Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2012, 2

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” muutmine

Vastu võetud 14.06.2012 nr 21

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 90 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 76 „Välisõhu saastamisega seotud tegevusest aru andmise kord ja vorm” (RT I, 20.01.2011, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „saasteallika valdaja” sõnadega „saasteallika käitaja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Juhul kui lõikes 1 nimetatud keskkonnaluba on aruandeaasta jooksul muutunud, esitab paikse saasteallika käitaja välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruanded kummagi keskkonnaloa kehtivusaja kohta eraldi.”;

3) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Esitatud aruandega nõustumist kinnitab Keskkonnaameti vastutav töötaja allkirjaga aruandel ning tagastab aruande paberil või elektrooniliselt aruande esitajale. Vahetult infosüsteemi esitatud aruande kinnitab Keskkonnaamet infosüsteemis märkega „kontrollitud”.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) käitaja nimi, registrikood, emaettevõtte olemasolu korral selle nimi ja registreerimisriik;
2) käitaja EMTAKi kood, postiaadress ja muud kontaktandmed;
3) käitise asukoha aadress ja koordinaadid projektsioonis Lambert-Est;”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) andmed tegevusalal või tehnoloogiaprotsessis kasutatud toorainete, abimaterjalide või pooltoodete kohta, välja arvatud lahusteid sisaldavad kemikaalid, kütused ning jäätmed, esitatakse määruse lisa punktis 3 antud vormi kohaselt. Neid andmeid peab esitama keskkonnakompleksloa kohustuslane;
4) andmed toodangu kohta tegevusalade kaupa esitatakse määruse lisa punktis 4 antud vormi kohaselt;”;

6) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 6–14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) andmed kütuse või jäätmete põletamisel või koospõletamisel välisõhku eraldunud saasteainete heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 6 antud vormi kohaselt. Suurte põletusseadmete, mille nimisoojusvõimsus tootmisterritooriumil on 50 MWth või rohkem, andmekogud esitatakse määruse lisa punktis 6.1 antud vormi kohaselt. Andmed põlevkivi väävlisisalduse ja väävliärastuse astme kohta esitatakse määruse lisa punktis 6.2 antud vormi kohaselt;
7) andmed tegevusalal või tehnoloogiaprotsessis kasutatud lahusteid sisaldavate kemikaalide ning eraldunud lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 7 antud vormi kohaselt;
8) andmed lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite, kasutamisel eraldunud LOÜ-de summaarsete heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 8 antud vormi kohaselt. Neid andmeid peab esitama käesoleva määruse §-s 6 nimetatud tegevusalal tegutseja;
9) andmed terminalide ning tanklate bensiini laadimiskäibe ja laadimisel eraldunud LOÜ-de heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 9 antud vormi kohaselt;
10) andmed terminalis ning tanklas bensiini laadimis- ja hoidmisseadmete või mahutite kohta esitatakse määruse lisa punktis 10 antud vormi kohaselt. Andmed terminalides ning tanklates bensiiniaurude tagastussüsteemi või regenereerimisseadme olemasolu kohta esitatakse määruse lisa punktis 10.1 antud vormi kohaselt;
11) andmed terminalide ning tanklate naftasaaduste, välja arvatud bensiini laadimiskäibe ja laadimisel eraldunud LOÜ-de heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa punktis 11 antud vormi kohaselt;
12) andmed äkkheidete, kaasa arvatud avariiliste äkkheidete ja tehnoloogiliste äkkheidete, sealhulgas seadmete käivitamise ja seiskamise ajal tekkivate äkkheidete kohta esitatakse määruse lisa punktis 12 antud vormi kohaselt;
13) andmed saasteainete püüdeseadmete kohta esitatakse määruse lisa punktis 13 antud vormi kohaselt;
14) andmed saasteainete heitkoguste vähendamiseks rakendatud meetmete kohta esitatakse määruse lisa punktis 14 antud vormi kohaselt;”;

7) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) aruande seletuskiri esitatakse määruse lisa punktis 15 antud vormi kohaselt.”;

8) paragrahvi 5 lõike 2 sissejuhatav osa ning punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Aruandes esitatakse andmed tahkete osakeste kõikide fraktsioonide summaarsete (PM-sum) heitkoguste kohta ning eraldi järgmiste osakeste heitkoguste kohta tonnides:
1) peened PM10-osakesed (PM10);
2) eriti peened PM2,5-osakesed (PM2,5);”;

9) paragrahvi 5 lõike 4 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aruandes esitatakse andmed LOÜ-de summaarsete (NMVOC) heitkoguste kohta ning eraldi järgmiste ühendite heitkoguste kohta, välja arvatud metaan:”;

10) paragrahvi 5 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) perfluorosüsinikud (PFC-d), kuhu kuuluvad CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.”;

11) paragrahvi 5 lõike 8 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Aruandes esitatakse andmed LOÜ-de hulka kuuluvate püsivate orgaaniliste saasteainete summaarsete (POS-id) heitkoguste kohta ning eraldi järgmiste saasteainete kohta kilogrammides:”;

12) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) toodete pindade puhastamisel – üks tonn või enam.”;

13) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 4 lõike 2 punkti 6 suurte põletusseadmete andmekogusid ning põlevkivi väävlisisaldust ja väävliärastuse astet käsitlevat osa rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016. a.”;

15) määruse normitehnilist märkust täiendatakse lõpus tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).”;

16) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json