Teksti suurus:

Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruse nr 13 „Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord” ja siseministri 27. novembri 2001. aasta määruse nr 90 „Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2020, 10

Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruse nr 13 „Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord” ja siseministri 27. novembri 2001. aasta määruse nr 90 „Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused” muutmine

Vastu võetud 14.05.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 35 lõike 6 ja § 46 lõike 10 alusel.

§ 1.  Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruses nr 13 „Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord” muutmine

Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruses nr 13 „Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Laskekatse sooritamisel relva käsitsedes tuleb kinni pidada järgmistest põhinõuetest:
1) relvaga käiakse ümber nii, nagu oleks see laetud;
2) relv peab käsitsedes olema suunatud ohutusse suunda;
3) päästev sõrm peab olema sirgelt väljaspool päästikukaitset relvaraamil ja tohib päästikule liikuda üksnes lasu sooritamise ajaks;
4) relvaraua ohutu suund kogu laskekatse ajal on märklehe suund laskesektoris.”;

2) paragrahvi 7 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Laskekatse püssist sooritatakse püstiasendis, ilma toeta, tabades 25 meetri kauguselt märklehte, mis vastab käesoleva määruse lisas 1 kehtestatule. Laskekatse käigus tehakse kolm lasku, mis peavad tabama märklehe ringe 7–10.

(8) Laskekatse püstolist või revolvrist sooritatakse püstiasendis, ilma toeta, tabades 15 meetri kauguselt märklehte, mis vastab käesoleva määruse lisas 2 kehtestatule. Alla 63,5 millimeetri pikkuse relvarauaga püstolist või revolvrist lastakse märklehte kümne meetri kauguselt. Laskekatse käigus tuleb käskluse peale 15 sekundi jooksul relv laadida ja teha kolm lasku, millest kaks peavad tabama märklehte.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 81–83 järgmises sõnastuses:

„(81) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 ja 8 nimetatud nõuet sooritada laskekatse püstiasendis, ilma toeta, ei kohaldata, kui laskekatset sooritaval isikul on pere- või eriarsti väljastatud teatis liikumispuude või ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis ei võimalda tal püstiasendis või ilma toeta laskekatset sooritada.

(82) Enne laskekatse sooritamist võib laskekatset sooritama tulnud isik soovi korral teha ühe harjutuslasu. Seda ei arvestata laskekatse hulka.

(83) Pärast laskekatse sooritamist peab laskekatse sooritanud isik laetud relva ohutuks tegema.”;

4) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Relvaseaduse § 41 lõikes 31 sätestatud juhul kontrollitakse relvaluba omava isiku täiendaval laskekatsel, kas eksamineeritav on pädev käsitsema isiku relvaloale märgitud liiki relva. Kui eksamineeritava relvaloale on kantud mitu relvaliiki, sooritatakse täiendav laskekatse vaid ühest relvast, mille liigi valib eksamineeritav. Laskekatse sooritatakse isiklikust relvast, selle puudumisel või juhul, kui isiklikku relva ei ole tehnilisel põhjusel võimalik kasutada, Politsei- ja Piirivalveameti relvast.”;

5) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „lõigetes 2–8” sõnadega „lõigetes 2–83”;

6) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmiselt:

§ 111. Rakendussätted

(1) Isik, kes esitas taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks enne 1. juulit 2020. aastal, sooritab käesoleva määruse §-s 7 nimetatud laskekatse käesoleva määruse 1. jaanuaril 2019. aastal jõustunud redaktsiooni järgi.

(2) Isik, kes esitas taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks enne 1. juulit 2020. aastal, võib käesoleva määruse §-s 7 nimetatud laskekatse sooritada käesoleva määruse 1. juulil 2020. aastal jõustunud redaktsiooni järgi, kui ta seda soovib ja Politsei- ja Piirivalveametile enne laskekatsele tulemist sellest teada annab.

(3) Isik, kes esitas taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks enne 1. juulit 2020. aastal, kuid kelle laskekatse ebaõnnestus, võib sooritada käesoleva määruse §-s 7 nimetatud laskekatse käesoleva määruse 1. jaanuaril 2019. aastal jõustunud redaktsiooni järgi kuni 31. detsembrini 2020. aastal.”;

7) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 ja määrust täiendatakse lisaga 2 (lisatud).

§ 2.  Siseministri 27. novembri 2001. aasta määruse nr 90 „Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused” muutmine

Siseministri 27. novembri 2001. aasta määruse nr 90 „Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused”§ 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ning laskemoonast ja sütikutest eraldi”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 jõustub 1. juulil 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Püssi laskekatse märklehe näidis

Lisa 2 Püstoli või revolvri laskekatse märklehe vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json