Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.06.2022, 63

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.06.2022 otsus nr 138

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.06.2022

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiutöötaja võib osutada tervishoiuteenuseid selle omandatud kutse või eriala piirides, mille alusel ta on registreeritud tervishoiukorralduse infosüsteemis.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „Terviseameti proviisorite ja farmatseutide riiklikus registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”;

4) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Proviisor ja farmatseut võivad osutada apteegiteenust omandatud kutse piirides.”;

5) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Tervishoiuteenuse osutaja tagab isikuandmete töötlemise jälgitavuse teenuseosutaja infosüsteemis.”;

6) paragrahvi 43 lõikes 3 asendatakse sõnad „Terviseameti vastavas registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”;

7) paragrahvi 8 lõike 49 kolmanda lause sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Terviseametile Eesti teabevärava” sõnadega „Terviseameti iseteenindusportaali”;

8) seaduse 3. peatüki 1. jagu loetakse 11. jaoks ning peatükki täiendatakse 1. jaoga järgmises sõnastuses:

1. jagu
Tervishoiukorralduse infosüsteem

§ 264. Tervishoiukorralduse infosüsteem

(1) Tervishoiukorralduse infosüsteemi eesmärk on:
1) registreerida tervishoiutöötajad, proviisorid ja farmatseudid, et tagada tervishoiuteenuste ja apteegiteenuse osutamine nõutava kvalifikatsiooniga isikute poolt eesmärgiga kaitsta teenusesaajate tervist;
2) pidada tõhusa ametliku kontrolli tagamiseks arvestust tegevusloa saanud füüsilisest ja juriidilisest isikust ettevõtjate üle;
3) tagada vajalikud andmed tervishoiuvaldkonna juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks;
4) tagada järelevalve;
5) töödelda tervisestatistika ja tervishoiupoliitika tegemiseks vajalikke andmeid.

(2) Tervishoiukorralduse infosüsteemi asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, milles sätestatakse:
1) infosüsteemi volitatud töötleja, kui volitatud töötleja on määratud, ja töötlejate ülesanded;
2) infosüsteemi kogutavate andmete täpsem koosseis ja infosüsteemi kandmise kord;
3) andmetele juurdepääsu ja andmete väljastamise täpsem kord ning avaandmete koosseis;
4) andmeandjate loetelu ja nendelt saadavad andmed;
5) infosüsteemi rahastamine;
6) muud korraldusküsimused.

(3) Tervishoiukorralduse infosüsteemis töödeldakse järgmisi andmeid:
1) tervishoiutöötajate, tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute, proviisorite ja farmatseutide eluloolised andmed;
2) tervishoiutöötajate, proviisorite ja farmatseutide kvalifikatsiooni tõendavad andmed;
3) tervishoiutöötajate, tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute, proviisorite ja farmatseutide töökohaandmed;
4) tervishoiutöötajate, proviisorite ja farmatseutide registreerimismenetluse andmed;
5) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa ja selle menetluse andmed;
6) tervishoiuteenuse osutaja majandustegevuse üldandmed;
7) infosüsteemi logid.

(4) Tervishoiukorralduse infosüsteemis säilitatakse andmeid järgmiselt:
1) tervishoiutöötaja, tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isiku, proviisori ja farmatseudi andmeid kuni 30 aastat isiku surmast;
2) tervishoiuteenuse osutaja andmeid 30 aastat tegevusloa kehtivuse või majandustegevuse lõppemisest;
3) logisid ja alusandmeid vastavalt infosüsteemi põhimääruses sätestatule, kuid mitte kauem kui 30 aastat andmete infosüsteemi vastuvõtmisest.

(5) Andmete hoidmise, säilitamise, arhiveerimise ja kustutamise täpsem kord sätestatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimääruses.

(6) Tervishoiukorralduse infosüsteemi vastutav töötleja on Terviseamet.

(7) Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omaja on kohustatud teavitama Terviseametit tegevusloaga seotud andmete ja käesoleva seaduse § 593 lõikes 21 nimetatud isikute muutumisest. Andmete muutmine tagatakse elektroonilise kanali kaudu. Andmete esitamise täpsem kord sätestatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimääruses.

(8) Tervishoiukorralduse infosüsteemile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatut, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.

