Teksti suurus:

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 13.01.2023, 6

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

Vastu võetud 15.05.2017 nr 41
RT I, 20.05.2017, 5
jõustumine 23.05.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2018RT I, 28.08.2018, 131.08.2018
25.02.2019RT I, 05.03.2019, 108.03.2019
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019
08.05.2020RT I, 13.05.2020, 116.05.2020
12.05.2020RT I, 14.05.2020, 117.05.2020
02.05.2022RT I, 06.05.2022, 209.05.2022
12.07.2022RT I, 14.07.2022, 122.07.2022
09.01.2023RT I, 13.01.2023, 516.01.2023

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020ˮ (edaspidi rakenduskava) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemineˮ raames kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 69 lõike 1 punkti a alusel tegevuste eest, mis suurendavad energia- või ressursisäästlikkust kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ettevõttes.
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Toetuse suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus ühes taotlusvoorus taotleja kohta ei tohi olla suurem kui:
  1) taotleja viimase kinnitatud majandusaasta aruande omakapitali suurus;
  2) taotleja viimase kolme kinnitatud majandusaasta aruande keskmine müügitulu kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal ja;
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  3) 500 000 eurot.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimise korral on abikõlblikud kulud:
  1) ressurssi säästva seadme soetamise ja kapitalirendi kulud;
  2) ressurssi säästva seadme paigaldamise kulu;
  3) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi renoveerimis- ja ehituskulud kuni 150 000 eurot;
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  4) tootmisprotsessis ressursisäästliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise ja paigaldamise kulu;
  5) ettevalmistava töö raames tehtud kulu kuni 12 protsendi ulatuses toetatava tegevuse abikõlblikust maksumuses;
  6) reovee eelpuhastuse ja jäätmete töötlemise seadme soetamise ja paigaldamise kulud;
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]
  7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230) sätestatud eesmärkide ja nõuete täitmisega kaasnevad kulud;
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]
  8) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete transpordiks mõeldud elektri-, gaasi- ja hübriidmootoriga termo- või külmutusseadmega N2- ja N3-kategooria mootorsõiduki ostmise ja kapitalirendi kulu;
[RT I, 06.05.2022, 2 - jõust. 09.05.2022]
  9) punktis 8 nimetatud mootorsõiduki ostmise või rentimise korral kalapüügi- ja vesiviljelustoodete transpordiks mõeldud termo- või külmutusseadmega O2-, O3- ja O4-kategooria haagise ostmise ja kapitalirendi kulu;
[RT I, 06.05.2022, 2 - jõust. 09.05.2022]
  10) gaasi- ja elektrimootoriga tõstuki ning elektrilise kahveltõstuki ostmise ja kapitalirendi kulu;
[RT I, 06.05.2022, 2 - jõust. 09.05.2022]
  11) päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava sellise seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu, mille võimsus ei ületa kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmist elektritarbimist;
[RT I, 06.05.2022, 2 - jõust. 09.05.2022]
  12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemiseks mõeldud sellise keskkonnasäästliku kalakonteineri ostmise kulu, mille tootmiseks on kasutatud vähemalt viie protsendi ulatuses taaskasutatud plasti.
[RT I, 13.01.2023, 5 - jõust. 16.01.2023]

  (2) Lõikes 1 nimetatud abikõlblik kulu peab olema § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

  (3) Lõike 1 punktides 1–6 nimetatud kulu on abikõlblik, kui see on välja toodud energia- või ressursiauditi aruandes, mis vastab maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusˮ §-s 10 sätestatud nõuetele.
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhtudel;
  2) taotleja tööjõukulu;
  3) kinnisvara ostmise või rentimise kulu;
  4) üld- ja tegevuskulud, kaasa arvatud rendi-, remondi-, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulud;
  5) sularahas tehtud kulutused, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  6) kasutatud seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
  7) seadme paigaldamise kulud ilma ostmise või kapitalirendi kuludeta;
  8) kindlustuskulud;
  9) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle hiljemalt viimase toetusosa maksmiseks, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2023;
  10) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  11) sõiduki, välja arvatud § 4 lõike 1 punktides 8–10 nimetatud sõiduki või tõstuki ostmise ja kapitalirendi kulu;
[RT I, 06.05.2022, 2 - jõust. 09.05.2022]
  12) trahv, viivis ja muu rahaline karistus ning kohtukulud;
  13) ettevalmistava töö raames tehtud toetuse taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamise kulu, mille maksumus on üle 1500 euro;
  14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuse elluviimise kulud;
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]
  15) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva.
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]

§ 6.   Hinnapakkumus

  (1) Toetuse taotlemise korral küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö või teenuse eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (4) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isikult tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

§ 7.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses, kes tegeleb majandustegevusega kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal (edaspidi koos taotleja).
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]

  (11) Kui taotleja taotleb toetust § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi kohta, peab tal olema kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kalalaeva kalapüügiluba kalapüügiks merel.
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]

  (12) Kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaev, mille kohta § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetust taotletakse, peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]

  (2) Kinnisasi, millele § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetust taotletakse, peab olema taotleja omandis või peab sellele taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus, kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest. Hoonestusõiguse, kasutusõiguse või kasutusvalduse seadmise kanded peavad olema tehtud kinnistusraamatusse.

