Teksti suurus:

Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 51

Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

Vastu võetud 01.11.2018 nr 57
RT I, 02.11.2018, 7
jõustumine 05.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2019RT I, 19.09.2019, 122.09.2019
12.05.2020RT I, 13.05.2020, 1016.05.2020, osaliselt 01.01.2021
20.05.2020RT I, 22.05.2020, 1425.05.2020
17.06.2020RT I, 20.06.2020, 1123.06.2020
09.09.2020RT I, 15.09.2020, 118.09.2020, osaliselt 01.01.2021
17.03.2021RT I, 19.03.2021, 1422.03.2021, osaliselt 01.05.2021
20.12.2021RT I, 29.12.2021, 301.01.2022, sõna „KredEx” on asendatud sõnaga „EIS” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) parandada elukeskkonda kasutusest välja langenud ehitise (edaspidi ehitis) lammutamise toetamise kaudu;
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]
  2) parandada elukeskkonna funktsionaalsust ning turvalisust;
  3) soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja kestlikku majandamist.

§ 2.   Riigiabi reeglite kohaldamine

  Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi, kohaldatakse komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013) ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

§ 21.   Eriolukorra tõttu kehtestatud toetusmeetme üldtingimuste kohaldamine
[Kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]

§ 22.   Eriolukorra tõttu kehtestatud toetusmeetmete üldtingimuste kohaldamine
[Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]

§ 3.   Mõisted

  (1) Projekt – taotleja tegevused, mis on suunatud ehitise lammutamisele §-s 1 kehtestatud eesmärkide saavutamiseks.
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

  (2) Taotleja – kohaliku omavalitsuse üksus või tema valitseva mõju all olev üksus.
[RT I, 20.06.2020, 11 - jõust. 23.06.2020]

  (21) [Kehtetu - RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (22) [Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]

  (3) Ehitis – taotlejale kuuluval kinnisasjal või taotleja kasuks hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuv hoone või rajatis, mida ei kasutata ja mis on muutunud varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine või võõrandamine on ebaotstarbekas.
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

  (4) Hoonestusõigusega koormatud kinnistu – kinnistu, mis on koormatud taotleja kasuks hoonestusõigusega tähtajaga vähemalt 15 aastat ning mille hoonestusõiguse üheks tingimuseks on hoonestusõiguse omaja õigus olemasolev ehitis lammutada.
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

§ 4.   Taotluste menetleja

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi EIS).
[RT I, 29.12.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 5.   Toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetuse andmisel on toetatavaks tegevuseks ehitise lammutamine.
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

  (2) Abikõlblikud kulud on:
  1) ehitise osalise või täieliku lammutamise kulud;
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]
  2) lammutusjäätmete käitlemise ja krundi korrastamisega seotud kulud, ning haljastamisega seotud kulud kuni 10 protsendi ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest;
  3) ehitise lammutamise projekteerimise kulu juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana.
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

  (21) [Kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]

  (22) [Kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]

  (23) [Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]

  (24) [Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]

  (3) Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõttega. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

  (4) Kulusid arvestatakse tekkepõhiselt. Kulude tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.

  (5) Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) kulud, mis ei ole seotud toetatavate tegevustega või on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised;
  2) omandiküsimuste lahendamisega seotud kulud;
  3) taotleja projektijuhtimisega seotud kulud;
  4) ettevalmistavate tegevuste kulud ja § 10 punktis 2 sätestatud tegevusega seotud kulud;
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]
  5) omanikujärelevalve kulud;
  6) ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud;
  7) kulud, mille finantseerimisallikaks on mõni muu riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muu välisabi vahendist rahastatav toetusmeede.

  (51) [Kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]

  (52) [Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]

  (6) Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema teostatud kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Projekteerimist ja ehitamist teostav isik peab vastama ehitusseadustiku §-des 21–24 sätestatud nõuetele.

