Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määruse nr 75 „Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2020, 8

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määruse nr 75 „Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 47

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määruse nr 75 „Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri” § 15 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Pakri poolsaare piiranguvööndis rajatise püstitamine ja riigikaitse tarbeks ehitise püstitamine;”.

§ 2.  Muudatuse põhjendus

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendus kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json