Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 55 „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2015, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 55 „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 15.05.2015 nr 44

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 109 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 55 „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mootorsõidukijuhi (edaspidi juht) juhendaja tunnistuse (edaspidi juhendaja tunnistus) taotleja peab esitama Maanteeametile juhendaja tunnistuse väljastamiseks:
1) isikut tõendava dokumendi;
2) juhiloa, kui liiklusregistris puuduvad andmed kehtiva juhiloa kohta;
3) juhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt liiklusregistrisse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid võib esitada Maanteeameti e-teenuste infosüsteemi kaudu.”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse §-ga 4 järgmises sõnastuses:

§ 4. Juhendaja tunnistusele kantavate andmete loetelu

Juhendaja tunnistusele kantakse järgmised andmed:
1) juhendaja kohta: juhendaja ees- ja perekonnanimi, juhendaja isikukood;
2) tunnistuse väljastamise kohta: tunnistust väljaandev asutus, väljaandeaeg, tunnistuse kehtivusaeg, lubatud mootorsõiduki kategooria;
3) juhendatava kohta: juhendatava nimi.”;

5) määruse lisa „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json