§ 6.   Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

  (1) Enne EISile taotluse esitamist taotleja teostatud tegevuste kulud ei ole abikõlblikud, välja arvatud lammutamise projekteerimise kulu, mis on abikõlblik alates 2015. aasta 3. veebruarist juhul, kui toetuse taotlus rahuldatakse.

  (2) Taotleja peab teostama toetatavad tegevused, välja arvatud lammutamise projekteerimise, 12 kuu jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) EISil on võimalik toetatavate tegevuste teostamisaega pikendada üks kord kuni 12 kuu võrra põhjendatud juhul taotleja avalduse alusel.

§ 7.   Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

  (1) Toetuse määr on kuni 70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu määr on vähemalt 30 protsenti.

  (2) Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena on maksimaalne toetussumma 100 000 eurot taotleja kohta.
[RT I, 19.09.2019, 1 - jõust. 22.09.2019]

  (3) Toetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (4) Taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot.

§ 71.   Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
[Kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]

§ 72.   Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
[Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]

3. peatükk Toetuse taotlemine, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse EISi kinnitatud vormil. Taotlus esitatakse EISi e-keskkonna kaudu või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast.

  (2) Toetust taotletakse jooksvalt toetuse eelarve ammendumiseni.

  (3) Taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast teavitab EIS oma veebilehel vähemalt 10 päeva enne taotluste vastuvõtu algust. Kui esitatud taotluste maht ületab toetuse eelarve, peatab EIS viivitamatult taotluste vastuvõtmise ja teatab peatamisest oma veebilehel.

§ 9.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetuse taotleja peab:
  1) vastutama projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest;
  2) toetuse saamisel finantseerima vähemalt 30 protsenti toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest;
  3) tagama, et ehitise lammutamisel tekkivaid jäätmeid käideldakse vastavalt jäätmeseadusele ning kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil kehtivale ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korrale;
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]
  4) tagama, et vabastatud maa-ala korrastatakse.

  (2) Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud EISiga sõlmitud lepingu tingimusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.

§ 10.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) esitama nõuetekohase taotluse;
  2) tellima projekti läbiviimiseks vajalikud tööd elektrooniliselt riigihangete registri vahendusel, järgides riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid;
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]
  3) esitama EISi põhjendatud nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
  4) võimaldama kontrollida enda vastavust nõuetele ning võimaldama teha paikvaatlust;
  5) viivitamata teavitama EISi taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  6) esitama EISi nõudmisel toetatavate tegevuste teostamist tõendavad dokumendid.

§ 11.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotluses sisalduv projekti kirjeldus ja oodatav tulemus vastab §-s 1 kehtestatud eesmärkidele;
  2) taotlus on esitatud EISi kinnitatud vormil;
  3) taotlus on esitatud määruses ettenähtud korras;
  4) toetust taotletakse § 5 lõikes 1 kehtestatud toetatavale tegevusele ja lõikes 2 kehtestatud kuludele;
  41) [kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]
  42) [kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]
  5) taotletava toetuse suurus ei ületa määruse §-s 7 kehtestatud toetuse määra ega toetussummat;
  51) [kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]
  52) [kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]
  6) taotluses sisaldub projekti kogueelarve kululiikide lõikes;
  7) taotlus sisaldab ülevaadet projekti kõigist rahastamisallikatest, ning juhul, kui taotleja on projektile või projekti tegevustele taotlenud ja saanud toetust samal ajal mitmest meetmest või muust riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahendist, peab taotleja esitama taotluses sellekohase teabe;
  8) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  9) taotluse on allkirjastanud taotleja esindaja või taotleja volitatud esindaja.