(9) Terviseamet avaldab tervishoiukorralduse infosüsteemis olevad tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni ja tegevusloaga seotud andmed avalikuks kasutamiseks ulatuses, mis on sätestatud käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimääruses.

(10) Tervishoiukorralduse infosüsteemi kantud andmetel on õiguslik tähendus käesolevas seaduses ja ravimiseaduses sätestatud ulatuses.”;

9) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiutöötaja registreeritakse tervishoiukorralduse infosüsteemis. Registreering annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid selle omandatud kutse või eriala piirides, mille alusel ta on registreeritud.”;

10) paragrahv 271 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 28 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registreerimist taotlev isik esitab Terviseametile registreerimistaotluse ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakirja, kui isiku kvalifikatsiooni tõendavad andmed ei sisaldu Eesti hariduse infosüsteemis, ning Euroopa kutsekaardi olemasolu korral ka andmed Euroopa kutsekaardi kohta.

(11) Registreerimistaotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”;

12) paragrahvi 28 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registreerimistaotluse saamisel kontrollib Terviseamet isiku kvalifikatsiooni andmeid Eesti hariduse infosüsteemis. Kui isiku kvalifikatsiooni andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi ja isik on tasunud registreerimistaotluse läbivaatamise eest riigilõivu, registreeritakse ta automaatselt tervishoiutöötajana tervishoiukorralduse infosüsteemis, välja arvatud käesoleva seaduse § 28 lõikes 9 nimetatud juhul.”;

13) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui Eesti hariduse infosüsteemis kvalifikatsiooni andmeid ei ole või need on puudulikud, tuleb registreerimise taotlejal esitada Terviseametile kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakiri. Terviseamet kontrollib kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis esitatud andmete õigsust ja teeb registreerimisotsuse ühe kuu jooksul dokumendi esitamisest arvates, välja arvatud käesoleva seaduse § 29 lõikes 11 ja § 30 lõikes 2 nimetatud juhtudel.”;

14) paragrahvi 28 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 28 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Eestis arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda kvalifikatsiooni omandanud isik, kes esitab registreerimistaotluse hiljem kui viis aastat pärast kvalifikatsiooni omandamist, peab sooritama tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami, tasuma selle eest kuni 1000 eurot ning esitama eksami sooritamist tõendava dokumendi Terviseametile.”;

16) paragrahvi 30 lõike 32 kolmandas lauses asendatakse sõnad „tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklikus registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”;

17) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiutöötajale väljastatakse tema soovi korral registreeringu tõend tervishoiukorralduse infosüsteemis registreerimise kohta.

(2) Registreeringu tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”;

18) paragrahvi 311 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 311 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”;

20) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Registreeringu kehtetuks tunnistamine

Terviseamet tunnistab tervishoiutöötaja registreeringu tervishoiukorralduse infosüsteemis kehtetuks pärast tervishoiutöötaja surma.”;

21) paragrahvi 321 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Terviseamet võib peatada tervishoiutöötaja registreeringu tervishoiukorralduse infosüsteemis kuni üheks aastaks, kui tervishoiutöötaja on jätnud ettekirjutuse täitmata.

(2) Terviseamet peatab tervishoiutöötaja registreeringu tervishoiukorralduse infosüsteemis kuni kolmeks aastaks, kui tervishoiutöötajale on kohtuotsusega kohaldatud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis või infosüsteemis märgitud kutse- või erialal tegutsemise keeldu.”;

22) paragrahv 501 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 508 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tervishoiukorralduse infosüsteem;”;

24) paragrahvi 508 lõike 3 punktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 581 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklikus registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”;

26) paragrahvi 591 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) dokumendi koostaja andmed – nimi, tervishoiutöötaja registreerimiskood, tegevusluba, kutse või eriala ja kontaktandmed;”;

27) paragrahvi 593 lõike 21 punktist 4 jäetakse välja sõna „kliinilisel”.

§ 2.  Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse § 28 lõikes 1, § 39 lõike 1 punktis 6 ja § 215 lõikes 2 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklik register” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteem” vastavas käändes.

§ 3.  Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmine

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 10 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „registreerimistõendi numbrit” sõnadega „tervishoiutöötaja registreerimiskoodi”.

§ 4.  Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduse § 55 lõikes 61 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”.

