Teksti suurus:

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2013, 15

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused

Vastu võetud 19.09.2013 nr 138

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 1194 lõike 6 alusel.

§ 1.  Enampakkumisel saadud tulu kasutamise üldpõhimõtted

  Enampakkumisel saadud tulust rahastatavad meetmed peavad vastama välisõhu kaitse seaduse § 1194 lõigetes 8 ja 9 toodud nõuetele.

§ 2.  Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  Kui enampakkumisel saadud tulust rahastatavate meetmete raames antakse riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 mõistes, järgitakse abi andmisel Euroopa Liidu riigiabi reegleid ja konkurentsiseaduse 6. peatükis „Riigiabi“ sätestatut.

§ 3.  Enampakkumisel saadud tulu kasutamise periood

  Enampakkumisel saadud tulu kasutamise periood lõpeb 30. novembril 2020. a.

§ 4.  Aruandluse üldtingimused

  (1) Enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutav minister esitab Keskkonnaministeeriumile:
  1) eelneva kvartali enampakkumistel saadud tulust rahastatud tegevuste tulemuste aruande kvartalile järgneva kuu 8. kuupäevaks;
  2) eelneva aasta enampakkumistel saadud tulust rahastatud tegevuste tulemuste aruande iga aasta 31. märtsiks.

  (2) Kvartali kohta esitatav aruanne peab sisaldama järgmist:
  1) enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutava ministri poolt enampakkumisel saadud tulu saajaks määratud asutuse andmed;
  2) enampakkumisel saadud tulust kaasrahastatava meetme või projekti nimetus, kirjeldus ning viide meetme või projektiga seotud veebilehele;
  3) välisõhu kaitse seaduse § 1194 lõikes 8 või 9 nimetatud eesmärk, mille saavutamisse meede või projekt panustab;
  4) meetme või projekti liik ja asukohariik;
  5) rahastamise viis arenguriikides elluviidavate meetmete ja projektide korral;
  6) toetatav sektor arenguriikides elluviidavate meetmete ja projektide korral;
  7) käimasolevad ja lõpetatud tegevused, nende tulemused ja ajakava;
  8) meetme või projektiga seoses võetud kohustuste ja väljamaksete ülevaade.

  (3) Aasta kohta esitatav aruanne peab eelmises lõikes nimetatud andmetele lisaks sisaldama järgmist:
  1) meetme või projekti elluviimiseks sõlmitud lepingute andmed;
  2) investeeringuga kaasnenud kulude ülevaade.

  (4) Aruandes esitatud andmeid kontrollib Keskkonnaministeerium. Kui aruandes on puudusi või on vaja esitada lisainfot, teavitab Keskkonnaministeerium sellest enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutavat ministrit ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja lisainfo esitamiseks.

§ 5.  Enampakkumisel saadud tulu eraldamine tulu saajale

  (1) Keskkonnaministeerium eraldab enampakkumisel saadud tulu selle kasutamise eest vastutavale ministrile igal aastal pärast vastava aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja enampakkumisel saadud tulu laekumist Keskkonnaministeeriumi poolt selleks otstarbeks määratud kontole.

  (2) Enampakkumisel saadud tulu eraldatakse vastavalt riigi eelarvestrateegias ja vastava aasta riigieelarve seaduses sätestatud enampakkumisel saadud tulu jaotusele ning kliimapoliitikaga seotud meetmete sihtotstarbele.

§ 6.  Teavitamiskohustus tulu kasutamist takistavate asjaolude ilmnemisel

  Enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutav minister peab Keskkonnaministeeriumi viivitamata kirjalikult teavitama enampakkumisel saadud tulu kasutamise käigus ilmnenud takistavatest asjaoludest ning enampakkumisel saadud tulu sihtotstarbeliselt kasutamata jätmisest, tulu kasutamisega seotud kohtumenetlusest või selle võimalikkusest ja enampakkumisel saadud tulu kasutamiseks korraldatud riigihanke vaidlustamisest.

§ 7.  Enampakkumisel saadud tulu tagastamine

  (1) Enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutav minister peab enampakkumisel saadud tulu, mis on jäänud sihtotstarbeliselt kasutamata, kandma Keskkonnaministeeriumi määratud kontole 150 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta on Keskkonnaministeeriumi vastavalt §-le 6 teavitanud enampakkumisel saadud tulu sihtotstarbeliselt kasutamata jätmisest.

  (2) Keskkonnaministeerium võib peatada enampakkumisel saadud tulu eraldamise enampakkumisel saadud tulu kasutamise eest vastutavale ministrile kuni lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseni.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json