Teksti suurus:

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2021, 8

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus

Vastu võetud 22.04.2015 nr 42
RT I, 24.04.2015, 11
jõustumine 27.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2015RT I, 29.10.2015, 1601.11.2015
22.04.2016RT I, 26.04.2016, 529.04.2016
19.04.2017RT I, 25.04.2017, 128.04.2017
22.12.2017RT I, 04.01.2018, 107.01.2018
17.05.2021RT I, 20.05.2021, 123.05.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused” tegevuse liigi „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale” raames Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ning kord.

§ 2.   Toetatav tegevus

  Toetust antakse looduskaitseliste piirangute järgimise eest järjepidevalt ühe kalendriaasta jooksul Natura 2000 võrgustiku alal (edaspidi Natura 2000 ala) asuval põllumajandusmaal.

§ 3.   Toetuse ühikumäär

  (1) Toetuse ühikumäär ühe hektari põllumajandusmaa kohta on 27 eurot kalendriaastas.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab enne §-s 11 sätestatud vähendamiste otsuse tegemist tegevuse liigile eelarveaastaks määratud eelarve, vähendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 3 alusel lõikes 1 nimetatud toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

§ 4.   Toetusõiguslikkuse nõuded taotlejale

  Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus (edaspidi koos taotleja).
[RT I, 29.10.2015, 16 - jõust. 01.11.2015]

§ 5.   Nõuded toetusõigusliku maa kohta

  (1) Toetust võib taotleda Natura 2000 alal asuva vähemalt 0,30 hektari suuruse põllu või vähemalt 0,30 hektari suuruse põlluosa kohta (edaspidi põld), millel tegeletakse põllumajandusliku tegevusega või mis on karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ning mida taotlejal on õigus kasutada.

  (2) Toetusõigusliku maa määratlemisel lähtutakse põllumajandusministri 10. märtsi 2015. a määruse nr 22 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala ning põllumassiivil asetsevate maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord” §-s 5 sätestatust.

  (3) Põld, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, on toetusõiguslik, kui see vastab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele ning sellel tehakse raiet vähemalt igal viiendal aastal arvates istandiku rajamisest või viimase raie tegemisest. Kui hiljemalt viiendal aastal arvates istandiku rajamisest või viimasest raiest põllul raiet ei tehta, loetakse, et põld ei olnud toetusõiguslik ka eelmisel neljal aastal.

  (4) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat poolloodusliku koosluse hooldamise toetust, piirkondlikku mullakaitse toetust või piirkondlikku veekaitse toetust maa rohumaana hoidmise eest.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

§ 6.   Toetatava tegevuse nõuded

  Taotleja täidab taotluse esitamise kalendriaasta (edaspidi kohustuseaasta) jooksul looduskaitseseadusest tulenevaid kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid nõudeid.

§ 7.   Nõuetele vastavus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (2) Toetuse saaja täidab lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu kohustuseaasta vältel.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus“ §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1−6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmeid;
  2) andmeid selle kohta, millise põllu kohta taotleja toetust taotleb.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (11) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artikli 15 lõike 1 kohased taotluse muudatused hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks.
[RT I, 20.05.2021, 1 - jõust. 23.05.2021]

  (2) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 9.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklis 8 sätestatut.
[RT I, 20.05.2021, 1 - jõust. 23.05.2021]

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ja lõppeb 1. septembril.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 10.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 7 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (3) Keskkonnaamet kontrollib §-s 6 sätestatud nõuete täitmist arengukavas ettenähtud ulatuses ja oma pädevuse piires, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (4) Keskkonnaamet esitab PRIA-le nende taotlejate andmed, kellele on kohustuseaasta jooksul tehtud ettekirjutus §-s 6 sätestatud nõuete rikkumise eest.

  (5) Taotleja teeb lõigetes 1–3 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas näitab vajaduse korral ette põllu piiri.

§ 11.   Toetuse vähendamine

  PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.6.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 12.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva aasta 10. veebruariks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel.

§ 13.   Toetuse maksmise otsustamine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kohustuseaastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 131.   Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 14.   Rakendussätted

  (1) 2015. aastal on § 8 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

  (2) 2015. aastal on § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json