  (2) Taotluse lisadokumendid on:
  1) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  2) taotleja kinnitus rahaliste vahendite olemasolu kohta või taotleja kinnitatud eelarve, millest selgub omafinantseeringu tagamiseks vajalikus mahus rahaliste vahendite olemasolu;
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]
  3) taotleja otsus ehitise lammutamiseks;
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]
  4) vähemalt eelprojekti staadiumis ehitusprojekt ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral;
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]
  5) väljavõte kinnistu või selle korteriomandite kuuluvuse kohta;
  6) paragrahvi 3 lõikes 4 kehtestatud tingimust tõendav dokument, kui tegemist on hoonestusõigusega koormatud kinnistuga;
  7) vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
  8) fotod lammutatava objekti kohta.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 12.   Taotluse menetlemine

  (1) EIS teostab taotleja ja esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid:
  1) taotluse registreerimine;
  2) taotluse läbivaatamine;
  3) selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste küsimine;
  4) taotluse muudatusettepanekute tegemine;
  5) hinnangu andmine riigiabi reeglitega kokkusobivuse kohta;
  6) taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine;
  7) taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine;
  8) taotluse rahuldamise otsuse muutmine;
  9) taotluse rahuldamise otsuse osaline või täielik kehtetuks tunnistamine.

  (2) Taotlusi vaadatakse läbi nende vastuvõtmise järjekorras.

  (3) Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse taotluse ja selle lisadokumentide ning taotleja vastavust määruses kehtestatud nõuetele ja taotletava toetuse kulude abikõlblikkust.

  (4) EIS võib taotluse läbivaatamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses ja selle lisades esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui esitatud taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb puudusi, näidates ühtlasi, millised puudused vajavad kõrvaldamist. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg vastavasisulise teate väljastamise kuupäevast arvates. Taotluse menetlustähtaja kulgemine peatub kuni puuduste kõrvaldamiseni.

  (5) Taotlus ja taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik määruses taotlusele ja taotlejale esitatud nõuded.

  (6) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta taotlusele esitatavatele nõuetele ning eelnimetatud puudust ei ole võimalik lõike 4 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastaselt taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetele vastavust;
  4) taotleja ei ole lõike 4 alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud.

  (7) Taotleja või taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (8) EISil on õigus teha taotlejale ettepanek taotlust muuta, kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik toetuse eelarve ammendumise tõttu või põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, projekti tegevusi, kulusid ja projektiga saavutatavaid tulemusi. Taotleja mittenõustumisel taotluse muutmise ettepanekuga on EISil õigus jätta taotlus rahuldamata.

  (9) Taotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva alates nõuetele vastava taotluse esitamisest EISile. EISil on õigus vajadusel menetlemise tähtaega pikendada.

  (10) EIS kontrollib, kas toetuse andmine on tulenevalt riigiabi reeglitest võimalik, ja vajadusel loeb antava toetuse vähese tähtsusega abiks.

§ 13.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Taotleja ja taotluse määruse nõuetele vastavuse korral rahuldatakse taotlus otsusega kas osaliselt või täielikult. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhul ja tingimusel, et toetuse andmise eesmärk on saavutatav ka taotluse osalisel rahuldamisel. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada. Kui taotleja ei ole toetuse summa muutmisega nõus, teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui esineb üks või mitu alljärgnevat asjaolu:
  1) taotluse rahaline maht ületab toetuste eelarve vaba jäägi;
  2) toetust taotletakse kuludele, mis ei ole abikõlblikud;
  3) omafinantseeringu tagamine ei ole taotluses esitatud eelarve mahus võimalik.

  (4) Taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja;
  3) toetatavad tegevused;
  4) toetusmäär ja toetussumma;
  5) tegevuste planeeritud abikõlblik kogumaksumus;
  6) toetatavate tegevuste elluviimise tähtaeg;
  7) asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 tähenduses;
  8) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg;
  9) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta nõuetele;
  2) taotleja mõjutab õigusvastaselt taotluse menetlemist;
  3) toetuse eelarve on ammendunud.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) taotluse esitaja;
  4) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  5) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg.

  (7) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse taotlejale kätte elektrooniliselt.

