Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2022, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.06.2022 otsus nr 134

Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.06.2022

§ 1.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus.”;

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „või isikutunnistus” sõnadega „, isikutunnistus või Euroopa Liidu liikmesriigi, kaasa arvatud Eesti väljastatud Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus”;

3) paragrahvi 91 lõikes 3 asendatakse sõnad „ja elamisloakaart” sõnadega „, elamisloakaart, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba ja Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus”;

4) paragrahvi 93 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ei kohaldata Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse suhtes.”;

5) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotlemisel kontrollib dokumendi väljaandja dokumendi taotleja isikut isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmete ja isiku ütluste alusel.

(12) Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse taotlemisel kontrollib dokumendi väljaandja dokumendi taotleja isikut tema kodakondsusjärgse riigi poolt kinnitatud isiku tuvastamise andmete ja isiku ütluste alusel.”;

6) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Tagasipöördumistunnistuse, tagasipöördumise loa või Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljaandmisel välisriigis sündinud alla üheaastasele lapsele tuvastab lapse isiku Eesti konsulaarametnik lapse sünnitunnistuse ja vanema ütluste alusel.”;

7) paragrahvi 112 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 112 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „lõigetes 4 ja 5” tekstiosaga „lõikes 5”;

9) paragrahvi 121 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljastab Euroopa Liidu liikmesriigi, kaasa arvatud Eesti välisesindus.”;

10) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

„(25) Käesoleva paragrahvi lõiget 21 ei kohaldata tagasipöördumistunnistuse, tagasipöördumise loa ja Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse suhtes.”;

11) paragrahvi 15 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „diplomaatilise passi,”;

12) paragrahvi 15 lõikes 3 ja lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad „ja tagasipöördumise loa” sõnadega „, tagasipöördumise loa ja Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse”;

13) paragrahvi 204 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „SIM-kaardiga” tekstiosaga „või eSIM-kaardiga”;

14) paragrahvi 204 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mobiil-ID vormis digitaalne isikutunnistus antakse välja Eesti kodanikule ja välismaalasele, kellel on käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktides 1–8 nimetatud kehtiv dokument.”;

15) paragrahvi 204 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Mobiil-ID vormis digitaalset isikutunnistust taotleb 7–17-aastane alaealine ja piiratud teovõimega isik koos seadusliku esindajaga.”;

16) paragrahvi 204 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) seadust täiendatakse 82. peatükiga järgmises sõnastuses:

82. peatükk
EUROOPA LIIDU TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUS

§ 364. Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse andmise alus

(1) Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus antakse Euroopa Liidu liikmesriigi, kaasa arvatud Eesti esindamata kodanikule, kelle pass või reisidokument on kadunud, varastatud või hävinud või see ei ole ajutiselt kättesaadav.

(2) Esindamata on Euroopa Liidu liikmesriigi, kaasa arvatud Eesti kodanik juhul, kui tema kodakondsusjärgsel riigil ei ole kolmandas riigis või Euroopa Liidus välisesindust või kui sealsel välisesindusel või aukonsulil ei ole võimalik konkreetsel juhul tagasipöördumisdokumenti anda.

§ 365. Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse kehtivus

(1) Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse kehtivusaeg määratakse arvestusega, et Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus peab kehtima kauem, kui kulub aega tagasipöördumisele, samuti tuleb arvesse võtta tagasipöördumisel ööbimiseks ja ümberistumisteks kuluvat aega.

(2) Kui tagasipöördumise sihtkohaks on Eesti, tagastatakse Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus Eestisse sissesõitmisel Politsei- ja Piirivalveametile, kes edastab selle Välisministeeriumile.”;

18) paragrahv 406 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Konsulaarseaduse muutmine

Konsulaarseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Konsulaarasutus täidab konsulaarülesandeid” sõnadega „Konsulaarülesandeid täidetakse”;

2) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse enne sõnu „Eesti Vabariigi suursaatkond” sõnaga „Konsulaarasutus,”;

3) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 27 lõigetes 2 ja 3” tekstiosaga „§ 27 lõigetes 11, 2 ja 3, § 301 lõikes 2”;

4) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Konsulaarteenust osutatakse välisriigi kodanikule selles Eesti Vabariigi välisesinduses, mille konsulaarpiirkonnas on välisriigi kodaniku registreeritud elukoht.

