Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 “Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2012, 1

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 “Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 17.07.2012 nr 65

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määrust nr 89 “Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 18.11.2011, 5) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu “tunnistamise kord” tekstiosaga “ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFARD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Paragrahvi 13 lõikes 1 nimetatud juhul kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.”;

6) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 5 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.”;

7) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 1 alusel.

(2) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.”;

8) paragrahvi 14 lõikes 4 asendatakse tekstiosa “90 tööpäeva” tekstiosaga “85 tööpäeva”;

9) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

“1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest, välja arvatud § 161 lõigetes 1 ja 3 sätestatud juhul;”;

10) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16.  Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014. aastal.

(2) Toetuse saaja teeb kavandatavast investeeringust osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(3) Kui toetuse saaja on investeeringu tegemist alustanud, kuid lõikes 2 nimetatud mahus investeeringu tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, esitab ta lõikes 2 nimetatud tähtajal koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega tõendid toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu esinemise ja lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul kogu investeeringu tegemise võimalikkuse kohta.

(4) Kui investeeringu senise tegemise asjaolusid ja toetuse saaja olukorda hinnates on PRIA veendunud, et kogu investeeringu tegemine lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, muudab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 4 kohaselt taotluse rahuldamise otsust või jätab sama seaduse § 62 lõike 5 alusel toetuse välja maksmata ja tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

(5) Toetuse saaja on kohustatud:

1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

2) säilitama § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud juurdepääsutee puhul selle põllumajandushoone sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee ehitati, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

3) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;

4) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;

5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

(6) Kui toetuse saaja lõpetab põllumajandusliku tegevuse ja annab kogu oma põllumajandusettevõtte, sealhulgas toetuse abil soetatud investeeringuobjekti  üle teisele ettevõtjale ning üleandmine ei kahjusta Euroopa Liidu õigusaktides, määruses ja arengukavas sätestatud toetuse andmise eesmärki ja ülevõtjale määratud toetus kokku ei ületa §-s 8 taotleja kohta sätestatud toetuse määra ja suurust, loetakse lõike 5 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustus täidetuks, kui seda kohustust täidab ülevõtja.

(7) Lõikes 6 nimetatud toetuse saaja ja ülevõtja esitavad, investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustuse üleandmise kohta nõusoleku saamiseks PRIAle avalduse koos järgmiste dokumentidega: 

1) kokkulepe ettevõtte üleandmise kohta ning toetuse saaja kinnitus põllumajandusliku tegevuse lõpetamise kohta;

2) allkirjastatud kinnitus investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustuse ülevõtmise kohta, millest nähtub ülevõetav investeeringuobjekt ja selle sihipärase kasutamise lõpptähtaeg.

(8) PRIA otsustab nõusoleku andmise 20 tööpäeva jooksul lõikes 7 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Kui PRIA annab nõusoleku investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustuse üleandmiseks, loetakse põllumajandusettevõtte ülevõtmisest alates toetuse saajaks põllumajandusettevõtte üle võtnud isik.”;

11) määrust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

Ҥ 161. Tegevustega seotud muudatused

(1) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 5 lõike 1 punktides 3–7 nimetatud tegevuste puhul taotluses nimetatud investeeringuobjekti asemel soetada samaliigilise investeeringuobjekti, mis vastab §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetele ning taotluses kirjeldatud investeeringu eesmärkidele.

(2) Lõikes 1 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga PRIAle:

1) investeeringuobjekti asendamise vajalikkuse põhjenduse;

2) paragrahvis 7 sätestatud nõuetele vastava ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakirja või kolme pakkuja hinnapakkumuste ärakirjad;

3) kolme hinnapakkumuse puhul lisas 4 toodud vormi kohase hinnapakkumuste võrdlustabeli, milles väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud;

4) ühiselt taotlemise korral kaasomandi ühise kasutamise kohta ärakiri kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud asendatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad osad (%) investeeringuobjektis.

(3) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 5 lõike 1 punktides 1, 2, 8 ja 9 nimetatud tegevuste puhul taotluses märgitud ehitustööde asemel teha teisi ehitustöid, mis vastavad määruse §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetele, kui need tegevused on tingitud projekteerimise või ehitamise käigus täpsustunud ja tööprojektis kajastatud ehitustööde tegelikust vajadusest ega mõjuta taotluses nimetatud ehitise kasutamise eesmärki ja sihtotstarvet.  

(4) Lõikes 3 sätestatud juhul esitab toetuse saaja PRIAle koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga lisas 7 toodud vormi kohase muudatuste ülevaate.”;

12) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses::

“(11) Paragrahvi 161 lõigete 1 ja 3 kohaselt asendatud investeeringuobjekti või ehitustööde osas makstakse toetust §-s 8 sätestatud määral ja suuruses, kuid mitte rohkem kui taotluse rahuldamise otsuses määratud ulatuses.”;

13) paragrahvi 181 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuid enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.”;

14) paragrahvi 181 lõiked 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 181 lõikes 5 asendatakse tekstiosa “Lõikes 4 nimetatud” tekstiosaga “Paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike”;

16) paragrahvi 181 lõikest 6 jäetakse välja teine ja kolmas lause;

17) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 3–6 järgmises sõnastuses:

“(3) Paragrahvi 16 lõigetes 2-4 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes.

(4) Lõikes 3 nimetatud toetuse saaja, kelle kavandatavast investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, võib üks kord ühe taotluse kohta taotleda § 16 lõikes 1 sätestatud investeeringu tegemise kaheaastase tähtaja pikendamist kuni kuue kuu võrra, kuid mitte rohkem kui 31. detsembrini 2014. aastal, kui investeeringu tähtaegset tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, ning investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamine ei kahjusta investeeringu eesmärki ega investeeringuobjekti sihipärast kasutusele võtmist.

(5) Lõikes 4 nimetatud tähtaja pikendamiseks esitab toetuse saaja PRIAle avalduse, milles märgib investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamist tingiva asjaolu ning põhjendab investeeringu tegemise tähtaja pikendamise vajalikkust.

(6) PRIA otsustab investeeringu tegemise tähtaja pikendamiseks nõusoleku andmise 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Põhjendatud juhul võib PRIA nõustuda tähtaja pikendamisega, kui investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähem kui 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest.”;

18) määruse lisa 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

3. Eelistatakse noort ettevõtjat

5

19) määruse lisa 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

5. Eelistatakse ühistegevust

    

Hindepunkte antakse, kui toetust taotlevad tulundusühistud või kolm või enam taotlejat ühiselt, kes ei oma “Konkurentsiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju teiste ühiselt taotlejate suhtes

3

20) määruse lisa 5 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

7. Eelistatakse taotlejat, kes alustas tegutsemist enne 1. jaanuari 2007. aastal ja ei ole saanud aastatel 2007-2012 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” meetme 1.4.1 raames investeeringutoetust

5

 

21) määrust täiendatakse lisaga 7 (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri kohusetäitja kantsleri ülesannetes

Lisa 7 Investeeringuobjektiga seotud toetatavate tegevuste muudatuste ülevaade

/otsingu_soovitused.json