Teksti suurus:

Ohtlikust lastist teavitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2019, 4

Ohtlikust lastist teavitamise kord1

Vastu võetud 14.07.2011 nr 74
RT I, 21.07.2011, 2
jõustumine 24.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2011RT I, 16.12.2011, 119.12.2011
18.09.2013RT I, 20.09.2013, 223.09.2013
30.08.2019RT I, 03.09.2019, 101.10.2019

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 42 lõigete 3, 9 ja 12 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) ohtliku lasti deklaratsioonis esitatavate andmete loetelu, sealhulgas ohtliku lasti kohta esitatavad andmed sõltuvalt ohtlikust lastist;
  2) ohtlikust lastist teavitamise kord ja ohtlikust lastist teavitamisel esitatavate andmete loetelu;
  3) ohtlikku lasti vedava laevaga juhtunud laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi puhul ohtliku lasti kohta esitatavate andmete loetelu;
  4) huvitatud isikule ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamise kord.

2. peatükk Ohtliku lasti deklaratsioonis esitatavad andmed 

§ 2.   Ohtliku lasti deklaratsioonis esitatavad andmed

  Ohtliku lasti deklaratsioonis tuleb esitada järgmised andmed:
  1) lastiveoüksuse identifitseerimisnumber, mis ei ole laeva lastitank või trümm;
  2) iga ohtliku osalasti kogumass või kogumaht, eraldi tuleb välja tuua lõhkematerjali kogu netomass;
  3) koostamise kuupäev ja koht;
  4) lasti saatja ja lasti saaja nimi ja aadress;
  5) laeva nimi;
  6) ohtliku lasti saatja või teiste teadlike isikute kontaktnumbrid, millelt on võimalik saada teavet deklareeritud ohtliku lasti füüsikalis-keemiliste omaduste kohta ja kuidas tegutseda õnnetuse korral;
  7) andmed ohtliku lasti kohta sõltuvalt ohtliku lasti vedamise viisist vastavalt §-dele 3–7.

§ 3.   Pakitult veetavad lastide kohta esitatavad andmed

  (1) Andmed pakitult veetava ohtliku lasti kohta esitatakse kooskõlas rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (edaspidi SOLAS) VII peatüki ja rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi MARPOL) III lisa alusel kehtestatud rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo koodeksiga (edaspidi IMDG koodeks).

  (2) Ohtliku lasti õige nimetus (proper shipping name) on IMDG koodeksi peatüki 3.2 loetelus toodud lasti täpne nimetus või selle puudumisel lasti ohtlikke omadusi kõige täpsemalt arvesse võttev üldnimetus, mida vajadusel täiendab:
[RT I, 16.12.2011, 1 - jõust. 19.12.2011]
  1) aine tehniline või keemiline nimetus sulgudes üldnimetuse järel;
  2) väljend „EMPTY UNCLEANED” või „RESIDUE LAST CONTAINED” eelmise ohtliku lasti jääke sisaldava tühja puhastamata pakendi korral, välja arvatud juhud, kui eelnevalt veeti 7. klassi radioaktiivset materjali;
  3) sõna „WASTE” ohtliku lasti õige nimetuse ees. Nimetatud sõna tuleb esitada, välja arvatud radioaktiivsete jäätmete puhul, ka siis, kui see sõna esineb juba ohtliku lasti õiges nimetuses;
  4) sõna „HOT” ohtliku lasti õige nimetus ees, kui ohtliku lasti õige nimetus ei sisalda sõnu „MOLTEN” või „ELEVATED TEMPERATURE” ja vedelik on temperatuuril 100 °C või enam või tahke aine temperatuuril 240 °C või enam;
  5) väljendid „MARINE POLLUTANT” ja N.O.S. üldnimetusena. Nende väljendite kasutamisel tuleb sulgudes lisada merekeskkonnale ohtliku aine keemiline nimetus;
  6) madalaima leekpunkti väärtus celsiuse kraadides kinnise tiigli meetodil, kui see on võrdne või madalam kui 60 °C. Nimetatud väärtust ei pea esitama 5.2 klassi orgaanilise peroksiidi korral.

