Teksti suurus:

Põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste hoidmisehitiste veekaitsenõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2012, 4

Põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste hoidmisehitiste veekaitsenõuded

Vastu võetud 15.06.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 26 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste hoidmisehitiste (edaspidi hoidmisehitis või hoidmisehitised) veekaitsenõuded, et kaitsta inimese tervist, vältida vee reostumist või selle ohtu.

  (2) Määrust ei kohaldata naftasaaduste hoidmisehitistele, üldkasutatavatele autokütusetanklatele ning kemikaali hoiu-, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas.

2. peatükk Hoidmisehitis 

§ 2.  Hoidmisehitis

  (1) Hoidmisehitis on:
  1) üle 3 m3 mahuga põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste mahuti;
  2) üle 3 m3 mahuga põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste mahuti koos torustike ja seadmetega;
  3) üle 3 m3 mahuga põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste mahuti koos torustike ja seadmetega ning laadimis- või tankimisplatsiga.

  (2) Hoidmisehitised jagunevad sõltuvalt mahust:
  1) väikesteks hoidmisehitisteks, mille maht on 3 kuni 10 m3;
  2) keskmisteks hoidmisehitisteks, mille maht on üle 10 m3 ja kuni 5000 m3;
  3) suurteks hoidmisehitisteks, mille maht on üle 5000 m3.

3. peatükk Hoidmisehitise planeerimisnõuded 

§ 3.  Hoidmisehitise asukoha valik

  (1) Hoidmisehitise asukohaks valitakse ala:
  1) kus põhjavesi on reostuse eest keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud või kaitstud;
  2) kus hoidmisehitis jääks läheduses asuvate põhjaveehaarete põhjaveevoolu suhtes allavoolu ja neist võimalikult kaugele;
  3) kus hoidmisehitis jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
  4) mida ei ohusta üleujutused;
  5) mida kasutatakse tootmismaana.

  (2) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele vastavat ala kohaliku omavalitsusüksuse piirides ei leidu, valitakse hoidmisehitise asukohaks ala, mis vastab võimalikult paljude kriteeriumite osas lõikes 1 nimetatud nõuetele.

§ 4.  Hoidmisehitise kuja

  (1) Kuja käesoleva määruse tähenduses on põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste hoidmisehitise välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnnetuse ohuga käitisest, veehaardest ja tsiviilhoonest, v.a hoidmisehitise teenindamisega seotud või hoidmisehitisega tehnoloogiliselt seotud ehitisest.

  (2) Väikese hoidmisehitise kuja peab olema vähemalt 25 m.

  (3) Keskmise hoidmisehitise kuja peab olema:
  1) vähemalt 50 m, kui hoidmisehitise maht on kuni 1000 m3;
  2) vähemalt 100 m, kui hoidmisehitise maht on üle 1000 m3.

  (4) Suure hoidmisehitise kuja peab olema vähemalt 150 m.

4. peatükk Hoidmisehitise ehitusnõuded 

§ 5.  Üldnõuded hoidmisehitise kohta

  (1) Hoidmisehitis peab tagama põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste ohutu hoidmise viisil, mis ei kahjusta inimese tervist, keskkonda või inimese vara.

  (2) Hoidmisehitis peab olema varustatud selgelt nähtavate ning ohu liigist teavitavate hoiatussiltide või -tahvlitega.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule, peab hoidmisehitistel nähtavas kohas olema silt, millel on märgitud:
  1) mahuti number, kui mahuteid on rohkem kui üks;
  2) mahuti valmistaja ja valmistamise aasta;
  3) mahuti maht;
  4) hoidmisehitise tehnilise kontrolli teostamise aeg.

§ 6.  Hoidmisehitise lekkekindlus ja nõuded torustike kohta

  (1) Hoidmisehitised ja seadmed peavad olema lekkekindlad.

  (2) Hoidmisehitise torustikud peavad olema kaitstud korrosiooni ning mehaaniliste vigastuste eest.

§ 7.  Suurte või keskmiste hoidmisehitiste piirde või reservmahuti olemasolu nõue

  (1) Suurte ja keskmiste hoidmisehitiste maapealsed mahutid peavad olema ümbritsetud piirdega, mis takistab piirde sisse jäävatest mahutitest väljavoolavate põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste laialivalgumist.

  (2) Üksiku hoidmisehitise või ühise kaitsevalliga ümbritsetud mitme hoidmisehitise piirde sisse jääv ala peab mahutama põlevkiviõli, selle saadusi või biokütuseid 1,1 korda suuremas mahus kui on suurima hoidmisehitise projektijärgne maht. See ala peab olema betoneeritud või kaetud vett, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütuseid mitteläbilaskva inertse materjaliga.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirde rajamine ei ole võimalik, tuleb rajada reservmahuti, mis täitub isevoolu teel ja mille maht on võrdne hoidmisehitise suurima mahuti projektijärgse mahuga.

