Teksti suurus:

Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2017, 3

Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.10.2017 nr 52

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11 ja 12 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  Käesolev määrus kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist, (ELT L 60, 28.02.2014, lk 1–33) nimetatud sõidumeerikule.

§ 2.   Nõuded sõidumeerikule

  (1) Eestis on lubatud kasutada välislepingu „Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe (AETR)“ (edaspidi AETR), nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 ning nende määruste rakendusmääruste nõuetele vastavat sõidumeerikut, mille andmeplaadile on kantud nõuetekohane tüübikinnituse tunnusmärk.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tüübikinnituse tunnusmärk peab olema kustumatu ja loetav.

§ 3.   Sõidumeeriku ja paigaldustahvli paigaldamine

  (1) Sõidumeeriku ja paigaldustahvli paigaldamist, sõidumeeriku ja selle osade plommimist ning kontrolli võib teostada liiklusseaduse § 1311 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (2) Aruka sõidumeeriku ja paigaldustahvli paigaldamisel, sõidumeeriku ja selle osade plommimisel ning kontrolli teostamisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/799, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 165/2014, millega sätestatakse sõidumeerikute ja nende komponentide konstruktsiooni, katsetamise, paigaldamise, kasutamise ja parandamise nõuded (ELT L 139, 26.05.2016, lk 1–506), nõuetest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata sõidumeeriku paigaldamisel, plommimisel ning kontrolli teostamisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 nõuetest.

  (4) Analoogsõidumeeriku regulaarne kontroll sisaldab hälvete määramist ja uue paigaldustahvli paigaldamist.

  (5) Analoogsõidumeeriku puhul koostab paigaldaja kohe pärast sõidumeeriku paigaldamist või kontrolli, paigaldustahvli kinnitamist ja sõidumeeriku osade plommimist asjakohase tõendi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tõendi väljastamise kuupäeva;
  2) sõiduki omaniku nime;
  3) sõiduki registreerimismärki;
  4) VIN-koodi;
  5) sõidumeeriku numbrit;
  6) sõiduki tunnustegurite „w“ ja sõidumeeriku teguri „k“ väärtusi;
  7) kiiruse, aja ja vahemaa mõõtetulemusi;
  8) paigaldaja nime ja allkirja.

  (6) Kohe pärast analoogsõidumeeriku tõendi koostamist antakse tõendi originaal sõiduki omanikule ning selle koopia koos sõidumeeriku katseprotokolliga jäävad paigaldajale kuni järgmise kontrollimise kuupäevani.

§ 4.   Sõidumeeriku kontrollimine sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel

  Sõidumeeriku üldtehnilise seisukorra kontrollimise viib läbi sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollija liiklusseaduse kohase tehnonõuetele vastavuse kontrolli käigus.

§ 5.   Sõidumeeriku kasutamise kontrollimine liiklusjärelevalve teostamise käigus

  (1) Liiklusjärelevalve teostamise käigus kontrollitakse sõidumeerikut vastavalt liiklusseaduse § 200 lõike 10 alusel kehtestatud korrale.

  (2) Liiklusseaduse § 139 alusel sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle järelevalvet teostav ametiisik teeb analoogsõidumeeriku avamisel sellekohase märke salvestuslehe tagumisele poolele, märkides kontrollimise kuupäeva ja kellaaja, oma nime, ametikoha, ja kirjutades allkirja või kasutades märke tegemiseks nimetemplit.

§ 6.   Info säilitamine ja vahetamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud ettevõtja, kes tegeleb analoogsõidumeeriku kontrollimisega, säilitab kontrollimise tulemusi kajastavaid dokumente kuni sõidumeeriku järgmise kontrollimise kuupäevani.

  (2) Sõidumeeriku valmistaja või paigaldaja esitab Maanteeametis enda tegevuse registreerimiseks Maanteeametile enda kasutatava paigaldustahvli ja plommi näidise ning paigaldusskeemi.

§ 7.   Erisused sõidumeeriku kasutamisel

  Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 I lisa kohast analoogsõidumeerikut või IB lisa kohast digitaalset sõidumeerikut võib autoveol kasutada, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 165/2014 ei tulene teisiti.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määrus nr 17 „Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json