Teksti suurus:

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2017, 8

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord“ muutmine

Vastu võetud 16.10.2017 nr 75

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 491 lõike 15 ja § 61 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis “;

2) paragrahvi 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:
„Alternatiivsete tubakatoodete maksumärgi mõõtmed on 10 korda 30 millimeetrit.“;

3) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 6–9 järgmises sõnastuses:
„6) nikotiiniga tubakavedeliku maksumärk C;
7) nikotiinita tubakavedeliku maksumärk H;
8) tubaka tahke aseaine maksumärk E;
9) muu alternatiivse tubakatoote maksumärk K.“;

6) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Maksumärkide tellimisel teatatakse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult:
1) sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul nende maksimaalne jaehind eurodes ühe sendi täpsusega, samuti nimetatud toodete kogus müügipakendis ning maksumärkide arv vastavalt toote liigile, jaehinnale ja kogusele müügipakendis;
2) sigarettidest, sigaritest ja sigarillodest erinevate tubakatoodete puhul tubakatoodete liik ja kogus müügipakendis ning maksumärkide arv vastavalt toote liigile ja kogusele müügipakendis;
3) alkoholi puhul maksumärkide arv;
4) maksumärkide soovitav kättesaamise aeg;
5) maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistrikood, asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
6) aktsiisikaubale või selle müügipakendile maksumärki kinnitava isiku ärinimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
7) maksumärgistamise koha aadress ja staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaubasaaja tegevuskoht, tolliladu või muu).
(2) Sigarettide, sigarite ja sigarillode kogus teatatakse tükkides, suitsetamistubaka kogus grammides. Tubakavedeliku kogus teatatakse milliliitrites ning tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus grammides.
(3) Maksumärkide tellimisel esitatakse nikotiinisisaldusega ja nikotiinisisalduseta tubakavedeliku andmed eraldi.“;

7) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:
§ 6. Maksumärkide saatelehe andmekoosseis
Maksumärkide saatelehele märgitakse järgmised andmed:
1) saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul Maksu- ja Tolliametist väljastatud aktsiisikauba maksumärkide saatelehtede arvule kokku;
2) saatelehe väljastamise kuupäev;
3) maksumärgi tellija andmed: ettevõtja ärinimi, äriregistrikood ja aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja number;
4) aktsiisikaubale maksumärke kinnitava isiku ärinimi;
5) alkoholi maksumärkide puhul väljastatud maksumärkide numbrite vahemik seeriate kaupa;
6) tubakatoodete puhul maksumärgi liik, kood ja tubakatoodete kogus müügipakendis;
7) sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul nende maksimaalne jaehind;
8) maksumärkide arv;
9) aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise kuupäev;
10) maksumärke üle andnud ja vastu võtnud isikute nimed ja allkirjad ning maksumärkide vastuvõtja esindaja isikukood;
11) tubakatoodete maksumärkide puhul aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta ja maksmisele kuuluv aktsiisisumma väljastatud maksumärkidelt kokku.“;

8) paragrahvid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:
§ 9. Maksumärgistatud aktsiisikauba lähetamine teisele aktsiisilaopidajale
(1) Enne aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi või tubakatoodete lähetamist teisele aktsiisilaopidajale teatab ettevõtja Maksu- ja Tolliametile maksumärkide andmekogu kaudu:
1) aktsiisikauba müügipakendile kinnitatud maksumärkide arvu;
2) alkoholi maksumärkide numbrid;
3) tubakatoodete maksumärkide koodid, liigid, tubakatoodete koguse müügipakendis ja sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalse jaehinna;
4) aktsiisikauba teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kuupäeva;
5) aktsiisilao numbri, kuhu aktsiisikaup toimetatakse.
(2) Aktsiisilaopidaja, kes võtab vastu aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud aktsiisikauba, kinnitab nimetatud maksumärkide vastuvõtmist maksumärkide andmekogu kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kaks tööpäeva pärast vastuvõtmist.“;

10) paragrahvid 91 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

11) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

12) määruse lisad 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Tubakatoodete maksumärgi kujundus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json