  (3) Ohtliku lasti kohta tuleb esitada ÜRO number, millele eelnevad tähed „UN” (edaspidi UN number).

  (4) Ohtliku lasti kohta tuleb esitada ohuklass ja lisaohud või alaklass (division), mis 1. klassi lõhkematerjalide korral esitatakse koos sobivusrühma tähega. Kõik lisaohud ohuklassi või alaklassi numbritena esitatakse põhiohtu tähistava numbri järel sulgudes. Ingliskeelseid sõnu „class” või „division” võib kasutada vastavat ohtu tähistavate numbrite ees.

  (5) Ohtliku lasti kohta tuleb esitada pakendirühm, kui see on määratud. Pakendirühmale võib lisada tähed „PG”.

  (6) Ohtlikku lasti vedava laeva kohta tuleb esitada laeva klass vastavalt SOLAS-e VII peatüki alusel kehtestatud rahvusvahelisele koodeksile eriveomahutites oleva kasutatud tuumkütuse, plutooniumi ja kõrgradioaktiivsete jäätmete ohutuks veoks laeval (edaspidi INF koodeks).

  (7) Radioaktiivse LSA-II, LSA-III, SCO-I ja SCO-II materjali korral esitatakse saadetise kogu aktiivsus A2 kordsena, kui radioaktiivse materjali A2 väärtus on piiramata, siis A2 kordaja peab olema null.

  (8) Lisaks lõigetes 2–7 sätestatud andmetele, tuleb ohtliku lasti deklaratsioonis täiendavalt esitada:
  1) väljend „limited quantity” või „LTD QTY”, kui ohtlik last on pakitud piiratud kogustes vastavalt IMDG koodeksi peatüki 3.4 nõuetele;
  2) väljend „dangerous goods in excepted quantities”, kui ohtlik last on pakitud erandlikes kogustes vastavalt IMDG koodeksi peatüki 3.5 nõuetele;
  3) väljend „SALVAGE PACKAGE”, kui kasutatakse päästepakendit;
  4) väljend „Control temperature: °C” ja „Emergency temperature: °C” koos, vastavalt, celsiuse kraadides väljendatud kontrolltemperatuuriga ja ohtliku temperatuuriga, kui aine stabiliseerimiseks vedamisel on vaja temperatuuri kontrolli all hoida või kui on tegemist 4.1 klassi kuuluva isereageeriva ainega või 5.2 klassi kuuluva orgaanilise peroksiidiga;
  5) lastisaaja täielik aadress koos asjaomase lastisaaja vastutava isiku nime ja tema telefoninumbriga, kui tegemist on 6.2 klassi kuuluva nakkusohtliku materjaliga;
  6) aerosoolpakendi maht, kui see ületab 1000 ml;
  7) viide 1. klassi lõhkematerjali vedu eritingimustel lubanud asjaomase riigi pädeva asutuse heakskiidule, kui ohtliku lasti õige nimetusena kasutatakse „N.O.S.” üldnimetust, vedu on lubatud ainult piisava koguse lahjendaja kasutamise korral, vedu toimub sellist heakskiitu nõudvas pakendis või on tegemist ohtudega, mida ei võta arvesse aine alaklass (division) ja sobivusrühm;
  8) väljend „Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code” kui viskoosse vedeliku vedu toimub IMDG koodeksi punkti 2.3.2.5 nõuete kohaselt;
  9) väljend „IMDG Code segregation group” ohtliku lasti kirjelduse järel koos segregeerimisrühma järjekorranumbri ja nimetusega vastavalt IMDG koodeksi punktile 3.1.4.4, kui ohtliku lasti õige nimetusena kasutatakse „N.O.S.” üldnimetust ja lasti saatja peab ohutuse tagamiseks oluliseks segregeerimisrühma näitamist;
  10) väljend „Transport in accordance with 7.2.1.13.1.2 of the IMDG Code”, kui erinevad ohtlikud ained on kokku pakitud ühte lastiveoüksusesse vastavalt IMDG koodeksi alapunkti 7.2.1.13.1.2 nõuetele;
  11) väljend „Transport in accordance with 7.2.1.13.2 of the IMDG Code”, kui 8. klassi kuuluvad happed ja alused on kokku pakitud ühte lastiveoüksusesse vastavalt IMDG koodeksi alapunkti 7.2.1.13.2 nõuetele;
  12) kinnitus „Bulk container BK2 approved by the authority of ...” koos vedu lubanud asjaomase riigi pädeva asutuse äranäitamisega, kui tahket ohtlikku lasti veetakse mahtkonteineris, mis ei ole rahvusvahelise ohutu konteineri konventsiooni alla käiv kaubakonteiner;
  13) kinnitus „Transport in accordance with 4.1.2.2.2.2”, kui kasutava vahekonteineri viimane perioodilise ülevaatuse tähtaeg on aegunud ja vedu toimub vastavalt IMDG koodeksi alapunktiga 4.1.2.2.2.2 lubatud mööndusega, mille on teinud asjaomase riigi pädev asutus;
  14) kinnitus „Transport in accordance with 6.7.2.19.6.2”„Transport in accordance with 6.7.3.15.6.2” või „Transport in accordance with 6.7.4.14.6.2”, kui kasutava teisaldatava paagi viimane perioodilise ülevaatuse tähtaeg on aegunud ja vedu toimub vastavalt IMDG koodeksi alapunktiga 6.7.2.19.6.2, 6.7.3.15.6.2 või 6.7.4.14.6.2 lubatud mööndusega, mille on teinud asjaomase riigi pädev asutus.