§ 8.  Nõuded hoidmisehitise peale-, maha-, ümberlaadimis- või tankimiskoha ja maa-aluse mahuti kohta

  (1) Suure ja keskmise hoidmisehitise peale-, maha-, ümberlaadimis- või tankimiskoht peab olema ümbritsetud aiaga ja olema betoneeritud või kaetud vett ja põlevkiviõli, selle saadusi või biokütuseid mitteläbilaskva inertse materjaliga.

  (2) Suure ja keskmise hoidmisehitise maa-alused mahutid ja torustikud peavad olema varustatud lekete avastamise kontrollseadmetega.

  (3) Hoidmisehitise maa-alune mahuti mahuga alates 1000 m3 peab olema kahekordse seinaga.

§ 9.  Hoidmisehitisest sademevee ärajuhtimise nõuded

  (1) Hoidmisehitise sademevee kogumissüsteem peab olema isoleeritud või seda peab olema võimalik kiiresti ühiskanalisatsioonist või veekogust isoleerida.

  (2) Hoidmisehitise sademevesi tuleb juhtida läbi kohtreoveepuhasti suublasse või ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse.

  (3) Kohtreoveepuhasti reostuskoormuse vähendamiseks tuleb eraldada võimaliku reostuse tekke piirkond, kust reostus kõrvaldatakse kuivpuhastusega.

5. peatükk Hoidmisehitise ekspluatatsiooninõuded 

§ 10.  Hoidmisehitise ekspluatatsiooninõuded

  Hoidmisehitiste mahutite täite- ja tühjendamisavad peavad olema lukustatud ning hoidmisehitiste ümbrus peab võimaldama tõkestada põlevkiviõli, selle saaduste või biokütuste laialivalgumist.

§ 11.  Hoidmisehitise tehniline dokumentatsioon

  Hoidmisehitise valdajal peab olema hoidmisehitise tehniline dokumentatsioon, mis peab sisaldama:
  1) hoidmisehitise ja seadmete ehitusprojekti;
  2) teavet hoidmisehitise ja seadmete paigaldamise, kasutamise ja hooldamise nõuete kohta;
  3) ülevaadet tehnilise kontrolli tulemusest;
  4) teavet tehnilise kontrolli sageduse ja meetodite kohta.

§ 12.  Hoidmisehitise lekke tõkestamine ja sellest teatamine

  (1) Hoidmisehitise lekke korral peab hoidmisehitise valdaja või operaator kohe asuma tõkestama reostuse levikut ning keskkonnaohtlikust lekkest teatama Häirekeskusele, hoidmisehitise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele ja Keskkonnainspektsioonile.

  (2) Juhul kui valdaja ei ole hoidmisehitise omanik, tuleb valdajal viivitamata teatada hoidmisehitise lekkest ka selle omanikule.

  (3) Hoidmisehitise juures peab olema võimaliku reostuse piiramiseks vajalikus koguses absorbenti.

§ 13.  Hoidmisehitise reostusavarii likvideerimise kava

  (1) Sellise hoidmisehitise valdajal, mille mahutite maht on üle 100 m3, peab olema reostusavarii likvideerimise plaan, mis peab sisaldama:
  1) hoidmisehitise asukohaplaani ning veekogude ja põhjavee kaitstuse kirjeldust;
  2) reostuse leviku võimalikke suundi;
  3) reostuse levikut tõkestavate abinõude kirjeldust, sealhulgas reostuse leviku tõkestamise ja reostuse ohutuks muutmise peamiste tehniliste võtete ülevaadet;
  4) teavet reostuse tõkestamise ja ohutuks muutmisega tegelevate isikute kohta.

  (2) Reostusavarii likvideerimise kava tuleb ajakohastada vähemalt iga kolme aasta tagant ja pärast reostuse põhjustanud vahejuhtumit.

  (3) Reostusavarii likvideerimise ja likvideerimisabinõude ajakohastatud kava tuleb enne selle kasutuselevõttu kirjalikult kooskõlastada Päästeametiga ja Keskkonnaametiga.

§ 14.  Hoidmisehitise hoolduspäevik

  Üle 100 m3 mahuga hoidmisehitise operaator peab pidama hoolduspäevikut, mis peab sisaldama vähemalt:
  1) teavet hoidmisehitise kohta tehtud Keskkonnainspektsiooni ja tehnilise kontrolli ettekirjutustest ning nende täitmisest;
  2) teavet hoidmisehitise hooldusseadmete ja igapäevaste hooldustööde kohta.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2013. a.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json