Teksti suurus:

Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2017, 2

Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 13.06.2017 nr 26

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 5 lõike 4 ning politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab tingimused teate kvalifitseerimisele hädaabiteateks, nõuded teate menetlemisele ja teenuse toimepidevusele ning reguleerib peamised toimingud, mida teate menetleja teeb teate menetlemise käigus.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) abiandja – Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti ning nende lepingupartnerite üksused, keda Häirekeskus või Politsei- ja Piirivalveamet saadab välja abi andma;
  2) registreeritud kasutaja saadetud lühisõnum – Häirekeskuses registreeritud kasutaja hädaabinumbrile 112 saadetud tasuta hädaabisõnum pääste-, politsei- või kiirabialase abi kutsumiseks;
  3) teade – Häirekeskusele või Politsei- ja Piirivalveametile edastatud informatsioon asjaoludest, mille puhul tuleb hinnata abi kiire väljasaatmise vajadust;
  4) teate menetleja – oma ülesannete kohaselt Häirekeskus ning Politsei- ja Piirivalveamet;
  5) tüüpjuhtum – abiandja vastutusvaldkonnas enamlevinud sündmuse kirjeldus;
  6) väljasõiduplaan – abiandja koostatud juhend teate menetlejale abiandja reageerimisvalmis üksuste väljasaatmiseks.

2. peatükk Teate menetlemine 

§ 3.   Teate menetlemise üldnõuded

  (1) Häirekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti teadete menetlemise sisekorra kinnitab vastava asutuse peadirektor. Koostaja kooskõlastab korra asjaomaste partneritega.

  (2) Teate menetlemise käigus kogutud informatsiooni sisestab teate menetleja hädaabiteadete menetlemise andmekogusse.

§ 4.   Teate vastuvõtmine

  (1) Häirekeskus võtab teatena vastu hädaabinumbrile 112 saabunud kõne ja registreeritud kasutaja saadetud lühisõnumi, koostalitlusvõimelise automaatse hädaabikõne (eCall-kõne) liiklusõnnetusse sattunud sõidukist ja automaatse tulekahjuteadete edastamise süsteemi kaudu saabunud tulekahjuteate ning menetleb seda käesolevas määruses sätestatud korras.

  (2) Häirekeskus võtab hädaabinumbril 112 saabunud kõne vastu üldjuhul kümne sekundi jooksul ja alustab selle menetlemist.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet võtab viivitamata vastu talle vahetult saabunud ja politsei pädevuses oleva teate ning teeb käesolevas määruses sätestatud toimingud.

§ 5.   Abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine

  (1) Abivajaduse väljaselgitamiseks peab teate menetleja koguma andmed sündmuse, sündmuse asukoha, abivajajate arvu, nende terviseseisundi ja abivajadusest teataja kohta.

  (2) Abi väljasaatmiseks peab teate menetleja hindama ohtu tervisele, elule, varale ja keskkonnale. Ohu hindamisel kasutatakse Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti kinnitatud tüüpjuhtumeid ja juhiseid, et rakendada sündmuse lahendamiseks vajalikke meetmeid.

  (3) Teate menetleja peab üldjuhul ühe minuti jooksul välja selgitama ohu inimese tervisele või elule.

  (4) Hädaabiteatena käsitatakse teadet, mille korral selgub ohu hindamise tulemusel vajadus abi kohe välja saata.

  (5) Ohu hindamiseks kontrollib teate menetleja politsei pädevuses oleva teate menetlemise käigus andmeid teatega seotud isikute ja objektide tagaotsimise kohta oma pädevuse piires.

  (6) Teate menetlejal on õigus nõuda pääste-, politsei-, tervise- või muu valdkonna spetsialisti abi, kui abivajadust pole võimalik määrata tüüpjuhtumite põhjal ning tugineda abivajaduse määramisel spetsialisti hinnangule. Teate menetleja sisestab spetsialisti hinnangu hädaabiteadete menetlemise andmekogusse.

  (7) Teate menetleja kasutab ohu hindamisel informatsiooni hankimiseks vajaduse korral täiendavaid asjakohaseid informatsiooniallikaid.

  (8) Häirekeskus edastab politsei pädevuses oleva teate ja kogutud andmed viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile edasiseks menetlemiseks.

§ 6.   Abi väljasaatmine

  (1) Häirekeskus saadab abi välja Päästeameti ja Terviseameti kinnitatud väljasõiduplaani või abiandja otsuse alusel.

  (2) Väljasõiduplaani kinnitaja tagab selle ajakohasuse.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet saadab välja politsei üksuseid.

