Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 20.10.2017, 15

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.10.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja § 15 lõike 2 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 18 „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruses nr 18 „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kehtivat tippkeskuse eelarvet tegevuste lõikes võib toetuse saaja ilma taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust esitamata muuta juhul, kui muudatused tegevuste lõikes on kumulatiivselt väiksemad kui 10% projekti tegevuste eelarvest ning toetuse saaja kooskõlastab vastava muudatuse rakendusüksusega.
(3) Juhul kui taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tippkeskuse tegevuskava muutub olulisel määral või tippkeskuse kehtivas eelarves tegevuste lõikes tehtavad muudatused kumulatiivselt on suuremad kui 10% projekti eelarvest, esitab toetuse saaja rakendusüksusele taotluse otsuse muutmiseks.“;

2) paragrahvi 24 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Pärast maksetaotluse saamist kontrollib rakendusüksus maksetaotluses esitatud kulude abikõlblikkust ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist mitte kauem kui 90 kalendripäeva jooksul, käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud tingimustel toetuse andmisel 15 kalendripäeva jooksul.“;

3) paragrahvi 27 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kooskõlastama rakendusasutusega rakendusüksuse otsused, mis puudutavad taotluse rahuldamise otsuse muutmist taotluste menetlemise määruse § 10 lõike 2 punktides 1-3 nimetatud juhtudel;“.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 17 „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruses nr 17 „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevused peavad toetama innovaatilise doktoriõppe printsiipidel põhineva doktoriõppe pakkumist Eesti ülikoolides.“;

2) paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema taotluse rahuldamise otsuse muutmist, kui soovitakse muuta projekti eelarvet tegevuste lõikes üle 10% kumulatiivselt.“;

3) paragrahvi 26 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Pärast maksetaotluse saamist kontrollib rakendusüksus maksetaotluses esitatud kulude abikõlblikkust ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist mitte kauem kui 60 tööpäeva, käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud tingimustel toetuse andmisel 15 tööpäeva jooksul.“.

§ 3. Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruse nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+” toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. juuli 2016. a määruses nr 47 „Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+” toetuse andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Toetuse saaja võib taotluse rahuldamise otsuse muutmist taotlemata muuta projekti eelarvet kuni 10% kinnitatud eelarve mahust eelarveaasta jooksul tingimusel, et projekti abikõlblike kulude kogumaht ja toetuse osakaal ei muutu. Muudatus tuleb rakendusüksusega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastada enne erinevate kulude tegemist.“;

2) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetuse saaja esitab maksetaotluse struktuuritoetuse registri kaudu rakendusüksuse kinnitatud vormil. Kui registri töös esineb tehniline viga, mis takistab maksetaotluse tähtaegset esitamist, esitatakse taotlus rakendusüksusele digitaalselt allkirjastatuna registriväliselt. Maksetaotlus esitatakse vähemalt kord kuue kuu tagant ja mitte tihedamini kui kord kuus. Juhul kui toetuse saaja on riigiasutus ning makstud abikõlblikud kulud on võrdsed või ületavad riigihanke piirmäära, esitatakse maksetaotlus kord kuus.“.

§ 4. Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruse nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 24. juuli 2015. a määruses nr 32 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) erisoodustuselt tasutav maks;“;

2) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Juhul kui investeerimisettepaneku esitamise hetkel prognoositakse majandustegevuse suurt mahtu ja riigiabi raamistikus sätestatud taristu majandustegevuse mahu ületamist, siis ei tohi taotleja alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne investeerimisettepaneku esitamist rakendusüksusele.“;

3) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kinnitus selle kohta, et ollakse teadlik nõudest, et projekti raames soetatud taristu toimimise või kasutamise eest ja arendustegevuse tulemusena majandustegevuses võetav tasu peab vastama turuhindadele. Turuhinna puudumisel peab tasu kajastama teenuse kogukulusid ja tavaliselt sisaldama marginaali, mis on kehtestatud sellise teenuse puhul kõnealuses sektoris ettevõtjate poolt tavapäraselt kohaldatavate marginaalide alusel või see lepitakse kokku turutingimustel peetud läbirääkimistel.“;

4) paragrahvi 22 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kinnitus selle kohta, et taotleja on teadlik tingimusest, et kui toetust kasutatakse majandustegevuseks ning sellise tegevuse aastane maht ületab 20% teadusuuringute infrastruktuuri kasutuse üldisest aastasest mahust, siis rakenduvad toetuse andmisel riigiabi reeglid;“;

5) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema taotluse rahuldamise otsuse muutmist, kui soovitakse muuta projekti eelarvet tegevuste lõikes üle 10% kumulatiivselt.“;

6) paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetuse saaja esitab maksetaotluse struktuuritoetuse registri kaudu rakendusüksuse kinnitatud vormil. Kui registri töös esineb tehniline viga, mis takistab maksetaotluse tähtaegset esitamist, esitatakse taotlus rakendusüksusele digitaalselt allkirjastatuna registriväliselt. Kui toetuse saaja ei ole riigiasutus, esitab ta maksetaotluse vähemalt kord kuue kuu tagant.“;

7) paragrahvi 27 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Pärast maksetaotluse saamist kontrollib rakendusüksus maksetaotluses esitatud kulude abikõlblikkust ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist mitte kauem kui 90 kalendripäeva jooksul, käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud tingimustel toetuse andmisel 15 kalendripäeva jooksul.“;

8) paragrahvi 28 lõike 1 punktid 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) kinnitab, et on teadlik nõudest, et projekti raames soetatud taristu toimimise või kasutamise eest ja arendustegevuse tulemusena majandustegevuses võetav tasu peab vastama turuhindadele;
„6) kinnitab, et saavutab taotluses, tegevuskavas ja finantsprognoosides kirjeldatud tulemused.“.

9) paragrahvi 30 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kooskõlastama rakendusasutusega rakendusüksuse otsused, mis puudutavad taotluse rahuldamise otsuse muutmist taotluste menetlemise määruse § 10 lõike 2 punktides 1-3 nimetatud juhtudel;“.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json