Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2017, 9

Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 07.12.2006 nr 250
RT I 2006, 56, 424
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2007RT I 2007, 37, 25601.07.2007
19.06.2008RT I 2008, 26, 17301.07.2008
10.12.2009RT I 2009, 63, 41401.01.2010
10.02.2011RT I, 15.02.2011, 318.02.2011
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015
18.09.2017RT I, 20.09.2017, 723.09.2017

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1 alusel.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Registri asutamine ja ametlik nimi

  (1) Mahepõllumajanduse register on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määrusega nr «Mahepõllumajanduse registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

  (2) Mahepõllumajanduse registri ametlik nimi on «Mahepõllumajanduse register» (edaspidi register).

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on pidada arvestust mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute ja nende tunnustatud ettevõtete üle avalikkusele kättesaadaval ning tõhusa järelevalve teostamist võimaldaval viisil.

§ 3.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on õiguslik tähendus «Mahepõllumajanduse seaduses» sätestatud ulatuses.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA REGISTRI KOOSSEIS NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 5.   Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) arhiveeritud registriandmed.
[RT I, 15.02.2011, 3 - jõust. 18.02.2011]

§ 6.   Registriandmete kaitse ja andmevahetus
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registriandmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse:
  1) mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku (edaspidi isik) nimi, elu- või asukoha aadress, isiku- või registrikood, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress;
  2) isiku tegevuskoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  3) ettevõtja esindaja nimi;
  4) andmed «Mahepõllumajanduse seaduse» §-de 5–10 alusel tehtud otsuste kohta;
  5) üleminekuaja alguse kuupäev;
  6) andmed põllumassiivide ja põldude ning neil kasvatatavate taimeliikide kohta;
  7) andmed mitteharitavate alade ning neilt korjatavate taimede ja seente kohta;
  8) kasvatatavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arv;
  9) andmed ette valmistatavate tootegruppide ja eelmisel aastal mahepõllumajanduse nõuete kohaselt ette valmistatud toodangu mahu kohta;
  10) andmed ettevõtte kontrollimise kohta;
  11) andmed ettevõttes eelmisel aastal üleminekuaja läbinud maal kasvatatud, mitteharitavatelt aladelt korjatud toodete, üleminekuaja läbinud loomadelt ja mesilastelt ning üleminekuaja läbinud vesiviljelusloomadelt ja merevetikatest saadud toodete koguste kohta;
  12) andmed mahepõllumajanduslike toodete turuleviimisega, sealhulgas importimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleva isiku tegevuste ja tootegruppide kohta;
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]
  13) andmed vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmise asukoha kohta;
  14) andmed kasvatatavate vesiviljelusloomade ja merevetikate liikide kohta;
  15) muud vajalikud andmed.
[RT I, 15.02.2011, 3 - jõust. 18.02.2011]

§ 8.   Andmete registreerimise alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) ettevõtte tunnustamise taotlus ja sellele lisatud dokumendid;
  2) ettevõtte tunnustamise otsus ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus;
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]
  3) ettevõttes valitsenud tingimuste muutmise, tegevuse peatamise või lõpetamise ning ettevõtte valduse ülemineku teade;
  4) «Mahepõllumajanduse seaduse» § 14 lõikes 1 nimetatud nõusoleku taotlemise avaldus ning nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsus;
  5) igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamiseks esitatavad dokumendid;
  6) järelevalve teostamisega seotud dokumendid;
  7) muud asjakohased dokumendid.

§ 9.   Andmete esitamine ja registrisse kandmine

  (1) Registriandmete esitajad on Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Tarbijakaitseamet.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet esitab alusdokumentides sisalduvad §-s 7 nimetatud andmed, sealhulgas ettevõtte tunnustamise otsuse ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse andmed, registri volitatud töötlejale viivitamata pärast andmete saamist või nende aluseks oleva otsuse tegemist.

  (3) Tarbijakaitseamet esitab § 7 punktis 10 nimetatud andmed registri volitatud töötlejale viivitamata pärast andmete aluseks oleva otsuse tegemist.

  (4) Isiku poolt Põllumajandusametile esitatud alusdokumendis sisalduvad andmed ning Põllumajandusameti antud alusdokumendis sisalduvad andmed loetakse registri volitatud töötlejale esitatuks asjakohase alusdokumendi esitamise või alusdokumendi andmise päevast arvates.

