Teksti suurus:

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2017, 2

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine

Vastu võetud 15.05.2017 nr 40

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määrust nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Toetatav ei ole ettevõtjat või kaubamärki reklaamiv teavitus- või turustuskampaania.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Abikõlblikud on järgmised kulud:
1) juhatuse liikme ja töötaja töölepingujärgne tööjõukulu kokku kuni 120 tunni eest nädalas;
2) juhatuse liikme ja töötaja koolituskulu;
3) juhatuse liikme ja töötaja lähetuse kulu, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;
4) raamatupidamisteenuse ja finantsnõustamise kulu;
5) tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja kava seireks vajalike andmete kogumiseks tellitud töö või teenuse kulu, sealhulgas eksperdi lähetuse sõidu- ja majutuskulu;
6) teavitus- ja turustuskampaania elluviimise, sealhulgas kampaania korraldamise, projektijuhtimise, teabe avaldamise, veebilehe tegemise, ürituste korraldamise ning kampaania korraldamiseks vajalike andmete kogumise kulu;
7) kulu, mis kaasneb kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega.”;

3) paragrahvi 5 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „töötaja” sõnaga „töölepingujärgne”;

4) paragrahvi 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) kohtumenetluse kulu;”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:
„8) rahatrahv, rahaline karistus, leppetrahv ja viivis;
9) kulutus teavitus- ja turustuskampaaniale, mis ei vasta toiduseaduse §-des 38 ja 40 ning reklaamiseaduses sätestatud tingimustele”;

6) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kalendriaastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised andmed (edaspidi koos taotlus):
1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
2) taotleja registrikood;
3) tootmis- ja turustamiskavas nimetatud tegevuste loetelu ning nende tegevuste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kavandatavate kulutuste eelarve;
4) kehtiv tootjaorganisatsiooni liikmete nimekiri taotlemisele eelnenud kalendriaasta kohta koos liikmelisuse alguse ja lõpu kuupäevaga juhul, kui tootjaorganisatsiooni liikmete nimekirjas on toimunud taotlemisele eelnenud aasta jooksul muudatusi;
5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust.”;

7) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Toetuse saaja esitab toetuse maksmiseks pärast tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest täielikku tasumist, kuid mitte enne taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist ja kulutuste tegemise kalendriaasta tootmis- ja turustamiskava aruande heakskiitmist PRIAle maksetaotluse koos järgmiste kulu tegemist tõendavate dokumentidega:
1) asjakohane tööleping, töövõtuleping või käsundusleping;
2) kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulu puhul tööajatabel, millest nähtub tootmis- ja turustamiskava koostamise ja elluviimisega seotud töö aeg;
4) kulutuste tegemist tõendav muu dokument;
5) paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud hinnapakkumused ning sama paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
6) paragrahvi 4 punktis 6 sätestatud kulu puhul tutvustatava materjali näidised, teavitus- ja turustuskampaania meediaplaan ning kampaania tegevuste kokkuvõte.”;

8) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse sõna „dokumentide” sõnadega „nõuetekohaste dokumentide”.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json