Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2017, 1

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine

Vastu võetud 15.05.2017 nr 39

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna “alla” sõnaga “kuni”;

2) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse tekstiosa “meetme 6.3” tekstiosaga “meetme 6 tegevuse liigi 6.3”;

3) paragrahvi 3 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:
“(8) Taotlejale esitatud nõuete täitmise ning hindamiskriteeriumitele vastavuse kontrollimiseks peavad asjakohased majandusaasta aruanded olema taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitatud, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav.”;

4) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa “ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest” tekstiosaga “taotluse esitamisele järgneva majandusaasta jooksul”;

5) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa “ajavahemikul, mis algab taotluse esitamisele vahetult järgneva majandusaasta lõpust ja lõppeb sihipärase kasutamise perioodi lõpuga” tekstiosaga “arvates taotlemisele järgnevast majandusaastast kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

6) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 7 asendatakse tekstiosa “taotluse esitamisele vahetult järgneva majandusaasta lõpust” tekstiosaga “taotlemisele järgnevast majandusaastast”;

7) määrust täiendatakse §-ga 18 järgmises sõnastuses:

“§ 18. Rakendussäte
Alates 2017. aastast ei saa taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json