Teksti suurus:

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2016, 1

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 15.07.2016 nr 44

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrust nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „taotleda” tekstiosaga „äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes on”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 50,00 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2, § 2 lõike 2 punktis 8, § 10 lõike 2 punktides 4 ja 5 ning § 14 lõikes 4 asendatakse sõnad „esitamise aastale” sõnaga „esitamisele”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 1 ja § 10 lõike 2 punktis 4 nimetatud põllumajandustooted on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted.”;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkune;”;

6) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7” tekstiosaga „esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,70”;

7) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa „esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1” tekstiosaga „esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1,00”;

8) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõna „tähtajal”;

9) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „ega” sõnadega „pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või”;

10) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui äriühingust taotleja on tegutsenud enne taotluse esitamist vähemalt kolm majandusaastat, taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasta aruannet äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, peavad taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on möödunud, olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad.”;

11) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ehitusluba, kui see on ehitusseaduse” tekstiosaga „ehitusluba või ehitusteatis, kui see on ehitusseadustiku”;

12) paragrahvi 3 lõigetes 2–5 asendatakse sõna „viis” sõnaga „kolm” vastavas käändes;

13) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „seatud” sõnadega „hoonestusõigus või”;

14) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, peab § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud ehitise ehitamise korral olema kinnistusraamatus asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.”;

15) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos ehitise ehitamine) või hoone parendamine;
2) masina või seadme, välja arvatud § 6 punktis 11 nimetatud masin või seade, ostmine ja paigaldamine;”;

16) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „ja” sõnaga „või”;

17) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktis 1 nimetatud hoone parendamine on hoone üksiku osa vahetamine samaväärse vastu või hoone remonditöö, mille tegemise korral puudub ehitusseadustiku tähenduses teavitamis- või loakohustus.”;

18) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „(EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01)” tekstiosaga „, metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A alajagu 021) või looduslike materjalide kogumine, välja arvatud puit (EMTAK 2008, jagu A alajagu 023)”;

19) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) toiduainete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 10), kui tootmise tulemuseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toode, joogitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11), kui tootmise tulemuseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toode, või alkoholiseaduse tähenduses alkohoolne jook ja tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);”;

20) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lisaks lõikes 2 loetletud tegevusvaldkondadele ei saa toetust taotleda, kui investeeringuobjekt on seotud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud omatoodetud toodete turustamisega edasimüüjale või töötlejale või nimetatud toodetest üle 20 protsendi turustamisega.”;

21) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „ehitusseaduse ja teeseaduse” sõnaga „ehitusseadustiku”;

22) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul toetatava ehitise juurde kuuluva eratee või platsi ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;”;

23) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 5 asendatakse tekstiosa „kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi” tekstiosaga „kanalisatsiooni-, reoveepuhastus- või küttesüsteemi”;

24) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hinnapakkumuses esitatud tegevuse käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus;”;

25) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 6 punktis 2 asendatakse sõnad „viimase toetusosa väljamaksmisest” sõnadega „taotluse rahuldamise otsuse tegemisest”;

27) paragrahvi 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;”;

28) paragrahvi 6 punktis 5 asendatakse sõna „arvutustehnika” sõnadega „otseselt tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga mitteseotud riistvara”;

29) paragrahvi 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) rendi-, kütuse-, koolitus-, side- või tegevuskulud või töötasu;”;

30) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) veo- või sõidukulud, mis ei ole seotud toetuse abil ostetava masina või seadme veo või paigaldamisega;”;

31) paragrahvi 6 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) sõidu- või veovahendi, liikurmasina, auto alusel valmistatud eritöömasina, tasakaaluliikuri, traktori, niiduki, õhusõiduki, veesõiduki või haagise ostmise kulud, välja arvatud rändkaupluse ostmise kulud;”;

32) paragrahvi 6 punkti 15 täiendatakse pärast sõna „finantskaristus” tekstiosaga „, riigilõiv”;

33) paragrahvi 6 punktis 17 asendatakse sõnad „ehitise sisustamiseks statsionaarse põhivara ostmise” sõnadega „masina või seadme ostmise ja paigaldamise”;

34) paragrahvi 6 punktis 19 asendatakse tekstiosa „ehitamine, parendamine ja sisustamine statsionaarse põhivaraga” sõnadega „ehitamine ja parendamine ning nimetatud majutusettevõtte tarbeks masina või seadme ostmine ja paigaldamine”;

35) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja sõna „asjakohast”;

36) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „, hinnapakkumuse kehtivusaega, kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta” sõnadega „ning kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga”;

37) paragrahvi 7 lõigetes 6 ja 11 asendatakse sõnad „tegevuse puhul” sõnadega „ehitise ehitamise korral”;

38) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) välisrajatise kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindi kulud, fassaadielemendi kulud, katusekulud, ruumitarindi kulud, pinnakatte kulud, sisustuse kulud, tehnosüsteemi kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud.”;

39) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse vähemalt 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja:
1) mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
2) põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.”;

40) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõnad „taotluse esitamise aastale” sõnaga „sellele”;

41) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „kirjalikult paberil või elektrooniliselt” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

42) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.”;

44) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kui toetust taotleb raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidav füüsilisest isikust ettevõtja, siis teave taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande andmete kohta;”;

45) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) taotleja andmed taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta põhivara kulumi kohta, kui taotleja koostab kasumiaruannet raamatupidamise seaduse lisas 2 sätestatud skeemi 2 alusel ja põhivara kulumi väärtus ei selgu taotleja rahavoogude aruandest.”;

46) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

47) paragrahvi 10 lõike 3 punktis 7 asendatakse tekstiosa „hoone või rajatise ehitamiseks ning sinna paigaldatavate statsionaarsete seadmete ja muu vajaliku sisseseade ostmiseks või” tekstiosaga „ehitise ehitamiseks ning sinna paigaldatava masina või seadme ostmiseks ja”;

48) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„12) teave hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta;
13) kui investeeringuobjekt on seotud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud omatoodetud toodete turustamisega, siis teave nimetatud toodete ja muude turustatavate toodete ning nende tarbijate kohta.”;

49) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

50) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele

Taotleja esitab PRIAle koos avaldusega järgmised dokumendid:
1) ehitustegevuse puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt;
2) paragrahvi 3 lõikes 7 sätestatud juhul märkuse aluseks olev leping;
3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 ning § 4 lõike 3 punktides 4–6 nimetatud tegevuste puhul hoonestusõiguse seadmise lepingu ärakiri, kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust maad hoonestusõiguse alusel;
4) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul hoonestusõiguse seadmise lepingu või kasutusvalduse seadmise lepingu ärakiri, kui taotleja kasutab maad või ehitist, kuhu investeeringuobjekt paigutatakse, hoonestusõiguse või kasutusvalduse alusel, või rendilepingu ärakiri, kui ehitis, kuhu investeeringuobjekt paigutatakse, ei kuulu taotleja omandisse või ei ole taotleja kasuks seatud hoonestusõigust või kasutusvaldust;
5) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul ärakiri mootorsõiduki registreerimistunnistusest, mis tõendab, et rändkaupluse sisseseade ostmise korral on rändkauplus taotleja omandis;
6) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 4 nimetatud tegevuse puhul reaalservituudi seadmise lepingu ärakiri, kui eratee või platsi alust maad kasutatakse reaalservituudi alusel;
7) paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad;
8) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
9) litsentsi ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või litsentsilepingust, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, nimetatud lepingust tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega ja tehingu maksumust;
10) patendi või kasuliku mudeli ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, patendi või kasuliku mudeli kehtivusaega ja tehingu maksumust;
11) ärakiri arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, kui taotleja taotleb toetust ka ettevalmistava töö kohta.”;

51) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
1) käibedeklaratsiooni andmete saamiseks nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
2) tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust ja kes ei ole käibemaksukohustuslased.”;

52) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) MTA edastab PRIAle lõikes 2 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta käibedeklaratsioonide või taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe kalendriaasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.”;

53) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „moodustab vähemalt 25 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast” tekstiosaga „on põllumajandustootja puhul 16 hindepunkti ja mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleva mikroettevõtja puhul 15 hindepunkti”;

54) paragrahvi 15 lõikes 6 asendatakse arv „90” arvuga „70”;

55) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”;

56) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja peab vastama § 2 lõike 2 punktides 2 ja 5–7 sätestatud tingimustele.”;

57) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) võtma toetuse abil soetatud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagama tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas investeeringuobjekti säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;”;

58) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse punktiga 31:

„31) teavitama viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;”;

59) paragrahvi 16 lõike 3 punktides 7, 10 ja 11 asendatakse sõna „viis” sõnaga „kolm”;

60) paragrahvi 16 lõike 3 punktis 8 asendatakse tekstiosa „taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta keskmise töötajate arvu vähemalt viis” tekstiosaga „vähemalt taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta keskmise töötajate arvu vähemalt kolm”;

61) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest looma tegevuse elluviimise asukohta taotluses esitatud arvu uusi täistööajaga töökohti ja sõlmima töölepingu seaduse §-s 1 nimetatud töötajaga töölepingu ning tagama, et nimetatud nõuded oleksid täidetud vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;”;

62) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peab toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitisregistris ehitise kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.”;

63) paragrahvi 17 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „tasumist” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

64) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse puhul ärakiri mootorsõiduki registreerimistunnistusest, mis tõendab, et rändkaupluse ostmise korral on rändkauplus taotleja omandis.”;

65) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud ehitise ehitamise korral tehtud investeeringu kohta § 7 lõike 6 punktides 1–3 ja 5 nimetatud andmed.”;

66) paragrahvi 17 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

67) paragrahvi 17 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepingu alusel ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIAle maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral ning liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ärakiri, maksegraafiku ärakiri ning liisingueseme üleandmise akti ärakiri ning selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.”;

68) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab ühe taotluse kohta esitada kokku kuni 20 korda.”;

69) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või liisingu puhul toetuse saaja nimetatud liisinguandja arvelduskontole”;

70) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „tegemist” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

71) paragrahvi 19 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

72) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punktid 51 ja 52 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json