Teksti suurus:

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2011, 1

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 17.10.2011 nr 98

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 442 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide (edaspidi AFS) kontrolli rahvusvahelise tunnistuse (edaspidi tunnistus) taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse 400-se ja suurema kogumahutavusega Eesti lipu all sõitvatele klassifitseerimata laevadele, sõltumata reisi tüübist.

  (3) Käesolevat määrust ei kohaldata sõjalaevade, mereväe abilaevade või laevade suhtes, mida kasutatakse üksnes riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

§ 2.  Tunnistuse taotlemine

  (1) Tunnistuse taotlemiseks esitab reeder Veeteede Ametile käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ja käesoleva määruse lisas 2 nimetatud informatsiooni ja seda tõendavad dokumendid.

  (2) Kui tunnistuse väljaandmise tingimuseks on eelnev ülevaatus AFS kontrolli rahvusvaheline konventsiooni ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 782/2003 tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta laevadel (ELT L 115, 9.5.2003, lk 1–11) nõuete täitmise kohta (edaspidi ülevaatus), peab taotlus olema esitatud Veeteede Ametile viis tööpäeva enne laeva dokkimist.

  (3) Laeva ümberregistreerimisel Eesti lipu alla peab reeder taotlema Veeteede Ametilt tunnistuse väljaandmist hiljemalt kolme kuu jooksul alates laeva Eesti lipu alla ümberregistreerimise päevast.

§ 3.  Tunnistuse väljaandmine

  (1) Enne tunnistuse väljaandmist kontrollib Veeteede Amet AFS-i vastavust AFS kontrolli rahvusvahelise konventsiooni ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 782/2003 nõuetele.

  (2) Veeteede Amet annab välja tunnistuse või teeb otsuse tunnistuse väljaandmisest keeldumise kohta viie tööpäeva jooksul pärast laeva nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (3) Tunnistus koos juurdekuuluva protokolliga (Record of Anti-Fouling Systems) antakse laevale, mis on läbinud Veeteede Ameti tehtud esmase ülevaatuse enne laeva kasutuselevõtmist või AFS tunnistuse esmakordset väljaandmist.

  (4) AFS muutmise või asendamise korral antakse Veeteede Ameti tehtud ülevaatuse läbinud laevale tunnistuse kinnitusleht (Endorsement of the Records). Enama kui 25% ulatusega AFS parandustööd loetakse samaväärseks AFS muutmise või asendamisega.

  (5) Kui värvi valmistajafirma teeb AFS-i paigaldamise üle järelevalvet ja esitab Veeteede Ametile kirjaliku aruande paigaldamise protsessi käigu kohta, võib Veeteede Amet seda arvestada samaväärseks laeva ülevaatusega.

§ 4.  Tunnistuse kehtivus ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Laevale antud tunnistuse kehtivus on tähtajatu.

  (2) Tunnistus tunnistatakse kehtetuks laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioonis sätestatud tingimustel.

  (3) Tunnistuse kehtetuks tunnistamisest teavitab Veeteede Amet viivitamatult reederit.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Dokumentaalselt tõestatud informatsioon AFS tunnistuse taotlemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json