  (9) Seitsmenda klassi radioaktiivse materjali ohtliku lasti deklaratsioonis tuleb esitada lisaks lõigetes 2–7 nõutud andmetele järgmised andmed iga saadetise kohta:
  1) iga radionukliidi nimetus, sümbol, vastav üldine kirjeldus või kõige suuremate piirangutega nukliidide nimekiri radionukliidide segude puhul;
  2) materjali füüsilise vormi kirjeldus ja üldine keemiline kirjeldus või märkus selle kohta, et materjal on erivormi radioaktiivne materjal või vähehajuv radioaktiivne materjal;
  3) radioaktiivse sisu maksimaalne aktiivsust bekrellides (Bq) veo ajal, lõhustuva materjali puhul võib aktiivsuse asemel kasutada lõhustuva materjali massi grammides või selle kordseid;
  4) saadetise kategooria;
  5) veoindeks;
  6) ohupiiri indeks;
  7) kui see on asjakohane, siis identifitseerimismärk erivormis radioaktiivse materjali veoloa, vähehajuva radioaktiivse materjali veoloa, erikorralduste, pakendi veoloa või väljasaatmise loa kohta;
  8) väljend „EXCLUSIVE USE SHIPMENT” juhul, kui saadetise lähetamine peab toimuma eriloa alusel.

  (10) Seitsmenda klassi radioaktiivse materjali korral peab tegema ohtliku lasti deklaratsiooni märkuse, mis sisaldab järgmist teavet:
  1) täiendavad nõuded saadetise, veopakendi või konteineri pealelaadimise, lastimise, veo, käitlemise ja mahalaadimise osas, kaasa arvatud kõik lastimise eritingimuste ohutuks soojuse hajutamiseks või märge selle kohta, et sellised nõuded pole vajalikud;
  2) piirangud veoliigi või veovahendi osas ning kõik tarvilikud juhendid teekonna läbimiseks;
  3) saadetise suhtes rakendatavad õnnetuse korral tegutsemise meetmed.

§ 4.   Puistlastide kohta esitatavad andmed

  (1) Puistlastina veetava ohtliku lasti kohta esitatakse andmed kooskõlas SOLAS-e VII peatüki alusel kehtestatud rahvusvahelise puistekaupade mereveo koodeksiga (edaspidi IMSBC koodeks).

