Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.07.2022, 4

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.07.2022 nr 73

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Kohaliku omavalitsuse üksus võib üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse edasi anda samal sihtotstarbel kasutamiseks teisele koolipidajale põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 81 toodud juhul.”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 14–16 järgmises sõnastuses:

„(14) Toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulud hüvitatakse 2022. aastal lisaks sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikes 2 toodud juhtumitele ka sama seaduse § 1604 kohaselt.

(15) 2022. aastal hüvitatakse Ukraina sõjapõgenikele andmekogusse kandmiseks isikukoodi andmise ja sisestamise ning perekonnaseisudokumentide andmehõivekannete tegemise kulud. Hüvitist makstakse kahes jaos, võttes esimesel jaotamisel aluseks 2022. a veebruarist kuni juuni lõpuni tehtud toimingute arvu ning teisel jaotamisel 2022. a juulist kuni oktoobri lõpuni tehtud toimingute arvu. Kui tegelike toimingute arv ületab rahvastikutoimingute hüvitamiseks riigieelarves ette nähtud eelarve mahtu, vähendatakse kohaliku omavalitsuse üksuste hüvitist proportsionaalselt eelarve mahu piiresse. Toiminguid, mille eest on hüvitist makstud 2022. aastal, ei võeta arvesse 2023. aastal rahvastikutoimingute hüvitise maksmisel.

(16) Andmekogusse kandmiseks isikukoodi andmise eest, mida on käsitletud lõikes 15, arvestatakse 2022. aastal hüvitist eraldi dokumentide vastuvõtmise ja isikukoodi moodustamise toimingute eest 2022. aasta riigieelarve seadusega vastavale toimingule kehtestatud kulu hüvitamise määras.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister riigihalduse ministri ülesannetes

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json