(4) Konsulaarametnik või konsulaarsekretär võib põhjendatud vajaduse korral konsulaarteenust osutada konsulaarpiirkonnas seaduslikult viibivale, kuid seal mitte elavale välisriigi kodanikule, sealhulgas juhul, kui välisriigi kodaniku elukohariigis puudub Eesti Vabariigi välisesindus.

(5) Valdkonna eest vastutav minister võib põhjendatud vajaduse korral käskkirjaga piirata või ajutiselt peatada käesolevas peatükis nimetatud konsulaarteenuste osutamise konsulaarasutuses ja Eesti Vabariigi suursaatkonnas.”;

5) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse väljaandmise taotlus on esitatud Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonnas, daktüloskopeerib konsulaarametnik taotleja ning edastab daktüloskopeerimisel võetud sõrmejäljed taotluse menetlusse võtmiseks Politsei- ja Piirivalveametile isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.”;

6) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Konsulaarametnik annab Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanikule Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.”;

7) paragrahvi 67 lõike 1 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvid 68 ja 69 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 70 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Konsulaarametnik edastab isiku või ametiasutuse kirjalikul taotlusel dokumendi Eesti või välisriigi ametiasutusele, kui välislepinguga või seaduse alusel ei ole ette nähtud teistsugust korda.”.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 43 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „või 316” tekstiosaga „, 316 või § 319 lõikes 1”;

2) paragrahvi 271 lõikes 2 asendatakse arv „50” arvuga „60”;

3) paragrahvi 271 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud elamisõigust tõendava dokumendi väljastamise eest välisesinduses tasutakse riigilõivu 20 eurot, mis tasutakse dokumendi taotlemisel. Dokumendi väljastuskoha muutmisel pärast dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamiseks võtmist käesolevas lõikes nimetatud riigilõivu ei tagastata.”;

4) paragrahvi 272 lõigetes 1 ja 3 asendatakse arv „25” arvuga „30”;

5) paragrahvi 272 lõikes 2 asendatakse arv „35” arvuga „40”;

6) paragrahvi 272 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 30 eurot.”;

7) paragrahvi 272 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 272 lõigetest 8, 10–13 ja 16 jäetakse välja sõnad „biomeetriliste andmetega”;

9) paragrahvi 272 lõikes 8 asendatakse arv „40” arvuga „45”;

10) paragrahvi 272 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 272 lõikes 11 asendatakse arv „50” arvuga „55”;

12) paragrahvi 272 lõikes 12 asendatakse arv „65” arvuga „70”;

13) paragrahvi 272 lõiget 12 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud toimingut taotletakse Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduskeskkonna kaudu, tasutakse riigilõivu 60 eurot.”;

14) paragrahvi 272 lõiget 19 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) 45 eurot, kui tegemist on alla üheaastase lapsega, kellele ei ole eelnevalt väljastatud isikut tõendavat dokumenti.”;

15) paragrahvi 272 lõikes 20 asendatakse tekstiosa „5–11” tekstiosaga „5–8, 10, 11”;

16) paragrahvi 273 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–7 nimetatud dokumendi väljastamise eest välisesinduses tasutakse riigilõivu 20 eurot, mis tasutakse dokumendi taotlemisel. Dokumendi väljastuskoha muutmisel pärast dokumendi väljaandmise taotluse läbivaatamiseks võtmist käesolevas lõikes nimetatud riigilõivu ei tagastata.”;

17) paragrahvi 275 esimeses lauses asendatakse arv „55” arvuga „65”;

18) paragrahvi 276 lõiked 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamisel esitatud avalduse esmakordse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.

(10) Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamisel esitatud avalduse teistkordse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 80 eurot.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 13–16 ja 18 ning § 3 punkt 7 jõustuvad 2022. aasta 2. juulil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json