  (2) Ohtliku puistlasti nimetus (bulk cargo shipping name) peab vastama IMSBC koodeksi 1. kaasandes antud ohtliku puistlasti nimetusele, kui last kuulub rühma (group) A ja B või B või asjaosaliste riikide pädevate asutuste vahel IMSBC koodeksi peatüki 1.3 nõuete kohaselt kokku lepitud ajutises veoeeskirjas kasutatavale nimetusele.

  (3) Kui ohtliku puistlasti nimetus sisaldab UN numbrit, siis tuleb esitada sellele vastav ohuklass.

  (4) Lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmetele, tuleb ohtliku lasti deklaratsioonis täiendavalt esitada:
  1) stauimistegur;
  2) andmed trimmimise vajaduse ja võimalike protseduuride kohta;
  3) andmed võimaliku varisemisnurga ja lastinihke tõenäosuse kohta;
  4) tõend ohtliku lasti niiskusesisalduse kohta ja ohutut vedamist lubava ohtliku lasti suurim niiskusesisaldus (transportable moisture limit) kontsentraatide ja teiste veelduda võivate lastide korral;
  5) andmed selle kohta, kui suur on tõenäosus, et niiskus migreerub ohtliku lasti aluskihti ja põhjustab lastinihke;
  6) andmed ohtliku lasti tekitatavate võimalike mürgiste ja tuleohtlike gaaside kohta;
  7) andmed ohtliku lasti võimaliku tuleohtlikkuse, mürgisuse, söövitava toime või kalduvuse kohta neelata õhust hapnikku;
  8) andmed selle kohta, kas ohtlikul lastil on kalduvus isekuumenemisele ja andmed ohtliku lasti trimmimise vajaduse kohta;
  9) andmed selle kohta, kas ohtliku lasti kokkupuutumisel veega on võimalik tuleohtlike gaaside eraldumine;
  10) ohtliku lasti radioaktiivsuse näitajad, kui neid on võimalik välja tuua.

§ 5.   Nafta, naftasaaduste ja nendega mereveol võrdsustatud vedellastide kohta esitatavad andmed

  (1) Kui nafta, naftasaaduste ja nendega mereveol võrdsustatud vedellastide vedu toimub vastavalt MARPOL-i I lisa reeglitele, siis tuleb esitavad andmed võtta SOLAS-e VI peatüki reegliga 5-1 ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi IMO) resolutsiooniga MSC.286(86) kooskõlas koostatud ohutuskaardilt (edaspidi MSDS).

  (2) Ohtliku lasti kategooria nimetus nõuetekohasel MSDS-l võib olla üks järgmistest:
  1) toornafta;
  2) kütus ja raskekütus, kaasa arvatud laevakütus;
  3) toordestillaat, hüdrauliline õli ja määrdeõli;
  4) diislikütus, kaasa arvatud kerge laevakütus;
  5) reaktiivkütus (petrool);
  6) raskbensiin ja kondensaat;
  7) bensiini komponent;
  8) bensiin ja autobensiin või
  9) asfaldi (bituumeni) lahus.

  (3) Ohtlikku lasti iseloomustavad füüsikalis-keemilised näitajad, kui need puuduvad kaptenile edastataval MSDS-l, on järgmised:
  1) tihedus 15 °C juures;
  2) viskoossus sentistoksides 50 °C juures;
  3) hangumispunkt;
  4) keemistemperatuuride vahemik;
  5) leekpunkt;
  6) ülemine ja alumine süttimispiir või plahvatusohtlikkuse piirid;
  7) küllastatud auru rõhk, kui on asjakohane;
  8) auru tihedus;
  9) isesüttimistemperatuur;
  10) benseeni, vesiniksulfiidi (väävelvesinik) ja üldväävli sisaldus;
  11) ohtliku lasti püsikindlus merevees vastavalt naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1992. aasta konventsioonile.

§ 6.   Kemikaalitankeritega veetavate lastide kohta esitatavad andmed

  (1) Andmed kemikaalitankeriga veetava ohtliku vedellasti kohta tuleb esitada kooskõlas SOLAS-e VII peatüki ja MARPOL-i II lisa alusel kehtestatud rahvusvahelise ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeksiga (edaspidi IBC koodeks).

