Teksti suurus:

Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2017, 1

Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 17.07.2017 nr 60

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 187 lõike 13 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Vaidlustuskomisjon

  Riigihangete vaidlustuskomisjon (edaspidi vaidlustuskomisjon) on kohtuväline vaidluste lahendamise organ, mis viib läbi riigihangete seaduses sätestatud vaidlustusmenetlust seaduses ettenähtud alustel ja korras.

§ 2.   Vaidlustuskomisjoni asjaajamine

  (1) Vaidlustuskomisjoni asjaajamise korraldab Rahandusministeerium vastavalt Rahandusministeeriumi asjaajamiskorrale.

  (2) Vaidlustuskomisjon lähtub Rahandusministeeriumi sisekorraeeskirjadest vaidlustuskomisjoni juhataja määratud erisustega.

§ 3.   Vaidlustuskomisjoni kulude katmine

  Vaidlustuskomisjoni kulutused kooskõlastatakse eelnevalt Rahandusministeeriumiga.

§ 4.   Sümboolika

  Vaidlustuskomisjonil on oma nimega üld- ja kirjaplank.

§ 5.   Asukoht

  Vaidlustuskomisjon asub Tallinnas.

2. peatükk Vaidlustuskomisjoni ülesanded 

§ 6.   Vaidlustuskomisjoni ülesanded

  (1) Vaidlustuskomisjoni põhiülesanne on vaidlustusmenetluse läbiviimine, sh vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste läbi vaatamine riigihangete seaduses sätestatud korras.

  (2) Lisaks riigihangete seaduses sätestatule oma ülesannete täitmiseks vaidlustuskomisjon:
  1) teeb koostööd valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ning erialaliitude ja -ühendustega, samuti teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma pädevuse piires;
  2) vastab oma tegevuse osas esitatud avaldustele, märgukirjadele ja teabenõuetele;
  3) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk Vaidlustuskomisjoni liikmed 

§ 7.   Vaidlustuskomisjoni liikme nimetamine

  Riigihalduse minister esitab Vabariigi Valitsusele koos vaidlustuskomisjoni liikme nimetamise ettepanekuga Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu vaidlustuskomisjoni liikme nimetamise kohta.

§ 8.   Vaidlustuskomisjoni liikme teenistusest vabastamine

  (1) Teenistusest lahkuda sooviv vaidlustuskomisjoni liige esitab kirjaliku avalduse Vabariigi Valitsusele riigihalduse ministri kaudu.

  (2) Vaidlustuskomisjoni liige või juhataja teavitab riigihalduse ministrit viivitamata kohtute seaduse §-s 47 nimetatud asjaolu või avaliku teenistuse seaduse §-des 89, 92, 93, 95 ja 99 nimetatud asjaolu ilmnemisest. Riigihalduse minister hindab talle teatavaks saanud asjaolusid ning esitab põhjendatuse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku vaidlustuskomisjoni liikme ennetähtaegse vabastamise kohta või teavitab ettepaneku esitamata jätmisest vaidlustuskomisjoni juhatajat.

  (3) Riigihalduse minister esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse või lõikes 2 nimetatud ettepaneku Vabariigi Valitsusele koos Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuga vaidlustuskomisjoni liikme ennetähtaegse vabastamise kohta.

4. peatükk Vaidlustuskomisjoni juhtimine 

§ 9.   Vaidlustuskomisjoni juhataja ülesanded

  Vaidlustuskomisjoni juhataja:
  1) juhib vaidlustuskomisjoni tegevust ja korraldab vaidlustuskomisjoni pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) kontrollib vaidlustuskomisjoni tegevust korraldavate õigusaktide täpset ja otstarbekat täitmist;
  3) määrab vaidlustust või kahju hüvitamise taotlust läbi vaatava vaidlustuskomisjoni liikme või vaidlustuskomisjoni koosseisu, tagades vaidlustuskomisjoni liikmete vahel ühetaolise töökoormuse;
  4) vaatab läbi vaidlustusi ja kahju hüvitamise taotlusi riigihangete seaduses sätestatud korras;
  5) annab välja volitusi vaidlustuskomisjoni esindamiseks;
  6) korraldab vaidlustuskomisjoni liikmete puhkusegraafiku koostamise;
  7) teeb koostööd Rahandusministeeriumi kantsleriga vaidlustuskomisjoni kantselei töökorralduse küsimustes;
  8) teeb riigihalduse ministrile ettepanekuid vaidlustuskomisjoni liikmetele distsiplinaarkaristuste määramise kohta;
  9) teeb riigihalduse ministrile ettepanekuid vaidlustuskomisjoni juhataja asendamiseks tema äraolekul;
  10) koostab vaidlustuskomisjoni kulude eelnõu ja esitab vastavad ettepanekud Rahandusministeeriumile;
  11) annab oma tegevusest aru riigihalduse ministrile;
  12) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 10.   Vaidlustuskomisjoni juhataja asendamine

  (1) Vaidlustuskomisjoni juhataja äraolekul asendab teda riigihalduse ministri määratud vaidlustuskomisjoni liige.

  (2) Kuni riigihalduse ministri poolt asendaja määramiseni asendab vaidlustuskomisjoni juhatajat vanim kohalolev vaidlustuskomisjoni liige.

5. peatükk Vaidlustuskomisjoni töökord 

§ 11.   Vaidlustuskomisjoni istung

  (1) Vaidlustuskomisjoni istungit juhib vaidlustuskomisjoni liige. Vaidlustuskomisjoni koosseisu istungit juhib vaidlustuskomisjoni juhataja poolt määratud liige.

  (2) Vaidlustuskomisjoni istungil kontrollib vaidlustuskomisjon menetlusosaliste ilmumist ja nende volitusi, selgitab menetlusosalistele nende õigusi, lahendab menetlusosaliste esitatud taandus- ja muud avaldused, kuulab ära menetlusosaliste seisukohad, esitab menetlusosalistele küsimusi ja korraldab menetlusosaliste poolt küsimuste esitamist ja nendele vastamist.

§ 12.   Vaidlustuskomisjoni istungi protokoll

  (1) Vaidlustuskomisjoni istungi käik salvestatakse.

  (2) Vaidlustuskomisjoni istungi toimumise kohta vormistatakse lühiprotokoll, mille allkirjastavad istungil viibivad menetlusosalised esindajad, vaidlustuskomisjoni liige ja protokollija.

§ 13.   Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse läbi vaatamine kirjalikus menetluses

  Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse läbi vaatamist kirjalikus menetluses korraldab vaidlustust või kahju hüvitamise taotlust läbi vaatav vaidlustuskomisjoni liige või vaidlustuskomisjoni juhataja poolt määratud vaidlustuskomisjoni koosseisu liige.

§ 14.   Vaidlustuskomisjoni otsus

  (1) Vaidlustuskomisjoni otsuse tegemise juures menetlusosalised ei viibi.

  (2) Kui vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse vaatab läbi vaidlustuskomisjoni koosseis, võetakse vaidlustuskomisjoni otsus vastu häälteenamusega. Vaidlustuskomisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks. Eriarvamusele jäänud komisjoni liikme eriarvamus lisatakse otsusele.

  (3) Vaidlustuskomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutab alla otsuse teinud vaidlustuskomisjoni liige või kõik otsuse teinud vaidlustuskomisjoni liikmed, kui vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse vaatab läbi vaidlustuskomisjoni koosseis.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 15.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json