Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2013, 5

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Vastu võetud 18.09.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruses nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekstis asendatakse sõna „kasutamisel“ sõnaga „käitlemisel“;

2) paragrahvi 3 lõigetes 3 ja 4 jäetakse välja lauseosa „ja neid sisaldavad ravimid“;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ettevõtte juht või tema määratud isik“ sõnadega „Lõikes 1 nimetatud vastutav isik“;

4) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise, arvestuse ja aruandluse kohta peavad olema lõikes 1 nimetatud vastutava isiku poolt allkirja ja koostamise kuupäevaga kinnitatud eeskirjad. Eeskiri peab olema ajakohane ja eeskirja muutmisel tuleb selle varasemaid versioone säilitada vähemalt kaks aastat.“;

5) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete säilitamise kapis on lubatud säilitada ainult narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ning nendega seonduvat dokumentatsiooni. Kapp võib olla avatud ainult siis, kui sinna pannakse või sealt võetakse nimetatud aineid või dokumentatsiooni.";

6) paragrahvi 6 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Haiglaapteek peab kontrollima teda moodustanud tervishoiuteenuse osutaja poolt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete säilitamist ning arvestuse pidamist vähemalt üks kord aastas.“;

8) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes tuleb eriarvestusele kuuluvaid aineid säilitada lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavas ruumis asuvas lukustatavas kapis.“;

9) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eriarvestusele kuuluvaid aineid tuleb lõikes 1 nimetamata ettevõtetes säilitada selleks ette nähtud lukustatavas kapis. Apteegis ei tohi eriarvestusele kuuluvate ainete kapp asuda müügisaalis ega apteegi klientidele nähtavas kohas.“;

10) paragrahvi 8 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Apteegis ei tohi arvestusele kuuluvate ainete säilitamise kapp asuda müügisaalis ega apteegi klientidele nähtavas kohas.“;

11) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Arvestusele kuuluvaid aineid võib säilitada koos eriarvestusele kuuluvate ainetega § 7 lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavas ruumis samas kapis või lahtisel riiulil. Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetamata ettevõtetes võib arvestusele kuuluvaid aineid säilitada koos eriarvestusele kuuluvate ainetega samas kapis. Juhul, kui arvestusele ja eriarvestusele kuuluvaid aineid säilitatakse samas kapis, peavad nimetatud ained olema selgelt eristatud.“;

12) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõtted võivad erandina teostada sisseveetud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastuvõtukontrolli hiljemalt nimetatud ainete saabumisele järgneval tööpäeval.“;

13) paragrahvi 9 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 9 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtu kohta ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes koostatakse vastuvõtuakt, mille allkirjastab vastuvõtukontrolli teostaja.“;

15) paragrahvi 9 lõiked 7–9 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Lõikes 5 nimetatud vastuvõtuakt sisseveetud ravimite kohta edastatakse Ravimiametile elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul alates eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtukontrolli teostamisest.

(8) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigust omav ettevõte võib narkootilisi ja psühhotroopseid aineid väljastada üksnes apteekidele ning ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõtetele ja teistele isikutele, kellel on Ravimiameti luba või seadusandlusest tulenev õigus nimetatud ainete hankimiseks.

(9) Väljastamiseks komplekteeritavaid eriarvestusele kuuluvaid aineid tuleb kuni transpordipakendisse pakendamiseni säilitada nimetatud ainete säilitamisruumis ning lisada transpordipakendisse vahetult enne transpordipakendi sulgemist.“;

16) paragrahvi 9 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 9 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastuvõtul ja väljastamisel ravimite käitlemise tegevusloa omaja poolt kohaldatakse „Ravimiseaduses“ ja selle alusel ravimite vastuvõtule ja väljastamisele kehtestatud tingimusi, arvestades „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusest“ ja käesolevast määrusest tulenevate erisustega.";

18) paragrahvi 9 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 9 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Eriarvestusele kuuluvate ainete väljastamisel apteegist, tootmis- või hulgimüügiettevõttest tuuakse nimetatud ained saatelehel eraldi välja.“;

20) paragrahvi 9 lõige 14 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 9 lõike 15 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Volitusel peavad olema volitatud isiku nimi ja isikukood.“;

22) paragrahvi 9 lõige 16 ja 17 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete arvestust võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal.“;

26) paragrahvi 11 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Paberkandjal peetava arvestuse kanded peavad olema tehtud nummerdatud lehtedega dokumenti loetavas ja kustumatus kirjas.“;

27) paragrahvi 11 lõiget 8 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Teaduslikul eesmärgil narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevas ettevõttes võib arvestust pidada rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi mõõtühikus.“;

28) paragrahvi 11 lõikes 9 asendatakse sõna „eriarvestusraamatusse“ sõnaga „arvestusdokumentatsiooni“;

29) paragrahvi 11 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete arvestusdokumentatsiooni ja arvestuse aluseks olnud dokumente peab ettevõttes säilitama vähemalt kaks aastat viimase sissekande tegemise kuupäevast arvates.“;

30) paragrahvi 12 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 12 lõike 2 saatelauses asendatakse sõna „eriarvestusraamatusse“ sõnaga „arvestusdokumentatsiooni“ ning punktis 7 sõna „eriarvestusraamatu“ sõnaga „eriarvestusdokumentatsiooni“;

32) paragrahv 13 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 13 lõike 2 saatelauses asendatakse sõna „eriarvestusraamatusse“ sõnaga „arvestusdokumentatsiooni“ ning punktis 5 sõna „eriarvestusraamatu“ sõnaga „eriarvestusdokumentatsiooni“;

34) paragrahvi 14 lõikest 2 ja  § 15 lõikest 2  jäetakse välja sõna „paberkandjal“;

35) paragrahvi 16 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kvartaalselt esitatavad aruanded tuleb Ravimiametile esitada Ravimiameti veebilehe (Kliendiportaal) kaudu iga kvartali esimese kuu 15-ndaks kuupäevaks.“;

37) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „ettevõtte“ sõnaga „tegevuskoha“;

38) paragrahvid 19 ja 20 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json