  (2) Ohtliku lasti nimetus (product name) vastavalt IBC koodeksi peatüki 17 või 18 nimekirjale või IMO viimasele MEPC.2 seeria ringkirja nimekirjale või MARPOL-i II lisa reegli 6.3 kohaselt tootjariigi, sadamariigi ja lipuriigi administratsioonide vahel sõlmitud kolmepoolsele kokkuleppele (tripartite agreement).

  (3) Ohtliku lasti kohta tuleb esitada lõike 2 kohasele ohtliku lasti nimetusele vastav reostuskategooria täht: „X”, „Y” või „Z”.

  (4) Lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmetele, tuleb ohtliku lasti deklaratsioonis täiendavalt esitada:
  1) viskoossus millipaskalsekundites (mPa×s) temperatuuril 20 °C;
  2) temperatuur, mille juures viskoossus on 50 mPa×s;
  3) sulamistemperatuur;
  4) UN number, selle olemasolul.

§ 7.   Gaasitankeritega veetavate lastide kohta esitatavad andmed

  Gaaside vedamisel mahtlastina esitatakse lasti kohta SOLAS-e VII peatüki alusel kehtestatud rahvusvahelise veeldatud gaasi vedellastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeksile (edaspidi IGC koodeks) vastavad andmed:
  1) ohtliku lasti nimetus vastavalt IGC koodeksi peatükis 19 olevale nimetusele (product name);
  2) UN number, selle olemasolul.

3. peatükk Ohtlikust lastist teavitamine ja teavitamisel esitatavad andmed 

§ 8.   Ohtlikust lastist teavitamise kord

  (1) Teavitamisele kuulub ohtlik last, mis on nimetatud „Meresõiduohutuse seaduse” § 42 lõikes 11.
[RT I, 16.12.2011, 1 - jõust. 19.12.2011]

  (2) Ohtlikust lastist teavitamine toimub elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.
[RT I, 20.09.2013, 2 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Kui laevas olevast ohtlikust lastist teavitamine ei toimu „Meresõiduohutuse seaduse” nõuete kohaselt ja käesolevas määruses sätestatud korras või õigeaegselt, siis pöördub Veeteede Amet järelepärimisega esimeses järjekorras laevaagendi poole.

§ 9.   Ohtlikust lastist teavitamisel esitatavad andmed

  (1) Ohtlikust lastist teavitamisel tuleb esitada järgmised andmed:
  1) lastiveoüksuse identifitseerimisnumber, mis ei ole laeva lastitank või trümm;
  2) iga ohtliku osalasti kogumass või kogumaht, eraldi tuleb välja tuua lõhkematerjali kogu netomass;
  3) laeva identifitseerimisandmed – laeva nimi, kutsung ja IMO identifitseerimisnumber või MMSI number;
  4) iga ohtliku osalasti asukoht laevas;
  5) sihtsadama nimi ja asukohariik;
  6) sadamast lahkuva laeva korral eeldatav lahkumisaeg (ETD) ja eeldatav sihtsadamasse saabumisaeg (ETA);
  7) väljastpoolt Euroopa Liitu saabuva laeva korral eeldatav sihtsadamasse saabumisaeg (ETA);
  8) reisijate arv pardal;
  9) aadress koos sidekanalite äranäitamisega, millelt võib saada täpsemat teavet laeval oleva ohtliku lasti kohta;
  10) andmed kõigi laevas olevate ohtlike osalastide kohta vastavalt lasti vedamise viisile.

  (2) Lõike 1 punktis 10 nimetatud andmed tuleb esitada vastavalt vedamise viisile järgmiselt:
  1) pakitult veetava ohtliku lasti korral vastavalt § 3 lõigetele 2–5 ja olenevalt ohtlikust lastist täiendavalt vastavalt § 3 lõigetele 6 ja 7;
  2) puistlastina veetava lasti korral vastavalt § 4 lõigetele 2 ja 3;
  3) nafta, naftasaaduste ja nendega võrdsustatud vedellastide korral vastavalt § 5 lõikele 1, kui kaptenile edastatud MSDS-s sisalduvad andmed seda võimaldavad, või ohtliku lasti kategooria nimetus vastavalt § 5 lõikele 2;
[RT I, 16.12.2011, 1 - jõust. 19.12.2011]
  4) kemikaalitankeriga veetava vedellasti korral vastavalt § 6 lõigetele 2 ja 3;
  5) gaasitankeriga veetava lasti korral vastavalt §-le 7.

