Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.05.2016 otsus nr 778

Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 11.05.2016

§ 1. Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3331 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse sõltumata sellest, kas:

1) võltsimise objektiks on käibele lastud või käibele laskmata raha, kui see on mõeldud ringluseks ning on seadusliku maksevahendina kasutatav vääring;

2) võltsimine pannakse toime seaduslike või ebaseaduslike vahendite abil, kuid emiteerivate asutuste pädevuse aluseks olevaid õigusi või tingimusi rikkudes.ˮ;

2) paragrahvi 334 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse võltsitud raha korral sõltumata sellest, kas:

1) teo objektiks on käibele lastud või käibele laskmata raha, kui see on mõeldud ringluseks ning on seadusliku maksevahendina kasutatav vääring;

2) võltsimine pannakse toime seaduslike või ebaseaduslike vahendite abil, kuid emiteerivate asutuste pädevuse aluseks olevaid õigusi või tingimusi rikkudes.ˮ;

3) paragrahv 3341 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 3341. Võltsitud raha üle andmata jätmine

(1) Krediidiasutuse või Eestis äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaali või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses nimetatud finantseerimisasutuse või muu raha käitlemises osaleva asutuse juhi või töötaja poolt Politsei- ja Piirivalveametile võltsitud raha üle andmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.ˮ;

4) paragrahvi 3342 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad ˮeuro müntˮ sõnaga ˮeuromüntˮ vastavas käändes;

5) seadustikku täiendatakse §-ga 3343 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 3343. Europangatähtede ja euromüntide ehtsuse ning ringluskõlblikkuse kontrollimata jätmine

(1) Krediidiasutuse või Eestis äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaali või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses nimetatud finantseerimisasutuse või muu raha käitlemises osaleva asutuse juhi või töötaja poolt europangatähtede ja euromüntide ehtsuse ning ringluskõlblikkuse kontrollimata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.ˮ;

6) paragrahvi 340 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Raha, pangakaardi või muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi või proovijärelevalve märgise võltsimise ettevalmistamise, sealhulgas võltsimiseks vajaliku seadeldise, arvutiprogrammi, andmete või muu vahendi, samuti hologrammi või muu võltsimisvastase turvaelemendi soetamise, valmistamise, kohandamise, hoidmise või edasiandmise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.ˮ;

7) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga ˮEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.05.2014, lk 1–8).ˮ.

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahvi 1262 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud alusel võib teha jälitustoimingu, kui tegemist on karistusseadustiku §-des 89–931, 95–97, 99, 1001, 101–104, 106–108, 110–114, 116, 118 ja 120, § 121 lõikes 2, §-des 133–137, 1381 ja 141–146, § 151 lõigetes 2 ja 4, § 161 lõikes 2, §-des 162, 163, 172–179, 183–185, 187–190, 199 ja 200, § 201 lõigetes 2 ja 3, § 202 lõigetes 2 ja 3, §-des 204, 206–214, 2161–217, 2172, 222, 227, 231–238, 241, 243, 244, 246, 250, 251, 255 ja 256, § 258 punktis 2, §-des 259, 2591 ja 263, § 266 lõigetes 2 ja 4, §-des 2901, 291, 2911, 294, 296, 298–299, 300, 3001, 302, 303, 310–313 ja 315–3161, § 321 lõikes 2, §-des 326–328, 331, 3313, 333–334, 335, 336, 340 ja 347, § 356 lõigetes 1 ja 3, § 357 lõigetes 1 ja 3, § 361 lõigetes 1 ja 3, § 364 lõigetes 2–3, §-des 375–3762, 384, 3891, 391, 393 ja 394, § 398 lõigetes 2 ja 4, § 3981 lõigetes 2 ja 4, §-des 400, 4023, 4024, 403–407, 414–416, 418, 4181, 4211, 4212, 434, 435 ja 437–439, § 440 lõikes 3 ning §-des 446 ja 449 nimetatud kuriteoga.ˮ;

2) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga ˮEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.05.2014, lk 1–8).ˮ.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json