Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2018, 1

Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.06.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruses nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus sätestab Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või välisriigi krediidiandja filiaali (edaspidi krediidiandja) ja krediidiandja vahendaja või välisriigi krediidivahendaja filiaali (edaspidi krediidivahendaja) aruannete vormid, nõuded aruannete sisule, sealhulgas aruannetes kasutatavate kirjete sisule, ning aruannete koostamise metoodika ja esitamise korra.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 3 ja 4 asendatakse sõna „Tarbijakrediidilepingute” sõnadega „Eestis väljastatud tarbijakrediitide”;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) „Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” vastavalt lisale 7 (lisatud).”;

4) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne” koodiga 6107;”;

5) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) „Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” koodiga 6108;”;

6) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) „Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” koodiga 6109.”;

7) paragrahvi 3 lõike 3 tekstiosa „1, 4 ja 5” asendatakse tekstiosaga „1, 4, 5 ja 7”;

8) paragrahvi 4 lõike 2 tekstiosa „1–6” asendatakse tekstiosaga „1–7”;

9) lisad 1–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määrust täiendatakse lisaga 7 „Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne” (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Bilanss

Lisa 2 Kasumiaruanne

Lisa 3 Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne

Lisa 4 Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne

Lisa 5 Krediidiandja tarbijate aruanne

Lisa 7 Välisriigis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne

/otsingu_soovitused.json