  (3) Lõikes 2 nimetatud kinnisasjale peab olema tehtud nõuetekohane energia- või ressursiaudit, mis ei tohi olla vanem kui kolm aastat. Energia- või ressursiauditi tulemusel peab olema koostatud energia- või ressursiauditi aruanne, mis vastab maaeluministri 14. veebruari 2017. a määruse nr 15 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusˮ §-s 10 sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed (edaspidi taotlus):
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ning § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  4) omafinantseeringut tõendav dokument;
  5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust;
  6) energia- või ressursiauditi aruanne;
  7) toetatava tegevuse raames tehtavate investeeringute tegevuskava, milles sisalduvad energia- või ressursiauditi aruandes nimetatud energia- või ressursisäästu valikud ja valikute põhjendus;
  8) ehitusloa ärakiri ja väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest, kus muu hulgas kajastuvad kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused, ning väljavõte projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega, kui toetatava tegevuse elluviimisel on vaja ehitusluba;
  9) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;
  10) uue jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi fluoritud kasvuhoonegaaside andmed;
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]
  11) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise elektri tarbimisteatis taotlemisele eelnenud kahe aasta kohta, kui toetust taotletakse § 4 lõike 1 punktis 11 nimetatud tegevuse elluviimiseks;
[RT I, 06.05.2022, 2 - jõust. 09.05.2022]
  12) kalakonteineri tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas konteineri valmistamise materjal, kui toetust taotletakse § 4 lõike 1 punktis 12 nimetatud kalakonteineri ostmiseks.
[RT I, 13.01.2023, 5 - jõust. 16.01.2023]

  (5) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle taotluse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 15 kalendripäeva.
[RT I, 13.01.2023, 5 - jõust. 16.01.2023]

  (6) Toetuse taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud nõuetele.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas tegevus suurendab taotleja ettevõtte energiatõhusust;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse tegevuse eelarve selgust ja mõistlikkust ning omafinantseeringu suurust;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja kogemust kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal;
  4) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas tegevus panustab meetme eesmärkide saavutamisse.

  (3) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse raames tehtav investeering ei ole objektiivselt põhjendatud;
  2) üks punkt, kui tegevuse raames tehtav investeering on objektiivselt põhjendatud;
  3) kaks punkti, kui tegevuse raames tehtav investeering on objektiivselt põhjendatud ja tagab energia- või ressursiauditi kohaselt maksimaalse energia- või ressursisäästu.

  (4) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
  2) üks hindepunkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
  3) üks lisahindepunkt iga viie protsendi omafinantseeringu eest, mis ületab omafinantseeringu minimaalset määra.

  (5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal alla kolme aasta;
  2) üks punkt, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal kolm kuni viis aastat;
  3) kaks punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal kuus kuni kümme aastat;
  4) kolm punkti, kui taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal üle kümne aasta.

  (6) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevus ei panusta meetme eesmärkide saavutamisse;
  2) üks punkt, kui tegevus panustab meetme eesmärkide saavutamisse energiaauditi aruandes nimetatud tegevuste, § 4 lõike 1 punktides 8–10 nimetatud sõiduki või tõstuki ostmise või kapitalirendi, sama lõike punktis 11 nimetatud päikese energiaallikast elektrienergiat tootva seadme kasutuselevõtu või sama lõike punktis 12 nimetatud kalakonteineri ostmise kaudu;
[RT I, 13.01.2023, 5 - jõust. 16.01.2023]
  3) kaks punkti, kui tegevus panustab meetme eesmärkide saavutamisse ressursiauditi aruandes nimetatud tegevuste või § 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud eesmärkide ja nõuete täitmise kaudu.
[RT I, 14.07.2022, 1 - jõust. 22.07.2022]

  (7) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.

  (8) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja koostab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistatakse varem esitatud taotlust.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 2 alusel ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]

  (2) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse makse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (3) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt taotleja tellis teenust, ning taotlejapoolset rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopia;
  2) tehtud töö või soetatud vara üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  3) kapitalirendilepingu ja maksegraafiku koopia, juhul kui kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel on sõlmitud kapitalirendileping.

  (4) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (5) Toetuse viimase osa väljamaksmise taotlemisel pärast toetatava tegevuse elluviimist peab ehitise kohta olema antud ehitise kasutusluba ehitusseaduses sätestatud juhtudel.

  (6) Toetuse saaja võib maksetaotluse koos tõendavate dokumentidega esitada elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu kuni neljas osas ühe taotluse kohta.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates § 10 lõikes 3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIA-le kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2023.
[RT I, 13.01.2023, 5 - jõust. 16.01.2023]

  (2) Toetuse saaja jätkab toetuse abil soetatud investeeringuobjekti sihipärast kasutamist vähemalt viie aasta jooksul arvates viimase toetusosa maksmisest.

  (3) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (4) Toetuse saaja tagab, et toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid on tema muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 14.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.
[RT I, 14.05.2020, 1 - jõust. 17.05.2020]

  (3) Määruse 22. juuli 2022 jõustunud redaktsiooni rakendatakse alates 1. juunist 2022.
[RT I, 14.07.2022, 1 - jõust. 22.07.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json