§ 5.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse §-s 119 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklikus registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”.

§ 6.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduse § 261 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) on tervishoiukorralduse infosüsteemis registreeritud arstina ja kelle puhul on registrisse kantud eriarstiabi eriala;”.

§ 7.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 lõikes 15 asendatakse sõnad „tervishoiutöötajate riiklikus registris” sõnadega „tervishoiukorralduse infosüsteemis”;

2) paragrahvi 45 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) esitama Terviseametile viivitamata teate proviisori või farmatseudiga töölepingu sõlmimise kohta, näidates ära töösuhte tekkimise kuupäeva;”;

3) paragrahvi 55 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Apteegiteenuse osutamiseks Eesti Vabariigis peavad proviisor ja farmatseut olema registreeritud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 264 lõike 2 alusel loodud tervishoiukorralduse infosüsteemis.”;

4) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Terviseamet avaldab oma veebilehel apteegis töötava proviisori või farmatseudi kvalifikatsiooni ja töökohaga seotud andmed avalikuks kasutamiseks ulatuses, mis on sätestatud tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimääruses.”;

5) paragrahvi 56 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui registreerimist taotleva isiku kvalifikatsiooni tõendavad andmed sisalduvad Eesti hariduse infosüsteemis, ei pea registreerimisel kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakirja esitama.”;

6) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Registreerimistaotluse või kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”;

7) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registreerimistaotluse saamisel kontrollib Terviseamet isiku kvalifikatsiooni andmeid Eesti hariduse infosüsteemis. Kui isiku kvalifikatsiooni andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi ja isik on tasunud registreerimistaotluse läbivaatamise eest riigilõivu, registreeritakse ta automaatselt proviisori või farmatseudina tervishoiukorralduse infosüsteemis, välja arvatud käesoleva seaduse § 57 lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel.”;

8) paragrahvi 56 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui Eesti hariduse infosüsteemis kvalifikatsiooni andmeid ei ole või need on puudulikud, tuleb taotlejal esitada Terviseametile kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakiri. Terviseamet kontrollib kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis esitatud andmete õigsust ja teeb registreerimisotsuse ühe kuu jooksul dokumendi esitamisest arvates, välja arvatud käesoleva seaduse § 58 lõikes 11 ja § 59 lõikes 3 nimetatud juhtudel.

(32) Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse saamisel kontrollib Terviseamet kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis esitatud andmete õigsust ja teeb kutsekvalifikatsiooni tunnustamise otsuse käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud tähtaja jooksul.”;

9) paragrahvi 56 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Proviisorile või farmatseudile väljastatakse tema soovi korral registreeringu tõend tervishoiukorralduse infosüsteemis registreerimise kohta. Tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel väljastatakse taotlejale sellekohane tõend.”;

10) seadust täiendatakse §-dega 601 ja 602 järgmises sõnastuses:

§ 601. Registreeringu kehtetuks tunnistamine

Terviseamet tunnistab proviisori või farmatseudi registreeringu tervishoiukorralduse infosüsteemis kehtetuks pärast proviisori või farmatseudi surma.

§ 602. Registreeringu peatamine

Terviseamet peatab proviisori või farmatseudi registreeringu tervishoiukorralduse infosüsteemis kuni kolmeks aastaks, kui proviisorile või farmatseudile on kohtuotsusega kohaldatud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis või infosüsteemis märgitud kutse- või erialal tegutsemise keeldu.”;

11) paragrahv 62 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 291 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 291. Registreeringu tõendi ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

Tervishoiukorralduse infosüsteemis tervishoiutöötaja registreeringu tõendi või tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu seitse eurot.”;

2) paragrahvi 292 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 292. Proviisorina ja farmatseudina registreerimine ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ning registreeringu tõendi ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamine”;

3) paragrahvi 292 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tervishoiukorralduse infosüsteemis proviisori või farmatseudi registreeringu tõendi või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu seitse eurot.”.

§ 9.  Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse muutmine

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse § 34 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

10) seadust täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

§ 481. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Terviseamet võib tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui tervishoiuteenuse osutaja ei ole täitnud tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduses nõutud kindlustuskohustust.”;”.

§ 10.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 48 lõike 55 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kulutusi tervishoiukorralduse infosüsteemi kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;”.

§ 11.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 27. juunil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json