Teksti suurus:

Puuviljasektori erakorraline toetus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2017, 12

Puuviljasektori erakorraline toetus

Vastu võetud 16.10.2017 nr 65

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1165, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele (ELT L 170, 01.07.2017, lk 31–46), artikli 6 lõike 3, artikli 7 lõike 1, artikli 8 lõigete 3 ja 4 ning artikli 12 alusel.

§ 1.   Toetatav tegevus

  (1) Puuviljasektori erakorralist toetust (edaspidi toetus) antakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1165 artikli 1 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimise eest sama artikli lõikes 2 loetletud puuviljade kohta.

  (2) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1165 artikli 1 lõikes 1 nimetatud tegevusi võib ellu viia sama artikli lõikes 3 sätestatud ajavahemiku jooksul.

  (3) Põllumajandusamet avaldab oma veebilehel teabe komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1165 artikli 1 lõikes 4 nimetatud otsuse kohta ja sama määruse artikli 2 lõike 1 sätestatud koguse täitumise kohta.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  Toetust võib taotleda komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1165 artikli 1 lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi taotleja), kes enne sama määruse artiklites 6 ja 8 nimetatud tegevuste elluviimist on võimaldanud Põllumajandusametil teha sama määruse artiklis 9 ettenähtud kontrollid.

§ 3.   Puuvilja turult kõrvaldamisest ning koristamata jätmisest ja toorelt koristamisest teatamine

  (1) Enne komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1165 artikli 1 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimist esitab taotleja Põllumajandusametile lisas 1 toodud vormi kohase teatise.

  (2) Puuvilja turult kõrvaldamise korral esitab taotleja lõikes 1 nimetatud teatises selle puuvilja nimetuse, millega seotud tegevuse elluviimiseks toetust taotletakse ning andmed turult kõrvaldatava puuvilja koguse kohta.

  (3) Puuvilja koristamata jätmise või toorelt koristamise korral esitab taotleja lõikes 1 nimetatud teatises selle puuvilja nimetuse, millega seotud tegevuse elluviimiseks toetust taotletakse, andmed tema ettevõttes kolmel eelmisel aastal asjakohase puuvilja keskmise saagikuse kohta ning selle maa pindala hektarites, millelt jäetakse saak koristamata või koristatakse toorelt.

§ 4.   Toetuse taotlemine ning taotluse menetlemine ja toetuse arvutamine

  (1) Taotleja esitab lisas 2 toodud vormi kohase taotluse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1165 artiklis 10 sätestatud tähtajaks.

  (2) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (3) PRIA arvutab toetuse saajale makstava toetuse suuruse, lähtudes turult kõrvaldatud, koristamata jäetud või toorelt koristatud puuviljade kogusest.

  (4) Põllumajandusamet esitab PRIA-le toetuse andmise otsuse tegemiseks vajalikud andmed ning hinnangu toorelt koristatud ja koristamata jäetud puuvilja koguse kohta, lähtudes §-s 2 nimetatud kontrollidest ja § 3 lõikes 2 nimetatud andmetest. Kui taotleja ei esita § 3 lõikes 2 nimetatud andmeid tema ettevõttes kolmel eelmisel aastal asjakohase puuvilja saagikuse kohta, võtab Põllumajandusamet andmete esitamisel arvesse asjakohase puuvilja Eesti keskmist saagikust kolmel eelmisel aastal.

§ 5.   Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsus ning toetuse maksmine

  PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik välja maksta 30. septembriks 2018.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 28. oktoobri 2014. a määrus nr 91 „Puu- ja köögiviljasektorile erakorralise abina antav toetus, toetuse taotlemise ning toetuse taotluse menetlemise kord“ (RT I, 31.10.2014, 2) tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Teatis puuviljade turult kõrvaldamise, koristamata jätmise ning toorelt koristamise kohta

Lisa 2 Toetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json