Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine seoses taotluse muudatuste esitamise kuupäevaga

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2021, 1

Maaeluministri määruste muutmine seoses taotluse muudatuste esitamise kuupäevaga

Vastu võetud 17.05.2021 nr 35

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3, § 7 lõike 2, § 13 lõigete 2 ja 5, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2 punktide 1–5 ja lõike 3 punkti 3, § 16 lõike 3, § 19 lõike 2, § 21 lõigete 2 ja 3, § 25 lõike 2, § 28 lõike 2, § 29 lõike 2 ning § 67 lõike 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 1 punkti b, artikli 11 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 33 lõike 1, artikli 36 lõike 5, artikli 45 lõike 1, artikli 46 lõigete 2, 3 ja 7, artikli 50 lõigete 3 ja 9, artikli 52 lõike 1 ning artikli 37, komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 4 lõike 1 punkti b, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artiklite 41 ja 42, artikli 45 lõigete 4, 8 ja 10 ning artikli 53 lõike 1 alusel ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 13 lõike 1 ja artikli 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” § 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 24 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 3.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” § 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 4.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” § 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 5.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” § 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 6.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 7.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”;

2) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124),”.

§ 8.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” § 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 9.  Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrust nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks.”;

2) paragrahvi 154 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „PRIA-le § 15 lõikes 1 nimetatud ajavahemikul või komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 13 lõikes 1 Eesti kohta sätestatud hiliseimaks tähtpäevaks”;

3) lisa 6 täiendatakse punktidega 49–52 järgmises sõnastuses:

„49. Paide linn
50. Raasiku vald
51. Rapla vald
52. Saku vald.”.

§ 10.  Maaeluministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus” muutmine

Maaeluministri 5. jaanuari 2017. a määrust nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks.”;

2) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124),”.

§ 11.  Maaeluministri 14. veebruari 2020. a määruse nr 9 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus” muutmine

Maaeluministri 14. veebruari 2020. a määrust nr 9 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks.”;

2) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124),”.

§ 12.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” § 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 13.  Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 16. veebruari 2018. a määruse nr 9 „Piirkondlik veekaitse toetus” § 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 14.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” § 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.”.

§ 15.  Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” muutmine

Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrust nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks.”;

2) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124),”.

§ 16.  Maaeluministri 6. jaanuari 2021. a määruse nr 2 „Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” muutmine

Maaeluministri 6. jaanuari 2021. a määrust nr 2 „Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks.”;

2) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124),”.

§ 17.  Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 35 „Väikepõllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrust nr 35 „Väikepõllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrus nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”;
3) maaeluministri 5. jaanuari 2017. a määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus” või”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) maaeluministri 14. veebruari 2020. a määrus nr 9 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus”.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json