Teksti suurus:

Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2021 otsus nr 759

Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 16.06.2021

Finantsinspektsiooni seaduses tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Inspektsioon võib avaldada hoiatusteateid käesolevas seaduses sätestatud korras.”;

2) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 543 järgmises sõnastuses:

§ 543. Hoiatusteadete avalikustamine

(1) Inspektsioon võib avalikkust hoiatada tegevusloata finantsteenuse pakkumise või muu käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud õigusaktile mittevastava tegevuse või selle kahtluse korral (edaspidi hoiatusteade).

(2) Inspektsioon võib enne hoiatusteate avaldamist teha hoiatusteate tegemiseks oluliste asjaolude kohta päringu isikule, kes on õigusrikkuja või keda võib Inspektsioonile teadaoleva informatsiooni põhjal pidada õigusrikkujaks, või muule isikule.

(3) Hoiatusteade avaldatakse Inspektsiooni veebilehel ja see sisaldab vähemalt Inspektsiooni hinnangut isiku tegevusele ning tegevusega seotud isikute andmeid, kui need on olemas. Inspektsioon võib hoiatusteate avaldada ka muude kanalite kaudu.

(4) Kui hoiatusteates esitatud asjaolud ei osutu hiljem põhjendatuks või hoiatusteate tegemise aluseks olnud asjaolud on ära langenud, on Inspektsioon kohustatud avaldama samas vormis sellekohase teate.

(5) Hoiatusteade võib olla avalikult kättesaadav kuni viis aastat. Põhjendatuse korral võib seda tähtaega pikendada.

(6) Hoiatusteates võib kaalukatel põhjustel jätta avalikustamata tegevusega seotud füüsiliste isikute isikuandmed, kui avaldamine oleks asjasse puutuvate isikute suhtes ebaproportsionaalne või asjaolusid arvestades muul alusel ebavajalik.

(7) Inspektsioon võib avaldada ka käesoleva seaduse § 46 lõikes 2 nimetatud asutuste, välisriikide finantsjärelevalve asutuste või rahvusvaheliste organisatsioonide hoiatavaid teateid.”.

Hanno Pevkur
Riigikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json