4. peatükk Ohtlikku lasti vedava laevaga toimunud laevaõnnetustest ja ohtlikust juhtumist teavitamine 

§ 10.   Ohtliku lasti kohta laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi toimumisel esitatavad andmed

  (1) Ohtlikku lasti vedava laevaga toimunud laevaõnnetusest või ohtlikust juhtumist ettekandmisel Veeteede Ametile juhindutakse meresõiduohutuse seaduse § 51 lõike 3 alusel kehtestatud ettekannete vormidest arvestades käesolevas peatükis sätestatud erisusi.
[RT I, 03.09.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]

  (2) Laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi korral tuleb edastada andmed ohtliku lasti kohta järgmistel vormidel:
  1) vorm P – ohtliku lasti üksikasjad vastavalt §-le 11, 12 või 13;
  2) vorm Q – lühidalt rikete, vigastuste, puuduste ja piiravate asjaolude üksikasjad vastavalt §-le 12 või 13;
  3) vorm R – keskkonnaohtliku lasti üksikasjad vastavalt §-le 11, 12 või 13;
  4) vorm T – aadress, millelt on võimalik saada teavet pardal oleva ohtliku lasti kohta;
  5) vorm X – muu asjakohane teave.

§ 11.   Pakitud ohtliku lasti kohta laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi toimumisel esitatavad andmed

  (1) Ettekanne pakitud ohtliku lasti, sealhulgas konteinerites, raudtee- või maanteeveokites, teisaldatavates mahutites ja lihtrites kaotamise või tõenäolise kaotamise korral, peab lasti eripärast tulenevaid asjaolusid kajastama vormidel P ja R.

  (2) Vormil P teatatakse:
  1) ohtliku lasti nimetus või tehniline nimetus või nimetused;
  2) UN number;
  3) ohuklass;
  4) kui on teada, siis ohtliku kauba valmistaja;
  5) lasti saaja või lasti saatja;
  6) pakendi tüüp, nagu teisaldatav mahuti, paakauto, veok, konteiner või mõni teine kaubaveoüksus koos pakendi juurde kuuluva identifitseerimismärgistuse ja registreerimismärkide ja -numbrite äranäitamisega;
  7) ohtliku lasti koguse ja seisundi hinnang.

  (3) Vormil R teatatakse lisaks lõikes 2 toodud teabele:
  1) kas kaotatud ohtlik last jäi ujuma või uppus;
  2) kas ohtliku lasti kaotamine jätkub või on lõppenud;
  3) ohtliku lasti kaotamise põhjus.

§ 12.   Tankeriga veetava ohtliku lasti kohta laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi toimumisel esitatavad andmed

  (1) Ettekanne mahtlastina veetava MARPOL I lisa alla käiva nafta, naftasaaduse või nendega mereveol võrdsustatud vedellasti kategooria või MARPOL II lisa alla käiva vedelkemikaali merre sattumisel või merre sattumise võimaluse tekkimisel peab lasti eripärast tulenevaid asjaolusid kajastama vormidel P, Q, R, T ja X.

  (2) Vormil P teatatakse:
  1) nafta, naftasaaduse või nendega mereveol võrdsustatud vedellasti kategooria või lastiks oleva kahjuliku kemikaali nimetus;
  2) UN number;
  3) iga kahjuliku kemikaali reostuskategooria vastavalt IBC koodeksile (X, Y või Z kategooria);
  4) vajadusel ohtliku lasti tootja, lasti saaja või lasti saatja;
  5) ohtliku lasti kogus.

  (3) Vormil Q teatatakse:
  1) laeva seisund, kui see on oluline;
  2) ohtliku lasti, ballasti või kütuse üleandmise suutlikkus.