  (5) Registri volitatud töötleja kannab temale esitatud andmed ning ettevõtte tunnustamise otsuse ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse andmed registrisse andmete saamisele või nende aluseks oleva otsuse tegemisele järgneva viie tööpäeva jooksul.
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]

§ 10.   Registrikande väljavõtte kättetoimetamine
[Kehtetu - RT I, 15.02.2011, 3 - jõust. 18.02.2011]

§ 11.   Registrisse kantud andmete muutumine

  (1) Registrisse kantud andmete muutumisest teadasaamise korral esitab registriandmete esitaja uued andmed viivitamata registri volitatud töötlejale.
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]

  (2) Registri volitatud töötleja muudab kande viie tööpäeva jooksul talle muutunud andmete esitamise päevast arvates.

§ 12.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Põhjendatud kahtluse korral, et registrisse kantud andmed ei vasta tegelikkusele või ei taga registriandmete terviklust, esitab volitatud töötleja registriandmete esitajale viie tööpäeva jooksul ebaõigete või registriandmete terviklust mitte tagavate andmete avastamise päevast arvates järelepärimise andmete kohta. Registriandmete esitaja on kohustatud esitama andmed volitatud töötlejale määratud tähtpäevaks.

  (2) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul õigete andmete esitamise päevast arvates ja säilitab ebaõigeid andmeid märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega.

  (3) Registri volitatud töötleja parandab registrisse kantud andmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, viie tööpäeva jooksul puuduse ilmnemisest arvates.
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]

§ 13.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ning andmed, mille avaldamine läheks vastuollu «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud nõuetega.

  (2) Avalikud registriandmed avalikustatakse registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 14.   Andmete registrist väljastamine

  (1) Avalikud registriandmed väljastatakse registrist «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

  (2) Avalikustamisele mittekuuluvaid registriandmeid võib väljastada isikule, kelle kohta need andmed käivad, ning isikule või asutusele, kellele on andmed vajalikud seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.

§ 15.   Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise ja andmete registrist väljastamise üle
[Kehtetu - RT I, 15.02.2011, 3 - jõust. 18.02.2011]

§ 16.   Registriandmete kehtetuks tunnistamine
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]

  (1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise või selle kehtivusaja lõppemise korral tunnistatakse selle isiku ja tema ettevõtte kohta registrisse kantud andmed kehtetuks.

  (2) Registri volitatud töötleja tunnistab asjakohased registriandmed kehtetuks viie tööpäeva jooksul registri volitatud töötlejale isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse andmete esitamisest või selle kehtivusaja lõppemise andmete esitamisest arvates.
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]

§ 17.   Arhiveerimine

  (1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise või selle kehtivusaja lõppemise tõttu kehtetuks tunnistatud registriandmed arhiveeritakse viivitamata pärast asjakohaste registriandmete kehtetuks tunnistamist.
[RT I, 20.09.2017, 7 - jõust. 23.09.2017]

  (2) Registriandmed arhiveeritakse digitaalselt.
[RT I, 15.02.2011, 3 - jõust. 18.02.2011]

  (3) Arhiveeritud registriandmeid säilitatakse viis aastat.
[RT I, 15.02.2011, 3 - jõust. 18.02.2011]

§ 18.   Ülevaate koostamine

  Registri volitatud töötleja koostab ja avalikustab kooskõlastatult registri vastutava töötlejaga (isiku otsest või kaudset identifitseerimist välistaval viisil) ülevaated riikliku järelevalve tulemuste ning mahepõllumajanduse olukorra kohta Eestis.

3. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 19.   Järelevalve registri pidamise üle ja selleks õigustatud isik

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 20.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtpäevaks.

§ 21.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 22.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Mahepõllumajanduse registri andmed

  14. veebruaril 2004. a jõustunud «Mahepõllumajanduse seaduse» § 19 lõike 1 alusel peetud mahepõllumajanduse registrisse kantud andmed loetakse kantuks 1. jaanuaril 2007. a jõustuvasse, «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1 alusel peetavasse mahepõllumajanduse registrisse.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a

/otsingu_soovitused.json