Teksti suurus:

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend” ja siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 20.09.2023, 5

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend” ja siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 19.09.2023 nr 16

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 40 lõike 6 ja § 70 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend” täiendamine

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend” § 14 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „üksus” sõnadega „või Välisministeerium”.

§ 2.  Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruses nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Isikukoodi andmine muu avalikku ülesannet täitva asutuse poolt

Kui isikukood moodustatakse riigi andmekogusse kandmiseks, annavad isikukoodi järgmised asutused:
1) Välisministeerium isikule, kellele antakse diplomaatiline isikutunnistus;
2) Sotsiaalkindlustusamet isikule, kelle isikukood tuleb kanda sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse;
3) Transpordiamet isiku taotluse alusel isikule, kes asub tööle Eesti riigilippu kandvale laevale;
4) vangla vangistusseaduse §-des 2–4 nimetatud isikutele, kelle andmed tuleb kanda vangiregistrisse.”;

2) paragrahvi 71 pealkirja täiendatakse pärast sõna „asutuse” sõnadega „või isiku”;

3) paragrahvi 71 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „asutused” sõnadega „ja isikud”;

4) paragrahvi 71 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) notar isikule, kes sõlmib või lõpetab Eestis kooselulepingu.”;

5) paragrahvi 8 lõiked 2, 3 ja 31 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 esimest lauset täiendatakse pärast tekstiosa „§-de” tekstiosaga „71,”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 2 punktid 2–4 jõustuvad 1. oktoobril 2023. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json