  (4) Vormil R teatatakse:
  1) merre sattunud nafta, naftasaaduse või nendega mereveol võrdsustatud vedellasti kategooria või kahjuliku kemikaali nimetus;
  2) UN number;
  3) iga kahjuliku kemikaali reostuskategooria vastavalt IBC koodeksile (X, Y või Z kategooria);
  4) kui on asjakohane, siis ohtliku lasti tootja, lasti saaja või lasti saatja;
  5) merre sattunud aine hinnanguline kogus;
  6) kas lekkinud aine jäi ujuma või uppus;
  7) kas merrevoolamine jätkub või on lõppenud;
  8) lekke põhjus;
  9) hinnang lekkinud aine liikumise kohta merel, kui on teada, siis hetkeolukord;
  10) võimaluse korral hinnang lekkinud aine laigu pindala kohta.

  (5) Vormil T teatatakse laevaomaniku (reederi) ja tema esindaja (prahtija, operaatori või laevaagendi) nimi, aadress, olemasolul e-posti aadress, teleksi, faksi ja telefoni number.

  (6) Vormil X teatatakse:
  1) lekke ja laeva liikumise osas rakendatud meetmed;
  2) palutud või pakutud abi või päästetegevus;
  3) pääste- või abistava laeva kapteni ettekanne rakendatud või planeeritud tegevustest.

  (7) Lisaks § 10 lõikes 2 sätestatud asjakohastele vormidele tuleb edastada täiendavalt:
  1) vorm E – kurss kolmearvulise grupina;
  2) vorm F – kiirus sõlmedes kahearvulise grupina;
  3) vorm L – planeeritav teekond;
  4) vorm N – järgmisesse sadamasse saabumise aeg kuuearvulise grupina (kuupäev, tunnid, minutid).

§ 13.   Pakitud keskkonnaohtliku lasti kohta laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi toimumisel esitatavad andmed

  (1) Ettekanne pakitult veetava merekeskkonnale ohtliku lasti merre sattumise kohta peab lasti eripärast tulenevaid asjaolusid kajastama vormidel P, Q, R, T ja X.

  (2) Vorm P täidetakse vastavalt § 11 lõikes 2 sätestatule.

  (3) Vormil Q teatatakse:
  1) vajadusel laeva seisund;
  2) ohtliku lasti, ballasti ja kütuse üleandmise suutlikkus.

  (4) Vorm R täidetakse vastavalt § 12 lõikes 4 sätestatule.

  (5) Vorm T täidetakse vastavalt § 12 lõikes 5 sätestatule.

  (6) Vorm X täidetakse vastavalt § 12 lõikes 6 sätestatule.

5. peatükk Ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamine 

§ 14.   Huvitatud isikutele ohtliku lasti kohta käiva teabe edastamise kord

  (1) Ohtliku lasti kohta käiva teabe avalikustab Veeteede Amet vastavalt „Avaliku teabe seadusele”. Konkreetse laevaga seotud teavet ohtliku lasti kohta väljastatakse mahus ja kujul, mis tagab Veeteede Ametile teatavaks saanud ärisaladuse kaitse.

  (2) Ohtliku lastiga laevaga sadamas või merel juhtunud õnnetuse korral edastab Veeteede Amet ohtliku lasti kohta käiva teabe võimalikult lühikese aja jooksul pärast vastava päringu saamist:
  1) päästeasutusele või politseiasutusele;
  2) asjasse puutuvale välisriigi pädevale asutusele või isikule.

  (3) Ohtliku lastiga laevaga juhtunud õnnetuse korral on Veeteede Amet kohustatud võtma vastu päringuid ja väljastama teavet ohtliku lasti kohta ööpäevaringselt.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10–27), muudetud direktiividega 2009/17/EÜ (ELT L 131, 28.5.2009, lk 101–113), 2009/18/EÜ (ELT L 131, 28.5.2009, lk 114–127) ja 2011/15/EL (ELT L 49, 24.2.2011, lk 33–36).

/otsingu_soovitused.json