Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2015, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Vastu võetud 15.05.2015 nr 45

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 96 lõike 8 ja § 100 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Mootorratta- või mopeedijuht peab sõidueksamil kandma kollakas-rohelist ohutusvesti, mille seljaosal on kirje „Sõidueksam” ning mille tähe kõrgus peab olema vähemalt 50 mm. Ohutusvest peab vastama isikukaitsevahenditele esitatud nõuetele ning olema kasutusotstarbele sobiv. Mootorratta- või mopeedijuht peab sõidueksamil kandma nõuetekohast turvariietust ja -varustust, välja arvatud liiklusseaduse § 33 lõikes 5 nimetatud sõidukitega sõidueksami sooritamisel.”;

2) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, esmase juhiloa ja piiratud juhtimisõigusega juhiloa vormid peavad vastama käesoleva määruse lisades 9–10 ning 12–16 toodud juhilubade näidistele.”;

3) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

4) paragrahvi 17 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui juhile või tema poolt juhitavale mootorsõidukile on kehtestatud teatud piirangud, kantakse käesoleva määruse lisades 9–10 toodud juhilubade eritingimuste osasse ja lisades 12–13 toodud juhilubade 12. tulpa käesoleva määruse lisas 18 esitatud koodi number. Kui kood kehtib kõigi kategooriate või alamkategooriate mootorsõidukite suhtes, mille jaoks on juhtimisõigus antud, kantakse see käesoleva määruse lisades 12–13 toodud juhilubade tulpade 9, 10 ja 11 all asuvasse lahtrisse.”;

5) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 18 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Kehtetuks tunnistatud juhiloa kehtivust ei taastata.

(9) Kui isiku suhtes on jõustunud mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamise, äravõtmise või kehtetuks tunnistamise otsus, on isik kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates loovutama oma juhiloa Maanteeametile. Maanteeamet väljastab isikule liiklusregistrist väljavõtte juhiloa loovutamise kohta.”;

8) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Juhtimisõiguse taastamine toimub vastavalt liiklusseaduse §-le 129.

(2) Juhtimisõiguse taastamiseks tuleb Maanteeametile esitada uue juhiloataotluse vormistamiseks:
1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
2) isikut tõendav dokument;
3) käesoleva määruse § 4 lõike 2 punkti 5 kohane foto, kui liiklusregistri andmebaasis isiku elektrooniline foto puudub või on vanem kui viis aastat.

(3) Juhtimisõiguse taastamiseks pärast karistuse tähtaja möödumist, kui juhtimisõigus on ära võetud vähemalt kuueks kuuks, tuleb isikul sooritada käesoleva määruse lisas 1 toodud eksamid.

(4) Sõidueksamile võib isik registreeruda mitte varem kui üks kuu enne juhtimisõiguse äravõtmise tähtaja lõppemist.”;

9) paragrahvi 20 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eestis väljaantud juhiloa, esmase juhiloa või piiratud juhtimisõigusega juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida Maanteeamet loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse alusel uus juhtimisõigust tõendav dokument. Eelnevalt välja antud kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Leitud juhiluba või esmane juhiluba tuleb tagastada Maanteeametile.”;

(2) Eestis väljaantud juhiluba, esmane juhiluba või piiratud juhtimisõigusega juhiluba asendatakse isikul, kelle alaline elukoht liiklusseaduse tähenduses on Eestis. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed.”;

10) paragrahvi 20 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu Maanteeametile üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist. Esmase juhiloa omanik peab esitama käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud dokumendid. Juhi koolituskursuse tunnistus tuleb esitada juhul, kui liiklusregistris puuduvad andmed nõutavate erikursuste ja juhi lõppastme koolituse läbimise kohta.

(2) Esmase juhiloa omaniku poolt läbitud liiklusseaduse § 106 lõikes 6 nimetatud järelkoolituse andmed edastab koolituse läbiviija elektrooniliselt Maanteeametile.”;

12) paragrahvi 22 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi Konföderatsiooni väljastatud juhiluba vahetatakse vastavalt liiklusseaduse § 99 lõigetele 6 ja 61.”;

14) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maanteeamet annab isikule käesoleva määruse lisa 15 kohase rahvusvahelise juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates rahvusvahelise juhiloa taotluse esitamisele järgnevast päevast.”;

15) lisa 11 tunnistatakse kehtetuks;

16) lisa 14 tunnistatakse kehtetuks.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json