§ 14.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks EISi algatusel või toetuse saaja taotluse alusel.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema EISilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel:
  1) soovitakse pikendada tegevuste elluviimise tähtaega pikemaks kui § 6 lõikes 2 kehtestatud tähtaeg;
  2) toetuse taotlejal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel, mis juhul on toetuse saajal õigus saada toetust juba tehtud nõuetele vastavate tööde eest, mis on teostatud ja mille tulemused on vastu võetud kooskõlas algse taotluse rahuldamise otsusega ning mis on panustanud meetme eesmärgi saavutamisse.

  (3) EISil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt toetuse andmise eesmärgile vastavat oodatavat tulemust ja mõju.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab EIS 30 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse võib EIS kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või toetuse eraldamise või kasutamisega seotud õigusaktides sätestatud tingimusi või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tähtaja jooksul abikõlblikke tegevusi ellu viinud;
  3) toetuse saaja esitab toetusest loobumise avalduse;
  4) toetuse saaja on projekti raames ellu viinud tegevusi, mis ei vasta taotluses märgitule;
  5) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või oleks taotlus rahuldatud osaliselt;
  6) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  7) toetuse saaja taotlust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata.

5. peatükk Toetuse väljamaksmise tingimused 

§ 15.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

  (2) Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, ehitusobjekti maa-ala korrastatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga, esitatud jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend, ehitusseadustikust tuleneva teavitamiskohustuse olemasolul ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]

  (21) Paragrahvi 11 lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul peab toetuse saaja EISile esitama põhiprojekti staadiumis ehitusprojekti.
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]

  (3) Toetuse saaja peab EISile esitama kulude tekkimist tõendavate dokumentide koopiad, milleks on:
  1) esitatud arve ja vajadusel selle tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte;
  2) töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja ehitus- või töövõtuleping.

  (4) Toetuse saaja esitab EISile toetuse väljamaksetaotluse 20 tööpäeva jooksul ehitise täieliku lammutamise teatise või kasutusteatise esitamisest või ehitusseadustikust tuleneva teavitamiskohustuse puudumisel tööde üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamisest arvates.
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]

  (5) Pärast väljamaksetaotluse saamist kontrollib EIS kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse.

  (6) EIS teeb väljamakse otsuse 20 tööpäeva jooksul väljamaksetaotluse esitamisest arvates ja teeb toetuse saaja kontole väljamakse 10 tööpäeva jooksul väljamakse otsusest arvates.

  (7) Kui teenuse eest tasuti väljamaksetaotluse esitamise hetkeks vaid osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama EISile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõtte 10 tööpäeva jooksul väljamakse tegemisest arvates.

  (8) EIS võib teha toetuse väljamaksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse ja vajadusel tunnistada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks juhul, kui:
  1) esitatud väljamaksetaotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) teostatud tegevused ei vasta taotluse rahuldamise otsuses kirjeldatud tegevustele või nende toimumine või tulemuste nõuetele vastavus ei ole tõendatud;
  4) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 12 sätestatud tingimused on täitmata.
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]

  (9) Juhul kui toetatavate tegevuste tegelik maksumus kujuneb taotluse rahuldamise otsuses märgitust erinevaks, makstakse toetust § 7 lõikes 1 kehtestatud toetuse määras, kui toetuse eelarve seda võimaldab, arvestades § 7 lõikes 2 nimetatud erisust. Asjakohasel juhul tehakse taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus.
[RT I, 19.09.2019, 1 - jõust. 22.09.2019]

  (91) [Kehtetu - RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]

  (92) [Kehtetu - RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 01.05.2021]

  (10) Juhul kui toetuse eelarve on ammendunud ja toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks taotluse rahuldamise otsuses märgitud summast, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas.

§ 16.   Aruannete esitamise tähtajad ja kord

  (1) Toetuse saaja esitab koos väljamaksetaotlusega EISile lõpparuande toetuse kasutamise kohta EISi kinnitatud vormil, millele on lisatud fotod teostatud töödest.

  (2) Toetuse saaja esitab lõpparuande EISile elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

§ 17.   Toetuse tagasinõudmise alused ja kord

  (1) EIS nõuab toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui määruse nõudeid ei ole täidetud.

