Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2020, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Vastu võetud 13.05.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõike 11, § 80 lõike 3 ning § 83 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 381 järgmises sõnastuses:

„381) heiteta sõiduk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1242, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 595/2009 ja (EL) 2018/956 ning nõukogu direktiivi 96/53/EÜ (ELT L 198, 25.07.2019, lk 202) artikli 3 punktis 11 määratletud heiteta raskeveok;”;

2) määruse lisa 1 „Nõuded alates 1. jaanuarist 1997. a liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidukile, välja arvatud 30-aastased ja vanemad sõidukid” koodi 1109 tabel 30 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 30

 
Autorong (mootorsõiduk + haagis või mootorsõiduk + poolhaagis)
Autorongi
tegelik mass
(tonnides)
 
Mootorsõiduk
Haagis
(v.a poolhaagis)
Poolhaagis
1)
2-teljeline
1-teljeline
1-teljeline
28
2)
2-teljeline
2-teljeline6)
2-teljeline1), 6)
36
3)
2-teljeline
 
2-teljeline2), 6)
38
4)
2-teljeline
 
2-teljeline3)
38
5)
2-teljeline
3-teljeline6)
3-teljeline6)
40
6)
2-teljeline
 
3-teljeline4), 6)
42
7)
2-teljeline
 
3-teljeline5)
44
8)
2-teljeline
4-teljeline
 
44
9)
2-teljeline
 
4-teljeline
42
10)
3-teljeline
1-teljeline
1-teljeline
36
11)
3-teljeline või rohkem
2-teljeline6)
2-teljeline6)
40
12)
3-teljeline või rohkem
3-teljeline või rohkem
3-teljeline või rohkem
44
13)
3-teljeline
 
2-teljeline3), 4), 6)
44
14)
4-teljeline või rohkem
1-teljeline
1-teljeline
40

1) Kui poolhaagise teljevahe on suurem kui 1,3 m.
2) Kui on täidetud järgmised tingimused (vt joonist 47): poolhaagise teljevahe on üle 1,8 m, poolhaagise registrikoormus on 18 t, sadulveduki registrimass on 20 t, veduki veoteljel on paarisrattad ja õhkvedrustus või sellega võrdsustatud vedrustus.
3) Kaitseväe või Kaitseliidu sadulveok paakpoolhaagisega.
4) Kui sellega veetakse ühendveo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalpikkusega 45 jalga.
5) Kaitseväe või Kaitseliidu sadulveok paarisratastega poolhaagisega, mis on kohandatud sõidukite veoks.
6) Alternatiivkütusega mootorsõiduki või heiteta sõiduki korral, kui valmistaja on andmesildile kandnud märke „96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG” võib autorongi tegelik mass olla suurem andmesildile kantud alternatiivse kütuse tehnoloogialahenduse või heiteta tehnoloogialahenduse lisamassi võrra, vastavalt maksimaalselt 1 t või 2 t.”;

3) määruse lisa 1 koodi 1111 tabeli 31 alamärkus 3 sõnastatakse järgmiselt:

3) Alternatiivkütusega töötava mootorsõiduki ja heiteta sõiduki registrimassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogialahenduse või heiteta tehnoloogialahenduse vajaliku lisamassi võrra tüübikinnituse menetluses esitatud andmete alusel vastavalt maksimaalselt 1 t või 2 t. Sõiduki andmesildile peab olema kantud lisamassi kohta märge „96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG”.”;

4) määruse lisa 7 „Direktiivide ja määruste nimekiri” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 7 Direktiivide ja määruste nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json