2) Taimetervise saatekiri täidetakse masinakirjas või käsitsi trükitähtedega.

  (3) Taimetervise saatekiri vormistatakse kahes eksemplaris.

§ 4.   Taimetervise saatekirja kasutamise kord piiripunktis

  (1) Taimetervise saatekirja punktid 3 ja 4 täidab ning punkti 4 allkirjastab kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja Põllumajandusameti järelevalveametniku (edaspidi järelevalveametnik) juuresolekul piiripunktis.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Taimetervise saatekirjaga varustatud kaubasaadetist on lubatud toimetada piiripunktist tunnustatud sihtkohta, kui järelevalveametnik on piiripunktis kontrollinud kaubasaadetisega kaasasolevaid dokumente ja lõikes 1 nimetatud punktides toodud andmete õigsust ning täitnud taimetervise saatekirja punktid 5.1, 5.2, 6 ja 7.

  (3) Lõigete 1 ja 2 kohaselt täidetud taimetervise saatekirja esimene eksemplar jääb piiripunkti, kus tehti kaubasaadetise dokumentide kontroll, ning teine eksemplar lisatakse sihtkohta toimetatava kaubasaadetise juurde.

  (4) Kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja teavitab pärast piiripunktis tehtud kaubasaadetise dokumentide kontrolli sihtkoha liikmesriigi pädevat asutust taimetervise kontrolli alla kuuluva kaubasaadetise saabumisest, teatades järgmised andmed:
  1) tunnustatud sihtkoha nimi ja aadress;
  2) kaubasaadetise sihtkohta jõudmise kavandatav kuupäev ja kellaaeg;
  3) võimaluse korral taimetervise saatekirja number;
  4) võimaluse korral taimetervise saatekirja koostamise aeg ja koht;
  5) kaubasaaja nimi, aadress ja registreerimisnumber liikmesriigi ametlikus taimetervise registris;
  6) fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi number.

  (5) Lõikes 4 toodud andmete muutumisest teavitab kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja sihtkoha liikmesriigi pädevat asutust.

§ 5.   Taimetervise saatekirja kasutamise kord Eestis asuvas tunnustatud sihtkohas

  (1) Järelevalveametnik täidab taimetervise saatekirja punktid 8 ja 9 pärast tunnustatud sihtkohas kaubasaadetise identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli tegemist.

  (2) Järelevalveametnik märgib taimetervise saatekirja punkti 10 tunnustatud sihtkohas järelevalvetulemuste alusel otsuse kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamise kohta otsuse tegemise koha, kuupäeva ja oma nime ning kinnitab need oma allkirja ja pitseriga. Taimepassi väljastamise vajaduse korral märgib järelevalveametnik taimetervise saatekirjale taimepassile kantava kaubasaadetise numbri või muu identifitseeriva tunnuse.

  (3) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada lubatud kaubasaadetisega kaasasolev taimetervise saatekirja teine eksemplar jääb taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli teinud Põllumajandusametisse. Isiku nõudmisel väljastab järelevalveametnik talle taimetervise saatekirja ametlikult kinnitatud koopia.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Taimetervisenõuetele mittevastava, saastunud või saastumiskahtlase kaubasaadetise puhul teeb järelevalveametnik otsuse rakendatava meetme kohta ja teeb sellekohase märke taimetervise saatekirjale.

§ 6.   Taimetervise saatekirja säilitamine

  Taimetervise saatekirja säilitatakse Põllumajandusametis vähemalt üks aasta dokumendi väljastamisest arvates.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]


1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 9.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 3.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 5.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 2.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 7.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141); komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20).
[RT I, 20.05.2014, 1 - jõust. 01.06.2014]

Lisa 

/otsingu_soovitused.json