  (2) EIS võib toetuse tagasi nõuda osaliselt või täielikult, kui toetuse saaja ei ole § 16 lõike 1 kohast aruandluskohustust täitnud.

  (3) Toetuse tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise otsus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja nimi;
  3) projekti nimetus;
  4) tagasinõudmise alus ja põhjendus;
  5) tagasinõutav toetuse summa;
  6) tagasinõudmise otsuse täitmise tähtaeg;
  7) tagasimakse tegemiseks konto number ja saaja nimi;
  8) otsuse vaidlustamise võimalused;
  9) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  10) tagasinõudmisega seotud muu oluline teave.

  (4) Toetuse saaja peab tagasinõutava toetuse tagasi maksma 30 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.

  (5) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

6. peatükk Toetuse saaja ja EISi õigused ja kohustused 

§ 18.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saaja õigused on:
  1) saada EISilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustuste täitmisega;
  2) esitada oma seisukoht vastavalt haldusmenetluse seaduse §-s 40 sätestatule.

  (2) Toetuse saaja kohustused on:
  1) viia teostatavad tööd ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  11) täita § 15 lõikes 21 sätestatud tingimus;
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]
  12) tagada tegevuste elluviimiseks vajaliku kvalifikatsiooniga isikute olemasolu ja õiguslikud eeldused;
[RT I, 15.09.2020, 1 - jõust. 18.09.2020]
  2) teavitada EISi projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
  3) kasutada toetust esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
  4) maksta toetus tagasi tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
  5) vastata EISi esitatud küsimustele toetuse saaja ja tööde teostamise kohta;
  6) esitada EISile tähtaegselt tööde teostamisega ja tulemustega seonduvat informatsiooni;
  7) säilitada taotlust ning toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni raamatupidamise seaduse §-s 12 sätestatud korras;
  8) võimaldada teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve);
  9) võimaldada järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetuse saamisega seotud kinnistule ning andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik tööde teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul vastavast nõudmisest arvates;
  10) osutada auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  11) viivitamata kirjalikult informeerida EISi kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist.

§ 19.   EISi õigused ja kohustused

  EISi õigused ja kohustused on:
  1) teha projekti teostamise üle järelevalvet;
  2) kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud tööde, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja tööde teostamisel vähem kasutatud summa võrra, kui esitatud dokumentidest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel on projekti eelarve võrreldes planeerituga vähenenud või teostatud tööd odavnenud;
  5) peatada toetuse väljamaksmine ja nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub määruses kehtestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
  7) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat väljamakse otsuse tegemisest arvates.

7. peatükk Määruse rakendamine 
[RT I, 13.05.2020, 10 - jõust. 16.05.2020]

§ 20.   Rakendussäte

  (1) Taotlustele, mis rahuldatakse käesoleva määruse 2020. aasta 16. mail jõustunud redaktsiooni vastuvõtmisest kuni 2021. aasta 30. aprillini, ei kohaldata § 3 lõiget 2, § 5 lõike 2 punkti 2 ja lõiget 5, § 7, § 9 lõike 1 punkti 2, § 11 lõike 1 punkte 4 ja 5 ning § 15 lõiget 9, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti.
[RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 22.03.2021]

  (11) Paragrahvi 22, § 3 lõiget 22, § 5 lõikeid 23, 24 ja 52, § 72, § 11 lõike 1 punkte 42 ja 52 ning § 15 lõiget 92 kohaldatakse 16. maist 2020. a kuni 31. detsembrini 2020. a esitatud taotlustele.
[RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 22.03.2021]

  (2) Käesoleva määruse 2020. a mais, juunis, septembris ja 2021. a märtsis jõustunud redaktsioone ei kohaldata taotlustele, mis rahuldati enne vastavate redaktsioonide vastuvõtmist.
[RT I, 19.03.2021, 14 - jõust. 22.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json