Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2012, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 15.06.2012 nr 49

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 78 lõike 5 ja § 79 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruses nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 71/320/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 6.9.1971, lk 37–74), muudetud direktiividega 74/132/EMÜ (EÜT L 74, 19.3.1974, lk 7–13), 75/524/EMÜ (EÜT L 236, 8.9.1975, lk 3–16), 79/489/EMÜ (EÜT L 128, 26.5.1979, lk 12–21), 85/647/EMÜ (EÜT L 380, 31.12.1985, lk 1–40), 88/194/EMÜ (EÜT L 92, 9.4.1988, lk 47–49), 91/422/EMÜ (EÜT L 233, 22.8.1991, lk 21–29), 98/15/EÜ (EÜT L 67, 7.3.1998, lk 29–30) ja 2002/78/EÜ (EÜT L 267, 4.10.2002, lk 23–26);
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajandustraktorite, nende haagiste ja vahetatavate veetavate masinate ning nende jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike EMÜ tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 171, 09.07.2003, lk 1–80);
Nõukogu direktiiv 74/151/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osi ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 25–32), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/410/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 27–29), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 98/38/EÜ (EÜT L 170, 16.6.1998, lk 13–14) ja 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/63/EÜpõllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (ELT L 214, 19.8.2009, lk 23–33);
Nõukogu direktiiv 74/152/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalset valmistajakiirust ja koormaplatvorme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 33–35), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/412/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 31–31), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 98/89/EMÜ (EÜT L 322, 1.12.1998, lk 40–41);
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/60/EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta (ELT L 198, 30.7.2009, lk 15–19);
Nõukogu direktiiv 74/346/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeegleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 191, 15.7.1974, lk 1–4), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 98/40/EÜ (EÜT L 171, 17.6.1998, lk 28–29);
Nõukogu direktiiv 74/347/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhasteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 191, 15.7.1974, lk 5–10), muudetud direktiividega 79/1073/EMÜ (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 20–23), 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25);
Nõukogu direktiiv 75/321/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 24–27), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/411/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 30–30), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 98/38/EÜ (EÜT L 170, 16.6.1998, lk 13–14);
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/66/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteemi kohta (ELT L 201, 1.8.2009, lk 11–17);
Nõukogu direktiiv 75/322/EMÜ, põllu- või metsamajanduslikele ratastraktoritele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 28–37), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 2000/2/EÜ (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 23–31), 2001/3/EÜ (EÜT L 28, 30.1.2001, lk 1–42) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106);
Nõukogu direktiiv 75/443/EMÜ mootorsõidukite tagasikäigu ja kiiruse mõõtmise seadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 26.7.1975, lk 1–5), muudetud direktiiviga 97/39/EÜ (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 15–21);
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/64/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamise (elektromagnetiline ühilduvus) kohta (ELT L 216, 20.8.2009, lk 1–75);
Nõukogu direktiiv 76/115/EMÜ mootorsõidukite turvavööde kinnituspunkte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 6–20), muudetud direktiividega 81/575/EMÜ (EÜT L 209, 29.7.1981, lk 30–31), 82/318/EMÜ (EÜT L 139, 19.5.1982, lk 9–16), 90/629/EMÜ (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 14–19) ja 96/38/EÜ (EÜT L 187, 26.7.1996, lk 95–105);
Nõukogu direktiiv 76/432/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 122, 8.5.1976, lk 1–14), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 96/63/EMÜ (EÜT L 253, 5.10.1996, lk 13–14) ja 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25);
Nõukogu direktiiv 76/763/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite kaassõitjaistmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 135–138), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 99/86/EÜ (EÜT L 297, 18.11.1999, lk 22–23) ja 2010/52/EL (ELT L 213, 13.8.2010, lk 37–42);
Nõukogu direktiiv 77/311/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtide poolt tajutava müra taset käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 105, 28.4.1977, lk 1–9), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 96/27/EMÜ (EÜT L 169, 8.7.1996, lk 1–38), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/76/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtide poolt tajutava müra taseme kohta (ELT L 201, 1.8.2009, lk 18–28);
Nõukogu direktiiv 77/536/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 1–37), muudetud direktiividega 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 89/680/EMÜ (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 26–26), 99/55/EÜ (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 28–30) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106);
Nõukogu direktiiv 77/541/EMÜ mootorsõidukite turvavöösid ja turvasüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 95–143), muudetud direktiividega 81/576/EMÜ (EÜT L 209, 29.7.1981, lk 32–33), 82/319/EMÜ (EÜT L 139, 19.5.1982, lk 17–31), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 90/628/EMÜ (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 1–13), 96/36/EÜ (EÜT L 178, 17.7.1996, lk 15–30), 2000/3/EÜ (ELT L 105, 26.4.2005, lk 5–5), 2005/40/EÜ (ELT L 255, 30.9.2005, lk 146–148) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/57/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (ELT L 261, 3.10.2009, lk 1–39);