  (4) Abi väljasaatmiseks edastab teate menetleja teatajalt abivajaduse väljaselgitamise ja ohu hindamise käigus kogutud andmed abiandjale. Teate menetleja teavitab abiandjat täiendava abi väljasaatmisest.

§ 7.   Teatega seotud toimingute lõpetamine

  (1) Häirekeskus lõpetab toimingud teatega pärast seda, kui ta on sisestanud teate ja sellele reageerimise kohta käiva olulise informatsiooni hädaabiteadete menetlemise andmekogusse, viimane pääste- või kiirabisündmusele reageerinud abiandja on sündmuskohalt lahkunud või on vabanenud uue korralduse täitmiseks.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet lõpetab toimingud politsei pädevuses oleva teatega pärast seda, kui ta on sisestanud teate ja sellele reageerimise kohta käiva olulise informatsiooni hädaabiteadete menetlemise andmekogusse, viimane politseiüksus on sündmuskohalt lahkunud ning teade on edastatud politsei infosüsteemi POLIS.

§ 8.   Informatsiooni vahetamine

  (1) Abiandja teavitab teate menetlejat sündmusele reageerimisest, kui informatsioon abi osutamise vajadusest on laekunud vahetult abiandjale.

  (2) Teate menetleja edastab teate menetlemise käigus teatavaks saanud informatsiooni oma pädevuse alusel neile riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustele ja avalik-õiguslikke ülesandeid täitvatele eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on õigustatud nimetatud informatsiooni saama seaduse või lepingu alusel. Teate menetleja edastab informatsiooni selle saaja antud kontaktandmetele.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet edastab Häirekeskusele informatsiooni kooskõlastatud avalike ürituste kohta, mis võivad suurendada Häirekeskuse poole pöördujate arvu, ja muu olulise informatsiooni kokkulepitud korra alusel.

  (4) Häirekeskus edastab Päästeametile informatsiooni automaatse tulekahjuteate edastamise süsteemi kaudu saabunud tulekahjuteate tühistamise teate kohta.

3. peatükk Hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded 

§ 9.   Hädaabiteadete menetlemise toimimine

  (1) Teate menetleja peab tagama hädaabiteadete menetlemise katkematult kogu ööpäeva.

  (2) Teate menetleja peab koostama hädaabiteate menetlemise teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ning töötama välja toimepidevust tagavad meetmed. Teate menetleja peab uuendama riskianalüüsi ja toimepidevuse tagamise meetmeid regulaarselt.

  (3) Teate menetleja peab rakendama hädaabiteate menetlemise teenuse toimepidevuse tagamise meetmeid.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Siseministri 21. detsembri 2016. aasta määruse nr 36 „Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2016. aasta määruses nr 36 „Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” täiendatakse § 5 lõikega 8:

„(8) Andmekogusse kantakse käesoleva paragrahvi lõigetes 2–7 nimetatud informatsioon Häirekeskusele või Politsei- ja Piirivalveametile edastatud teate kohta.”.

§ 11.   Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruse nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” muutmine

Siseministri 3. oktoobri 2014. aasta määruses nr 43 „Häirekeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

„Häirekeskuse tegevusvaldkond on hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine ja menetlemine.”;

2) paragrahvi 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine, informatsiooni kogumine, abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine, sealhulgas andmete pärimine politsei pädevuses oleva teatega seotud isikute ja objektide tagaotsimise kohta ning abi väljasaatmine;”;

3) paragrahvi 9 punktis 3, § 14 punktides 5, 7 ja 8 ning § 17 punktis 2 asendatakse sõna „hädaabiteadete” lauseosaga „hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete”;

4) paragrahvi 9 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „seotud” lauseosaga „tasuta ja tasulise”;

5) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

„Põhja Keskuse, Ida Keskuse, Lääne Keskuse ja Lõuna Keskuse põhiülesanded on:
1) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete vastuvõtmine ja informatsiooni kogumine;
2) abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine;
3) pääste- ja kiirabialase abi väljasaatmine;
4) politsei pädevuses olevate teadete ja vastavate teadete kohta kogutud informatsiooni edastamine Politsei- ja Piirivalveametile edasiseks menetlemiseks;
5) teadete menetlemisega seotud informatsiooni sisestamine hädaabiteadete menetlemise andmekogusse.”;

6) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 4:

„4) Põhja Keskuse, Ida Keskuse, Lääne Keskuse ja Lõuna Keskuse toetamine teadete menetlemisel.”.

§ 12.   Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” muutmine

Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” tunnistatakse kehtetuks § 17 lõike 5 kolmas lause.

§ 13.   Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” § 19 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõna „hädaabiteadete” sõnaga „teadete”.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json