Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2014, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2014 otsus nr 458

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.06.2014

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses, kui 15 päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast alates ei ole aktsiisilaopidajal käesoleva seaduse § 45 lõike 14 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras aktsiisikauba saaja kinnitust aktsiisikauba vastuvõtmise kohta või kui seitsme päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast alates ei ole aktsiisilaopidajal maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba väljaveo kohta liiduvälisesse riiki või kui maksuhalduri märge aktsiisikauba väljaveo kohta liiduvälisesse riiki on tunnistatud kehtetuks;”;

2) paragrahvi 33 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „statsionaarses mahutis aktsiisikaupa ladustav”;

3) paragrahvi 332 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registreeritud kaubasaaja koostab dokumendi, milles kirjeldab aktsiisikauba vastuvõtmisel, ladustamisel ja oma tegevuskohast väljastamisel tehtavaid mõõtmisi.”;

4) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

„23) säilitama paberkandjal dokumendid, mis on siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis (edaspidi SADHES) või nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 21 nimetatud saatelehe elektroonilises süsteemis olevate dokumentide aluseks, raamatupidamise seaduses sätestatud raamatupidamise algdokumentide säilitamise aja jooksul;”;

5) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) teatama maksuhaldurile kütuse erimärgistamisest enne nimetatud toimingu tegemist;”;

6) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

„181) esitama maksuhaldurile SADHESi lisadokumentide mooduli kaudu akrediteeritud labori analüüsiakti denatureerivate ainete või esteraldehüüdfraktsiooni käesoleva seaduse nõuetele vastavuse kohta denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni lähetamisel aktsiisilaost;”;

7) paragrahvi 441 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaugmüüja on kohustatud:
1) enne aktsiisikauba lähetamist esitama kirjalikult teise liikmesriigi maksuesindajale või isikule, kellel tekib maksukohustus, käesoleva seaduse § 444 lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades, et aktsiisikaup lähetatakse Eestist;”;

8) paragrahvi 441 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;”;

9) paragrahvi 443 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud saatelehe SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;”;

10) paragrahvi 444 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle aktsiisikauba teisest liikmesriigist lähetamist;”;

11) paragrahvi 444 lõike 1 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„4) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast alates ning esitama talle samal ajal aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava saatelehe koopia SADHESi kaudu või paberkandjal;
5) teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest.”;

12) seaduse 4. peatüki ja § 45 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
AKTSIISIKAUBA SAATEDOKUMENDID JA NENDE HALDAMISE ELEKTROONILINE SÜSTEEM

§ 45. Aktsiisikauba saatedokumendid ja nende haldamise elektrooniline süsteem”;

13) paragrahvi 45 lõike 1 sissejuhatav tekstiosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisikauba Eesti-sisene vedu loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta SADHESis koostatud A-saatelehe alusel või nimetatud saatelehte asendava pabersaatelehe alusel käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel sätestatud juhtudel. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas A-saatelehe väljatrükk või A-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse ajutises aktsiisivabastuses:”;

14) paragrahvi 45 lõike 11 sissejuhatav tekstiosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisilaost lähetatud Eesti-siseselt ajutise aktsiisivabastuseta veetava aktsiisikauba kohustuslik saateleht on SADHESis menetletav T-saateleht. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas T-saatelehe väljatrükk või T-saatelehte asendav pabersaateleht, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta:”;

15) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„(14) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud tingimustele vastav aktsiisilaopidaja ei pea aktsiisikauba aktsiisilaost väljastamisel saatelehte koostama.

(15) Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne A- või T-saatelehele märgitud aega.”;

16) paragrahvi 45 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Aktsiisikauba lähetaja peab esitama nimetatud saatelehe maksuhaldurile SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist.”;

17) paragrahvi 45 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Rahandusminister kehtestab määrusega siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise korra.”;

18) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 141–145 järgmises sõnastuses:

„(141) Käesoleva paragrahvi lõikes 14 nimetatud aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord sisaldab:
1) A- ja T-saatelehe (edaspidi käesolevas lõikes koos saateleht) vormi ja saatelehega seotud teatiste vormide ülesehitust ning nimetatud saatelehe ja saatelehega seotud teatiste andmekoosseisu;
2) saatelehe esitamise ja saatelehele numbri andmise korda;
3) saatelehe tühistamise, liikumise, andmete muutmise ja menetluse katkestamise korda;
4) aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise korda;
5) aktsiisikauba puudu- või ülejäägi ja muude erinevuste põhjendamise korda;
6) aktsiisikauba sihtkoha muutmisest teavitamata jätmise või aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamata jätmise põhjendamise korda;
7) aktsiisikauba eksportimisest teatamise korda;
8) aktsiisikauba saadetise mitme saaja vahel jagamise keeldu või tingimusi ja korda;
9) saatelehe koostaja määramist, kui aktsiisilattu toimetatav aktsiisikaup võetakse vastu lähetaja juures;
10) SADHESis koostatavate saatelehtede ja teatiste asendamise (edaspidi asendustoiming) ja asendustoimingute SADHESis kajastamise korda.

(142) Aktsiisikauba veo ja käesoleva seaduse § 451 alusel aktsiisi tagastamise taotlemise andmeid hoitakse ja töödeldakse riigi infosüsteemi kuuluvas SADHESis.

(143) SADHESi pidamise eesmärk on tagada aktsiisi maksmise järelevalve aktsiisikauba liikumise jälgimise kaudu reaalajas.

(144) SADHESi vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

(145) SADHESi asutab ja selle põhimääruse kehtestab rahandusminister määrusega.”;

19) paragrahvi 451 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) maksuhaldurile on esitatud aktsiisikauba saateleht SADHESi kaudu enne aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamist;

2) maksuhaldurile on esitatud aktsiisi tagastamise taotlus SADHESi kaudu;”;

20) paragrahvi 451 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „kinnitus aktsiisi” sõnadega „kinnitus sihtkoha liikmesriigis vastuvõetud aktsiisikaubalt aktsiisi”;

21) paragrahvi 451 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Aktsiisi tagastamise menetlus algab kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitamise päeval.”;

22) paragrahvi 451 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise taotluses nõutavad andmed kehtestab rahandusminister määrusega.”;

23) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 31 nimetatud isikud esitavad maksuhaldurile akrediteeritud labori väljastatud analüüsiakti SADHESi lisadokumentide mooduli kaudu.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 8511 järgmises sõnastuses:

§ 8511. Üleminekuperiood SADHESi kaudu esitatava saatelehe rakendamiseks

Aktsiisikauba veol on SADHESi kaudu esitatava saatelehe asemel lubatud kasutada enne 2014. aasta 1. juulit kehtinud saatelehte kuni 2014. aasta 30. septembrini.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Laine Randjärv
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json