Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2020, 11

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.06.2020 nr 34

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruses nr 57 „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse ja valla- või linnavara valitsemise korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil ja kes haldusakti või halduslepingu alusel täidab vastavaid avalikke ülesandeid”;

2) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse 2020. a mais ja juunis jõustunud redaktsioone ei kohaldata taotlustele, mis rahuldati enne vastavate redaktsioonide vastuvõtmist.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json