Nõukogu direktiiv 78/764/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 255, 18.9.1978, lk 1–39), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 83/190/EMÜ (ELT L 112, 24.4.2008, lk 32–32), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 88/465/EMÜ (EÜT L 228, 17.8.1988, lk 31–37), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 99/57/EÜ (EÜT L 148, 15.6.1999, lk 35–36) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106);
Nõukogu direktiiv 78/933/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 325, 20.11.1978, lk 16–42), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 99/56/EÜ (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 31–32) ja 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/61/EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (ELT L 203, 5.8.2009, lk 19–51);
Nõukogu direktiiv 79/532/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete osa tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 145, 13.6.1979, lk 16–19), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46) ja 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/68/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete osa tüübikinnituse kohta (ELT L 203, 5.8.2009, lk 52–57);
Nõukogu direktiiv 79/533/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite haakeseadiseid ja tagasikäiku käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 145, 13.6.1979, lk 20–22), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 1999/58/EÜ (EÜT L 148, 15.6.1999, lk 37–38);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/58/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite haakeseadiste ja tagasikäigu kohta (ELT L 198, 30.7.2009, lk 4–8);
Nõukogu direktiiv 79/622/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioone puudutavate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 179, 17.7.1979, lk 1–30), muudetud direktiividega 82/953/EMÜ (EÜT L 386, 31.12.1982, lk 31–38), 87/354/EMÜ (EÜT L 192, 11.7.1987, lk 43–45), 88/413/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 32–33), 99/40/EÜ (EÜT L 124, 18.5.1999, lk 11–13) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/75/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (ELT L 261, 3.10.2009, lk 40–77);
Nõukogu direktiiv 80/720/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, ligipääsu juhtimiskohale ning uksi ja aknaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 194 , 28.7.1980, lk 1), muudetud direktiividega 82/890/EMÜ (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45–46), 88/414/EMÜ (EÜT L 200, 26.7.1988, lk 34–36), 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68) ja 2010/62/EL (ELT L 238, 9.9.2010, lk 7–13);
Nõukogu direktiiv 86/297/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite jõusiirdevõlle ja nende kaitseseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 186, 8.7.1986, lk 19–25), muudetud direktiividega 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 2010/62/EL (ELT L 238, 9.9.2010, lk 7–13);
Nõukogu direktiiv 86/298/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (EÜT L 186, 8.7.1986, lk 26–63), muudetud direktiividega 89/682/EMÜ (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 29–30), 2000/19/EÜ (EÜT L 94, 14.4.2000, lk 31–32), 2005/67/EÜ (ELT L 273, 19.10.2005, lk 17–20), 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106) ja 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68);
Nõukogu direktiiv 86/415/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta (EÜT L 240, 26.8.1986, lk 1–18), muudetud direktiividega 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25) ja 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68);
Nõukogu direktiiv 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette kinnitatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (EÜT L 220, 8.8.1987, lk 1–43), muudetud direktiividega 89/681/EMÜ (EÜT L 398, 30.12.1989, lk 27–28), 2000/22/EÜ (EÜT L 107, 4.5.2000, lk 26–27), 2005/67/EÜ (ELT L 273, 19.10.2005, lk 17–20), 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106) ja 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68);
Nõukogu direktiiv 89/173/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osasid ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 67, 10.3.1989, lk 1–118), muudetud direktiividega 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24–25), 2000/1/EÜ (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 16–22), 2006/26/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 22–26) ja 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/144/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (ELT L 27, 30.1.2010, lk 33–170), muudetud direktiividega 2010/52/EL (ELT L 213, 13.8.2010, lk 37–42) ja 2010/62/EL (ELT L 238, 9.9.2010, lk 7–13);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/25/EÜ põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 74/150/EMÜ (EÜT L 173, 12.7.2000, lk 1–34), muudetud direktiividega 2005/13/EÜ (ELT L 55, 1.3.2005, lk 35–54), 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106), 2010/22/EL (ELT L 91, 10.4.2010, lk 1–68), 2011/72/EL (ELT L 254, 30.9.2011, lk 22–22) ja 2011/87/EL (ELT L 301, 18.11.2011, lk 1–2);
Nõukogu direktiiv 89/297/EMÜ teatavate mootorsõidukite ja nende haagiste külgmisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 124, 5.5.1989, lk 1–7);
Nõukogu direktiiv 91/26/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste porikaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 103, 23.4.1991, lk 5–28);
Nõukogu direktiiv 92/22/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjali kohta (EÜT L 129 , 14.5.1992, lk 11), muudetud direktiiviga 2001/92/EÜ (EÜT L 291, 8.11.2001, lk 24–47);
Nõukogu direktiiv 92/24/EMÜ, milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja samalaadseid teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 154–174), muudetud direktiiviga 2004/11/EÜ (ELT L 44, 14.2.2004, lk 19–20);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/59/EÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeeglite kohta (ELT L 198, 30.7.2009, lk 9–14).”

Juhan Parts
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 3 Tüübikinnituse nõuete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json